قرآن؛ معجزه لفظي و معنائي

قرآن معجزه است؛ يعني لفظ و محتوايش از سوي خداوند فرستاده شده و به عنوان معجزه دريافت شده است. پس الفاظ قرآن نيز از خداوند است نه از پيامبر(ص)؛ چرا که اگر قرآن کتاب الهي خاص و معجزه اوست و معاذالله پيامبر(ص) الفاظ را گفته باشد، اين ديگر کتاب الله نيست؛ بلکه كتاب آن است كه، الفاظ، حروف، كلمات، جمله و صُوَر آن با همين وضع نازل شده باشد.

فروشگاه آنلاین سونی

    بنابراين براي پيغمبر(ص) به نحو سالبه كليه هيچ سهمي نيست مگر دريافت و تلقي و نقل آن؛ يعني همان را که شنيده و حفظ کرده و خوانده را نقل کند. از اين رو در قرآن سخن از اقرء يا قل است؛ يعني همان را تلاوت کن.
    ديگر آنکه خداوند مي فرمايد: لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلي‏ اَنْ ياْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لاياْتُونَ بِمِثْلِهِ؛ اگر جن و انس جمع شوند تا مثل اين قرآن را بياورند نمي توانند مثل آن را بياورند.(اسراء، آيه 88)اين انس شامل همه پيامبران و حتي محمد (ص) مي شود و اگر نبود اين وحي الهي او هم ناتوان بود اين را بداند و بخواند؛ زيرا او هم بشري چون ديگران است که اين وحي، او را مجزا ساخته است: إِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يوحي‏ إِلَي.(کهف، آيه 10)پس همان طوري كه معناي قرآن براي ذات اقدس الهي است، الفاظ، حروف، كلمات، جمله ها و در يک کلمه همه حقيقت قرآن لفظاً و معناً براي ذات اقدس الهي است و وجود مبارك حضرت(ص) آن را شنيد و نقل كرد. از اين روست که معجزه الهي است.
    البته در احاديث قدسي نيز حتي ممکن است مانند قرآن لفظ و معنا نازل شده باشد و تنها تفاوت اين است که لفظ آن معجزه نيست؛ همان طوري که تورات و انجيل لفظ و معنايش از سوي خداوند نازل شده ولي لفظش معجزه نيست.
    پس اگر ثابت شد كه الفاظ احاديث قدسي براي ذات اقدس الهي است، قهراً حديث قدسي نظير تورات و انجيل و صُحُف ابراهيم(ع) خواهد بود كه اين الفاظ از خداست، ولي معجزه نيست؛ يعني خداي سبحان اين الفاظ را معجزه قرار نداده است؛ چرا که آنها هم کتاب بودند. درباره انجيل آمده است: آتانِي الْكِتابَ (مريم، آيه 30)بنابراين، گاهي معنا و امور غيبي معجزه است ولي لفظ، آن را همراهي نمي كند؛ نظير آنچه براي تورات، انجيل، صحف ابراهيم (ع) و حتي براي حديث قدسي است؛ ولي گاهي چنين نيست؛ يعني گذشته از اينكه معاني آن براي خداي سبحان است، الفاظ هم معجزه گونه القامي شود که اين نحوه از انزال کتب الهي و آسماني، مخصوص قرآن كريم است.

روزنامه كيهان، شماره 20830 به تاريخ 2/5/93، صفحه 6 (معارف)

Share

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید