قرآن درمانی و دعا درمانی

samamosخداوند، قرآن را به عنوان شفا و درمان معرفی می کند. این بدان معنا نیست که قرآن تنها شفای جان ها و دلها را موجب می شود و از بیماردلی رهایی می بخشد، بلکه به اعتبار اطلاقی که در آیه است، می توان گفت که قرآن شفای جسم و جان آدمی است و همان گونه که می توان با قرآن، دردهای روحی و روانی و فکری را درمان کرد و از بیماری عافیت و سلامت بخشید، هم چنین می توان دردهای جسمی و بدنی را به قرآن درمان کرده و از علت و بیماری نجات داد.

فروشگاه آنلاین سونی

کاربردهای دعا و نیایش نیز این گونه است؛ چرا که انسان همان طوری که می تواند از اسباب مادی برای درمان بهره گیرد، می تواند از اسباب فرامادی و معنوی نیز بهره مند شود،‌بلکه باید گفت که آن کسی که در اسباب مادی، معجزه درمان را نهاده در دعا و آیات قرآنی نیز معجزه دعا را قرار داده است؛ زیرا به حکم توحید فعلی، شفا تنها در دست اوست و انسان می بایست شفا و درمان را از شافی بخواهد که دکتر و درمان مادی و غیر مادی را اسباب، شفا و درمان قرار داده است.

نویسنده بر همین اساس به سراغ آموزه های قرآنی رفته تا گوشه ای از درمان بیمارهای جسمی و روانی را در آیات و ادعیه به دست دهد. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

درمان و شفا از قرآن

خداوند به صراحت و روشنی تمام می فرماید: و نُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ ما هُوَ شِفاءٌ و رَحمَهٌ للمُؤمِنینَ؛ و از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان نازل می‌کنیم. (إسراء، آیه ۸۲)

شِفا از «شفى» به معناى اِشراف و تحت اختیار در آوردن چیزى است. از آن رو، به درمان بیماری و دست یابی به عافیت و سلامت شِفا گویند؛ زیرا وقتی شخصی به جهت مُشرف شدن بر مَرَض و سپس غلبه بر آن(معجم مقاییس اللّغه، ج ۳، ص ۱۹۹، «شفى») و رسیدن به کناره سلامتى از غلبه و چیرگی بیماری رهایی یافته باشد گویی با درمان بیماری و رهایی از مرگ، جسم و جان خود را تحت اشراف خود گرفته است. از این رووست که به درمان از بیماری شفا گفته شده و شفا به عنوان اسم براى بهبودى و صحّت به کار گرفته شده است.( مفردات الفاظ قرآن کریم، ص ۴۵۹، «شفا»)

به هر حال، شفا به معنای تحت اشراف و اختیار در آوردن جسم و جان و چیرگی بر دشمنی است که می کوشد تا بر جسم و جان غلبه یافته و اختیار آن را در دست گیرد.این عمل درمانی را از همین رو شفا می گویند. در آیات قرآنی برای بیان این مفهوم و مقصود، واژگانی غیر از شفا چون بُرء و کشف از ضرر نیز به کار رفته است. برء نیز به معنای برائت و رهایی و آزادی است.

از آیات قرآنی به دست می آید که منشا و خاستگاه همه چیز از جمله مرگ و حیات، خداوندی است که خالق همه چیز است؛(ملک ، آیه ۲) زیرا هر چیزی که نام هست و بود بر آن نهاده می شود و از وجود بهره ای برده، مخلوق خداوند است. البته شر و بدی مطلق در هستی وجود ندارد و آن چه وجود دارد شر نسبی است که نسبت به چیزی نقص و نسبت به چیزی دیگر کمال است. نکته دیگر آن که در آیات قرآنی شر به خدا نسبت داده نمی شود؛ زیرا شر و بدی به معنای نقص است و هرگز خداوند امری را ناقص و غیر کامل نمی آفرید، بلکه موجودات خود به دلایل و عللی از تمامی کمال بهره مند نمی شود و اسم شر بر آن نهاده می شود.

هم چنین باید توجه داشت که مرگ نقص نیست، بلکه کمالی برای آدمی و هر موجودی است تا از نشاه ای به نشاه دیگر در آید. هم چنین بیماری امر وجودی است و خود دارای کمالی است و اگر نسبت به چیزی شر باشد برای خودش یا دیگری خیر است. با نگاهی به ویروس ها و میکروب و رفتار آن ها می توان دریافت که چرا چنین اعتقادی مطرح می شود.

به هر حال، از نظر آموزه های قرآنی، توحید فعلی امری قطعی است و نمی توان در هستی امری را یافت که مخلوق الهی و تحت مشیت و اراده او نباشد. بیماری نیز از چنین خصوصیتی برخوردار است؛ اما این حضرت ابراهیم(ع) در این جمله می فرماید: فاذا مرضت فهو یشفین، وقتی بیمار شدم پس اوست که مرا شفا می دهد(شعراء، ایه ۸۰) برای این است که ایشان در بیان نعمت های الهی بوده است و بیماری نعمت نیست بلکه سلب نعمت است، ولی از آن جایی که آن حضرت (ع) می خواست نعمت شفا را بیان کند به ذکر بیماری نیز پرداخته، ولی آن را به خود نسبت داده است. بنابراین، آن حضرت(ع) به علت رعایت ادب این گونه سخن نگفته است، بلکه چون ایشان در مقام بیان نعمت های الهی بوده،‌ بیماری را به خود نسبت می دهد، با آن که هیچ شک و تردیدی ندارد که بیماری نیز از مخلوقات و افعال الهی است. پس در بیان علت نسبت بیماری به خود و نه خدا باید گفت که چون ایشان در مقام بیان نعمت ها بود و در همان حال اگر به بیماری اشاره می کرد که سلب نعمت است، مقصود حاصل نمی شد. اما این که چرا حضرت (ع) به بیماری در میان نعمت ها اشاره می کند و آن را به خود نسبت می دهد، از آن روست تا این گونه از باب مقدمی بر جایگاه شفابخشی خداوند به عنوان یک نعمت بزرگ تاکید ورزد.(المیزان، ذیل آیه )

به هر حال، خداوند خاستگاه هر چیزی در جهان و خالق و فاعل اوست. از جمله این امور، بیماری و شفاست که از افعال الهی است. این بیماری و شفا می تواند از طریق اسباب مادی انجام گیرد یا از طریق اسباب غیر مادی. از آن جایی که نفس انسانی ترکیب از مجرد و ماده است و میان آن دو ارتباط تنگاتنگی است، هر یک در دیگری تاثیر دارد.همین تاثیر دو سویه میان عوالم مادی و غیر مادی است. بنابراین، لازم نیست که تنها درمان و شفا را در اسباب مادی بجوییم، بلکه در اسباب غیر مادی نیز همین تاثیر وجود دارد.

خداوند در آیات قرآنی از جمله آیه ۸۲ سوره اسراء از شفابخشی قرآن سخن به میان می آورد. هر چند که به نظر می رسد که این شفابخشی به علت طبیعت قرآن و فلسفه نزول، در حوزه روح و روان باشد که همان حقیقت انسان است، ولی از آن جایی که کالبد انسانی نقش مهمی در حرکت های هدایتی و کمالی انسان بازی می کند،‌ شفابخشی قرآن به کالبد نیز تعلق می گیرد. افزون بر این که خداوند در این آیه ، شفابخشی را به قرآن نسبت می دهد و آن را محدود به جان و روح یا روان نمی کند.

البته از آیه ۵۷ سوره یونس بر می آید که بیش ترین تاثیر شفابخشی قرآن را می بایست در بیماری های روحی و نفسانی و روانی آدمی جست؛ چرا که قرآن با بیان خویش، شفادهنده انسانها از کوردلى، جهل و سرگردانى در شکّ است. انسان می تواند با تبرّک به قرآن، بسیارى از ناخوشیها و ضررها برطرف نماید و به سلامت و عافیت روح و روان برسد. (مجمع البیان، ج ۵ – ۶ ، ص ۶۷۳ ؛ التّبیان، ج ۵، ص ۳۹۵) اما این هرگز به معنای محدودیت در شفابخشی قرآن نیست؛ زیرا آن چه که تاثیر را در گیاهان دارویی قرار داده در همین قرآن نیز درمان و شفا جسم و جان را قرار داده است.

البته از آیه ۴۴ سوره فصلت و ۸۲ سوره اسراء بر می آید که کلید این شفابخشی را می بایست در ایمان اشخاص به شفابخشی قرآن در انسان جست. به این معنا که ایمان به شفابخشی قرآن است که می تواند این تاثیر شگرف را به جا گذارد و دردهای جسمی و جانی مردمان را درمان نماید و انسان به سلامت و عافیت رساند.

پس همان گونه که خداوند در آب،‌ به ویژه آب سرد جوشیده از زمین و شستشو و نوشیدن آن (۴۱ و۴۲)، یا عسل (نحل، آیات ۶۸ و ۶۹) یا بوته کدو در درمان بیماری های پوستی و ضعف بدنی و جسمی (صافات، آیه ۱۴۶) و برخی از گیاهان و میوه ها به ویژه انجیل، زیتون، انار، خرما، انگور و مانند آن شفا و درمان قرار داده، هم چنین در آیات قرآنی شفا قرارداده است؛ چرا که اصولا شفا و درمان از خداست و دارو و پزشک تنها اسباب و وسایل الهی است و این خداوند است که به اراده خود در چیزی درمان و شفا قرار می دهد.(شعراء، آیه ۸۰) پس تفاوتی نمی کند که این درمان و شفا در اسباب مادی باشد یا در غیر آن قرار گیرد؛ چنان که خداوند خود به صراحت در آیه ۸۲ سوره اسراء از شفابخشی مطلق و بی قید و شرط(البته جز شرط ایمان) قرآن در جسم و جان سخن به میان آورده است.

خداوند در آیه ۹۶ سوره یوسف نشان می دهد که می توان حتی از امور غیر مرتبط به ظاهر چون پیراهن شفا و درمان طلبید، به شرط آن که ارتباط ایمانی میان خداوند و شفا بخشی را درک کرده باشیم و بتوانیم از هر چیزی برای درمان استفاده کنیم؛ زیرا این خداوند است که شفا می دهد و درمان می کند و خداوند نیز درمان را می تواند در هر چیزی قرار دهد؛ چنان که در کلام حضرت عیسی(ع) شفا از بیماری های پیسی و برص و درمان کور مادر زاد و مانند آن را قرار داد.(ال عمران، ایات ۴۵ و ۴۹ ؛ مائده،‌آیه ۱۱۰)

خداوند یکی از راه های درمان و شفا را در دعا قرار داده است. دعا که اوج عبودیت و ایمان انسان به خداست، مهم ترین ابزاری است که در اختیار انسان برای شفابخشی است. در این میان دعاهایی که از زبان پیامبران(ع) وارده شده به سبب جنبه نوری و قرآنی آن بهترین دعاهایی است که می تواند مومن از آن بهره گیرد تا در بیماری ها و گرفتاری های گوناگون از آن بهره گیرد.

شاید گفته شود که حضرت امام صادق(ع)می‌فرماید: «أبی الله أن یُجری الاشیاء الا بالاسباب فجعل لکلّ شیءٍ سبباً و جعل لکلّ سبب شرحاً و جعل لکلّ شرح مفتاحاً ؛ خداوند پرهیز دارد از اینکه کارها را از مجرای غیر طبیعی خود اجرا نماید.از این رو برای هر چیزی سببی، و برای هر سببی گشایشی، و برای هر گشایشی کلیدی قرار داده است.» (بصائر الدرجات، محمد بن حسن صفار، ص۶) پس نمی توان از قرآن که در اصل برای هدایت و شفابخشی بیماری های روحی آمده تا از بیماردلی چون کفر و شرک و نفاق و ضلالت رهایی بخشد، نمی بایست انتظار درمان و شفابخشی جسم را داشت، باید گفت که همان خداوند که اسباب مادی را برای درمان قرار داده هم چنین اسباب غیر مادی چون دعا و ذکر را برای درمان و حل مشکلات مادی بشر قرار داده است. امیرالمومنین (ع)در این باره می فرمایند: «درمان تمام دردها در قرآن وجود دارد، قسم به آن کسی که پیامبر را برانگیخت و خاندانش را گرامی داشت درمان سوختن، غرق شدن، دزد، گریختن حیوانی از صاحبش، یا گمشده ای ، یابنده فراری، همه و همه درمانش در قرآن است، از آن بپرسید تا از قرآن جواب دهم.»

همچنین پیامبر (ص) در این باره فرمودند: هر کس درمانش را از قرآن کریم نگیرد خداوند او را شفا نمی دهد. و فرمودند که هر کس با اعتقاد کامل، سوره حمد را بر مرده بخواند هر آینده زنده خواهد شد. امام باقر (ع) نیز می فرمایند: فی القرآن شفاء من کل داء ؛ درمان هر دردی در قرآن کریم وجود دارد.

مصادیقی از درمان از طریق قرآن و دعا

۱٫ فرزند خواستن: اگر کسی فرزند می خواهد، این دعای قرآنی را بخواند تا از مشکل بی فرزندی رهایی یابد و بیماری های مربوط به عدم حاملگی (در صورت مشیت الهی) درمان شود: رَبِّ لا تَذَرنى فَردًا واَنتَ خَیرُ الوارِثین(انبیاء، آیه ۸۹) هم چنین در این باره بخواند: رَبِّ هَب لى مِن لَدُنکَ ذُرِّیَّهً طَیِّبَهً اِنَّکَ سَمیعُ الدُّعاء(آل عمران، آیه ۳۸)؛ و نیز: رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّهَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا(فرقان، ایه ۷۴)

۲٫ مصونیت از شهوت جنسی: رَبِّ اِلاّ تَصرِف عَنّى کَیدَهُنَّ اَصبُ اِلَیهِنَّ واَکُن مِنَ الجاهِلین(یوسف، آیه ۳۳)

۳٫ مصونیت از محیط آلوده و ناپاک: رَبِّ نَجِّنى واَهلى مِمّا یَعمَلون(شعراء، ایه ۱۶۹)

۴٫ رفع گرفتاری و مشکلات و بلایا: لا اِلـهَ اِلاّ اَنتَ سُبحـنَکَ اِنّى کُنتُ مِنَ الظّالِمین(انبیاء، ایه ۸۷)؛

۵٫ بیماری های جسمی و روحی :رب اَنّى مَسَّنِىَ الشَّیطـنُ بِنُصب وعَذاب(ص، آیه۴۱)؛ و نیز: فاذا مرضت فهو یشفین(شعراء، ایه ۸۰)

۶٫ جلب محبت الهی: رَبَّنَا اغفِر لَنا ذُنوبَنا واِسرَافَنا فى اَمرِنا وثَبِّت اَقدامَنا وانصُرنا عَلَى القَومِ الکافِرین(آل عمران، آیه ۱۴۷)

۷٫ شرح صدر و گرفتگی و افسردگی: رَبِّ اشرَح لى صَدرى (طه، ایه ۲۵)

۸٫ آسان در کارها و رهایی از مشکلات: رَبِّ اشرَح لى صَدرى ویَسِّر لى اَمرى(طه، ایات ۲۵ و ۲۶)

۹٫ مشکلات بیانی و زبانی: رَبِّ اشرَح لى صَدرى ویَسِّر لى اَمرى واحلُل عُقدَهً مِن لِسانى یَفقَهوا قَولى (طه، آیات ۲۵ تا ۲۸)

۱۰٫ بهره مندی از معاونت و همکاری دیگران: رَبِّ اجعَل لى وزیرًا مِن اَهلى * هـرونَ اَخى * اشدُد بِهِ اَزرى *واَشرِکهُ فى اَمرى( طه، آیات ۲۹ تا ۳۲)

۱۱٫ رهایی از همه مشکلات دنیوی: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر(قصص، ایه ۲۴) و نیز: رَبِّ اِنّى ظَـلَمتُ نَفسى(قصص، ایه ۱۶)؛ و نیز : لا اِلـهَ اِلاّ اَنتَ سُبحـنَکَ اِنّى کُنتُ مِنَ الظّـالِمین(انبیاء، ایه ۸۷)؛ و نیز : استغفر الله ربی و اتوب الیه

۱۲٫ رهایی از فقر: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر(قصص، ایه ۲۴)

۱۳٫ ازدواج: رَبِّ لا تَذَرنى فَردًا واَنتَ خَیرُ الوارِثین(انبیاء، آیه ۸۹) و نیز : رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر(قصص، ایه ۲۴) و نیز: رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّهَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا(فرقان، آیه ۷۴)

۱۴٫ پیروزی : رَبَّنا اَفرِغ عَلَینا صَبرًا وثَبِّت اَقدامَنا وانصُرنا عَلَى القَومِ الکافِرین(بقره، ایه ۲۵۰)

۱۵٫ استقامت و صبر : رَبَّنا اَفرِغ عَلَینا صَبرًا وثَبِّت اَقدامَنا وانصُرنا عَلَى القَومِ الکافِرین(بقره، ایه ۲۵۰)

۱۶٫ حسنات دنیوی و اخروی: رَبَّنا ءاتِنا فِى الدُّنیا حَسَنَهً وفِى الأخِرَهِ حَسَنَهً وقِنا عَذابَ النّار(بقره، ایه ۲۰۱)

۱۷٫ امداد الهی و غیبی: رَبَّنا اَفرِغ عَلَینا صَبرًا وثَبِّت اَقدامَنا وانصُرنا عَلَى القَومِ الکافِرین(بقره، ایه ۲۵۰)

۱۸٫ آبرومندی و رهایی از خواری و ذلت: رَبَّنا اِنَّکَ مَن تُدخِلِ النّارَ فَقَد اَخزَیتَهُ وما لِلظّـالِمینَ مِن اَنصار(ال عمران، ایه ۱۹۲)

۱۹٫ رفع اندوه و حزن: لا اِلـهَ اِلاّ اَنتَ سُبحـنَکَ اِنّى کُنتُ مِنَ الظّالِمین(انبیاء، ایه ۸۷)؛

۲۰٫ پیروزی در سخن و غلبه بر خصم: رَبِّ انصُرنى بِما کَذَّبون(مومنون، آیه ۲۶)

۲۱٫ خانه دار شدن: رَبِّ اَنزِلنى مُنزَلاً مُبارَکـًا واَنتَ خَیرُ المُنزِلین(مومنون، ایه ۲۹)

۲۲٫ سلامت و آرامش و اسایش در محیط اجتماعی و خانوادگی: رَبِّ اَنزِلنى مُنزَلاً مُبارَکـًا واَنتَ خَیرُ المُنزِلین(مومنون، آیه ۲۹)

۲۳٫ امنیت و سلامتی در سواری: سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ(زخرف، ایه ۱۳)؛ بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ(هود، ایه ۴۱)

۲۴٫ رهایی از چشم زخم و چشم حسود: ماشاء الله و سوره های معوذتین(سوره های فلق و ناس) و آیه « وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ(قلم، ایه ۵۱)

۲۵٫ غلبه بر دشمن و چیرگی بر کارها: وَأُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ (غافر، ایه ۴۴)

۲۶٫ دوری از شیطان از محل سکونت با قرائت سوره بقره: حضرت رسول اکرم (ص) فرموده اند: در هر خانه ای که سوره مبارکه بقره قرائت شود شیطان ار آن محل دور می شود و همچنین فرموده اند این سوره باعث خیر و برکت در کحل سکونت می شود.

۲۷٫ درمان مال وجان به سوره مبارکه بقره: رسول خدا (ص) فرمود: هر کس چهار آیه اول بقره و آیت الکرسی و دو آیه بعد از آن و سه آیه آخر آن را بخواند در نفس و مالش چیزی که ناگوار باشد نبیند و شیطان به او نزدیک نشود و قرآن را فراموش نکند.

۲۸٫ توفیق معصیت نکردن با سوره یس: هر خواننده ای که در شب بعد از نماز مغرب و عشاء سوره ی مبارک یس را قرائت کند خداوند تبارک و تعالی توفیقی با او می دهد که در آن شبانه روز معصیت نکند.

۲۹٫ رزق و روزی فراوان با سوره مبارکه واقعه در شب، ذاریات در صبح و مبارکه یس: امام جعفر صادق (ع) فرمونده اند: هر مومنی که سوره مبارک یس را در روز پیش از غروب بخواند در تمام طول روز خداوند رزق و روزی فراوانی به او اعطا می فرماید.

۳۰٫ برای رسیدن به مراد دل با سوره مبارک یس: هر مسلمانی که در هنگام در ماندگی با توجه سوره مبارک یس را بخواند به هر مبین که رسد حاجت خود را از خداوند بخواهد مداومت کند تا به مراد برسد انشاءالله.

۳۱٫ برای برداشتن عذاب از اموات با سوره مبارک یس: در کتاب مفاتیح الجنان در قسمت حاشیه آمده است از رسول اکرم (ص) فرموده هر مومنی که در قبرستان سوره مبارک یس را قرائت کند خداوند عذاب را از کلیه اموات آن قبرستان را بردارد و برای تلاوت کننده آن به عدد اموات آن قبرستان حسنه بنویسد.

۳۲٫ ثواب ۱۲ ختم با سوره مبارک یاسین : رسول گرامی اسلام (ص) فرمود: هر که سوره ی یس را برای رضای خدا بخواند ثواب ۱۲ ختم قرآن را به او عطا می فرماید. و اگر نزد بیماری خوانده شود به عدد هر حرفی فرشته نازل می شود تا برای آن بیمار استغفار کنند و در قبض روح جاضر می شوند و در تشییع جنازه او شرکت می کنند و نماز بر او می گذارند و هنگام دفن او حاضر می شوند.

۳۳٫ نعمتهای فراوان خداوند با سوره مبارک یس: امام باقر(ع) فرموند: هر مومن مسلمانی که در طول عمر خود یکبار یس را قرائت کند خداوند به تمام شماره آفریدگان در این دنیا و آخرت و آنچه در آسمان قرار دارند به عدد هر یک دو هزار حسنه و ثواب در نامه اعمالش ثبت می فرماید.

۳۴٫ برکت محل کسب با سوره مبارک یس: هر شخصی سوره ی مبارک یاسین را بر تکه کاغذی تمیز بنویسد و در محل کسب و یا باغ بیاویزد برکت آن محل به ظهور آید.

۳۵٫ پیدا کردن گمشده با سوره مبارک یس: حضرت علی (ع)فرمودند: در هنگام گمشده چیزی ابتدا دو رکعت نماز بخوانید و در هر رکعت به جای سوره احد سوره مبارک یاسین را قرائت کند و بعد از آن بگوید: (یا هادی الضاله رد ظالتی ) خداوند گمشده او را به او بر می گرداند.

۳۶٫ حفاظت از آتش جهنم با سوره مبارک یاسین: امام صادق (ع) می فرماید: هر کس قبل از اینکه بخواب برود سوره ی مبارک یس را قرائت کند خداوند رهزار ملک را موکل می کند که آن شخص از شر شیطان رهایی یابد و از آتش جهنم محافظت شود.

۳۷٫ جهت مطالب مشروعه با سوره مبارک یس: هر حاجتمندی سوره مبارک یاسین را هر روز بخواند و در روز اول آن را به حضرت رسول اکرم (ص) و روز دوم به حضرت علی(ع) و روز سوم به حضرت فاطمه (س) و روز چهارم به امام حسین (ع) هدیه کند و سپس به خداوند بگوید: خدایا این پنج تن را شفیع آوردم تا حاجتم برآورده شود و خداوند حاجت او را برآورده می کند.

۳۸٫ دوستی پیامبر با سوره مبارک یس : رسول اکرم (ص) فرموده اند: هر مومنی سوره مبارک یس که قلب قرآن است را قرائت کند از دوستان من است و من دوست دارم که سوره یاسین در قلب هر انسانی از امت من باشد.

۳۹٫ شفاعت خواننده در نزد خداوند با سوره ی مبارک یس: حضرت محمد (ص) فرمونده اند: تمام سوره های قرآن مبارک است اما در قرآن سوره ای است به نام سوره مبارک یاسین که شفاعت کننده در نزد خداوند است.

۴۰٫ رای رسیدن به ارتقاء درجه با آیت الکرسی : امام صادق (ع) می فرماید: برای هر چیزی نقطه برجسته ای است و نقطه برجسته قرآن آیت الکرسی است. هر مؤمن مسلمانی که یک بار سوره مبارک بقره که در آن آیت الکرسی نهفته است بخواند خداوند هزار نا گواری دنیا و هزار نا گواری آخرت را از او دور می کند و او را به ارتقاء درجه می رساند.

۴۱٫ آیت الکرسی برای حاجت اصلی : در کتاب ثواب الا عمال شیخ صدوق آمده است : پیامبر خدا (ص) فرموده : هر کسی چهار آیه اول سوره بقره و آیت الکرسی تا« هم فیها حالدون» و سه آیه سوره بقره را بخواند: در جان و مالش بدی و ضرر نمی بیند. هیچ شیطانی به او نزدیک نخواهد شد. قرآن را هرگز فراموش نمی کند.

۴۲٫ آیت الکرسی برای رسیدن به آروزهای بزرگ: در بحار الانوار حضرت علی (ع) نیز فرمودند:« لیقرء احدکم اذا اخرج من بیته الایات من ال عمران و آیت الکرسی وانا انزلنا و ام الکتاب فان فیها قضاء حوائج الدنیا و الآخره؛ هنگامی که یکی از سما از خانه اش خارج شد آیاتی از آل عمران، آیت الکرسی، انا انزلنا و ام اکتاب(حمد) را بخواند زیرا این عمل موجب توفیق در کارها و برآورده شدن حوائج دنیا و آخرت است.

خواص درمانی خواندن سوره های قرآن

در برخی از روایات نیز برای هر یک از سوره های خواصی ذکر شده است که در این جا تنها به گزارشی اجمالی از آن بسنده می شود؛ چرا که بیان همه مشکلات و حوائج و آیات مرتبط با آن خود کتابی را می طلبد .

رفع سرماخوردگی و زکام: خواندن سوره شرح

درمان تاری دید چشم: خواندن سوره انفطار

رفع آبریزش چشم: خواندن سوره عبس

درمان آب مروارید: خواندن سوره بینه

درمان بیماری کبد: خواندن سوره قصص

رفع بی خوابی: خواندن سوره انبیاء

به خواب نرفتن: خواندن سوره نبأ

بندآمدن ادرار: خواندن سوره شرح

عدم سقط جنین: خواندن سوره قلم

رفع درد گوش: خواندن سوره اعلی

رفع وسواس: خواندن سوره یاسین

درمان یبوست: خواندن سوره دخان

درمان بواسیر: خواندن سوره اعلی

رفع درد مفاصل: خواندن سوره سجده

قطع شدن تب: خواندن سوره سجده

دفع شپش: خواندن سوره نبأ

باردار شدن: خواندن سوره عمران

رفع اضطراب و نگرانی: خواندن سوره انسان

بیداری به موقع از خواب: خواندن سوره کهف

زود سخن گفتن کودک: خواندن سوره اسراء

قطع خونریزی بدن: خواندن سوره لقمان

برکت مغازه: خواندن سوره غافر

دوری حوادث بداز خانه: خواندن سوره مریم

ایمن از قدرت زورمندان: خواندن سوره جاثیه

ایمن از حوادث ناگوار: خواندن سوره مجادله

کفاره گناه: خواندن سوره کهف

عاقبت به خیر شدن: خواندن سوره مؤمنون

افزایش برکت خانه: خواندن سوره های مریم / واقعه

توبه نصوح: خواندن سوره های تحریم / طلاق

کاهش گریه نوزاد: خواندن سوره های غاشیه / ابراهیم

ادای قرض: خواندن سوره های عادیات / تحریم

رفع درد دندان: خواندن سوره های قلم / غاشیه

رفع دل درد: خواندن سوره های توحید / قصص

گرفتن از شیر مادر: خواندن سوره های ابراهیم / بروج

رفع لرزه بدن: خواندن سوره های زلزله / قدر / شمس

درمان درد قلب: خواندن سوره های انسان / قریش / فصلت

رفع سردرد: خواندن سوره های سجده / فاطر / دخان

بیماری طحال: خواندن سوره های غافر / ممتحنه / قصص

آزادی زندانی: خواندن سوره های معراج / طور / حدید

ایمن از جن: خواندن سوره های ناس / محمد / جن

شاهد ظهور امام عصر (عج): خواندن سوره های اسراء / حدید / تغابن

زایمان راحت: خواندن سوره های عمران / ذاریات / انشقاق

افزایش شیر مادر: خواندن سوره های حجر / یاسین / حجرات / ق

افزایش حافظه: خواندن سوره های یاسین / فتح / قلم / حشر

ایمن از چشم زخم: خواندن سوره های فلق / یوسف / یاسین / جن

خیر و برکت دو عالم: خواندن سوره های فتح / حجرات / طور / نصر

رفع درد چشم: خواندن سوره های فصلت / الرحمن / منافقون / همزه

ایمن از دزد: خواندن سوره های شعراء / توبه / مریم / فتح

بیمه جان و ثروت و خانواده: خواندن سوره های نور / فتح / قدر / توحید

کاهش بیماری کودک: خواندن سوره های احقاف / بلــد/ فلق / ناس

ایمن از خطر در سفر: خواندن سوره های صف / علق / شوری / طور

رفع تشنج و صرع: خواندن سوره های لیل / تحریم / ق / غافر / زخرف

مورد احترام نزد مردم: خواندن سوره های زمر / احقاف / قمر / واقعه / شمس

نورانی شدن چهره: خواندن سوره های فجر / قیامت / کهف / شوری / یاسین

رفع تنگدستی: خواندن سوره های کهف / یاسین / واقعه / محمد / همزه

مرگ آسان: خواندن سوره های همزه / یوسف / صافات / ق / ذاریات

رفع فشار و عذاب قبر: خواندن سوره های نساء / احزاب/ یاسین / قلم / تکاثر

محفوظ از بلا: خواندن سوره های انعام / فلق / حدید / حشر / توحید

رفع ترس: خواندن سوره های زلزله / حجرات / مریم / فتح / عادیات

برآورده شدن حاجات: خواندن سوره های حمد / نوح / کافرون / توحید / انعام

درمان بیماری: خواندن سوره های فلق / منافقون / لقمان / حمد / محمد

ثروت و روزی وافر: خواندن سوره های همزه / شمس / صافات / حمد / حجر

بخشش گناهان: خواندن سوره های توحید / فجر / حمد / غافر / کافرون

منبع: کتب روایی از جمله بحار الانوار؛ داروخانه معنوی نوشته مهدی شیخی

Share

مطالب مشابه

۷۱ دیدگاه

 1. prancess
  ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ در ۵:۴۳ ب.ظ - پاسخ

  کسی دعانویس غیر مسلمون سراغ داره؟خواهش می کنم اگه کسی رو سراغ دارید کمکم کنید.برای باطلیه طلسم وجادو می خوام.کارم انجام شود ۵۰۰ شیرینی میدم .فرنیا هستم شماره تماسم ۰۹۳۹۱۳۹۳۰۱۵ هست

 2. فاطمه
  ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ در ۱۲:۵۳ ب.ظ - پاسخ

  یا ابالفضل عوض این کار ها از قران کمک بگیرید خوبه خواص سوره ها رو هم نوشته ها نه سراغ نداریم دوست عزیز.

 3. مریم
  ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ در ۱۱:۳۷ ب.ظ - پاسخ

  سلام
  ننوشتید این آیاتی که برای گرفتن حاجت و یا درمان بیماریهاست به چه تعداد باید خوانده شوند در ضمن برای رفع بعضی از مشکلات خواندن چند سوره را ذکر کردید آیا همه اش را باید خواند یا هرکدامش رو که تونستیم

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ در ۹:۰۹ ق.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   اصولا اذکار را تا صد بار گفته اند که خوانده شود
   هر یک از سوره ها خاصیت خود را دارد. هر یک را می توانید بخوانید.
   انسانی که گرفتاری سخت درمان دارد به آمریکا و اروپا نیز می رود که دردش درمان شود.
   هر بیماری درمان می خواهد . بر اساس آیات قرآنی تا انسان به مقام اضطرار نرسد جواب نمی گیرد. امن یجیب المصظر اذا دعاه و یکشف السوء
   خلیل منصوری

 4. زهراا
  ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ در ۱۲:۰۳ ق.ظ - پاسخ

  پسرم خیلی سرکش و عصبانی است چه دعایی و چه آیه ای از کلام خدا را پیشنهاد میکنید

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ در ۱۰:۴۶ ق.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   در برخی سنین و به ویژه نوجوانی این امر طبیعی و برای اثبات استقلال و شخصیت است ؛‌اما بهترین دعا ذکر یاودود یا رقیب است که موجب محبت و سلطه شما بر ایشان خواهد شد. این ذکر را هماره تا جایی که امکان دارد بخوانید. هم چنین ذکر: یا عزیز ذوالعز و الاقتدار اعزنی را هفت بار بخوانید و بر صورت وی فوت کنید. البته طوری که متوجه نشود.
   خلیل منصوری

 5. زهرا
  ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ در ۹:۳۹ ب.ظ - پاسخ

  سلام مسلمان، دختری هستم ۲۴ ساله مدتی است افراد خانواده ام مخصوصاً خواهرام رفتار خیلی ناشایست با من دارند دیگه خسته شدم راهنمایی بفرمایید چه دعا و ذکری رفع مشکل من میشه منتظرم ممنونم از همه شما…

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ در ۱۱:۳۹ ق.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   اول باید ببیند ریشه مشکل کجاست؟ شناخت ریشه ها و درد اولین گام در تجویز دارو است که گام بعدی هم درمان با دارو است. به هر حال اگر مشکل آن است که دوست دارید محبت ورزند و شما هم بر آنان مسلط باشید ذکر یا ودود یا رقیب را به کار برید. اگر می خواهید دیگر کاری به کار شما نداشته باشند : حسبنا الله و نعم الوکیل نعیم المولی و النصیر .
   خلیل منصوری

 6. زهرا
  ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ در ۱۲:۴۴ ب.ظ - پاسخ

  با عرض سلام خدمت برادر بزرگوار،
  خوشایند نیست اما ناگفته نماند که ادعایی ندارم فقط اینکه رفتار و گفتار حسادت آمیز اغلب آنها سبب ایجاد این مشکل شده.بنده فقط از رفتار تحقیرآمیز و ناشایست آنها که حتی خود را صاحب اموال شخصی من میدانند عذاب میبینم…
  با تشکر فراوان از شما منتظر راهنمایی بیشتر شما هستم

 7. علی
  ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ در ۲:۵۰ ب.ظ - پاسخ

  با سلام و تشکر از مطالب مفیدتون
  میخواستم لطف کنید و در صورت امکان منابع (خواص درمانی خواندن سوره های قرآن) را هم ذکر بفرمایید.با سپاس

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ در ۱۱:۳۱ ق.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   کتب بسیاری در این زمینه نوشته شده که می توان به کتاب داروخانه معنوی آقای مهدی شیخی مراجعه کرد. البته در تفاسیر و کتب روایی از جمله بحارالانوار برخی از ادعیه قرانی و غیر قرآنی برای درمان مطرح شده است. هم چنین در کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی این ادعیه بیان شده است.
   خلیل منصوری

 8. محمد
  ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ در ۱۱:۵۷ ق.ظ - پاسخ

  سلام برادر
  بنده برنامه نویس اندروید هستم و قصد ساخت کتابچه ای اندرویدی برای کاربران فارسی زبان ایرانی با همین موضوع رو دارم.
  تقریبا ۴۰ درصد کار را انجام داده ام ، اما منابع زیادی برای ادامه ساخت آن ندارم.
  در صورتی که منابع ای را می شناسید که با این موضوع مرتبط است ممنون می شم راهنمایی بفرمایید.
  بی شک گوشه ای از ثواب این کار عظیم نصیب شما هم خواهد شد.
  با تشکر فراوان

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ در ۸:۳۹ ق.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   در زبان عربی منابع زیادی است. بحارالانوار و مستدرک وسایل الشیعه بخشی از منابع در این زمینه است. البته علمای مصری و برخی از اهل سنت نیز در این باره کتبی را به زبان عربی نگاشته اند. در فارسی که همان منابع آشنا با همین نام قرآن درمانی یا مانند آن وجود دارد.
   خلیل منصوری

 9. مریم
  ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ در ۹:۵۰ ب.ظ - پاسخ

  با سلام خدمت استاد گرامی
  من مریم دختر ۳۲ساله هستم. پارسال با آقایی مقیم خارج از کشور عقد کردیم. ایشان از طرف پدرش به ما معرفی شد. همه چیز در ابتدا و به ظاهر خوب بود. و چون راه دور بود فقط از طریق تماس تلفنی آشنا شدیم و یک سفر کوتاه به ایران آمد. متأسفانه در مدتی کوتاه دچار مشکل شده و فهمیدم که ایشان تعادل روحی ندارند و افسردگی و اضطراب شدید دارند و دارو استفاده میکنند. دایم از طرف ایشان و خانواده شان توهین افطرا و بی احترامی میبینم. دایم به خودم و خانواده ام فحاشی میکند. الان هم بعد از گذشت یک سال و نیم حاضر به گرفتن عروسی و بردن من نیست و هیچ کاری و اقدامی انجام نمیدهد و دایم تهدید میکند که دیگر ایران نمی آید تا زمانی که مهرم را نبخشم. به تازگی فهمیدم همه اینها بهانه است برای از سر باز کردن من و ارتباط با خانمی که مادر ش برایش مجدد در نظر گرفته و این میان من ماندم با اسمی که رومن گذاشته شده و دنیایی غم و اندوه. در حال حاضر هیچ تماسی با من نمیگیرد و دسترسی ندارم و ایران هم نمیاد و گفت که به مادرش وکالت طلاق داده. نصف عامل این بدبختی ها مادرش و نصف شخصیت ضعیف و بچه وضع خودش است. ومن هم انسان بی سیاستی بودم. لطفا اگر ممکن است برای اینکه دوباره به سمت من برگرده و گره از مشکلاتم باز بشه و دست مادر حسود که دنبال به هم زدن زندگی فرزند خودش کوتاه بشه به من راهنمایی بفرمایید. سپاسگزارم. خدا شما رو از ما نگیره

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ در ۱:۰۷ ب.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   البته مقصر اصلی خودتان بودید که بدون تحقیق و صرفا به سبب خارج بودنش ازدواج را پذیرفتید. این گذشت. اما امروز فرصتی دارید تا خود را در مسیر درست قرار دهید. این زندگی سرانجام خوشی نخواهد داشت. بهتر است که با کسی که در ایران است و می شناسید ازدواج کنید. اگر می خواهید این وضعیت را بپذیرید و ادامه دهید می توانید به میزان توان بگویید: یا ودود یا رقیب تا هم مهرش بازگردد و هم دشمنی از میان رود. ولی به نظرم این زندگی عاقبت خوشی ندارد.
   خلیل منصوری

 10. علی رضا
  ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ در ۷:۵۱ ق.ظ - پاسخ

  سلام . اگه زحمتی نیست منابع قرآن درمانی رو به طور دقیق بنویسید. مثلا:
  خواندن سوره نبا برای دفع شپش (منبع : کتاب بحارالانوار ، جلد فلان ، صفحه فلان ) . نمیشه که ۱۱۰ جلد کتاب به عنوان منبع معرفی کنید. منبعتون لطفا دقیق بنویسید.

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ در ۱۱:۴۰ ق.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   سلام اگر واقعا گرفتار این مشکل هستید چهار قل را بخوانید شاید از شر شیطان در امان مانید. البته برخی از بیماری ها بر اساس آیه ۸۲ سوره اسراء درمان پذیر با قرآن نیست بلکه با خواندن آن آیات بر شدت بیماری افزوده می شود و آن سلامت نسبی را نیز از دست می دهید. خداوند می فرماید: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَهٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ وَلاَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إَلاَّ خَسَارًا ؛ و ما آنچه را براى مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل مى‏کنیم، و [لى‏] ستمگران را جز زیان نمى‏افزاید. البته شاید علت این عدم درمان با آیات قرآنی همان اصل اساسی باشد که در شما به بیماری خاصی بسیار بی درمان و یا سخت درمان مبتلا شده اید که در این آیه آمده است: فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا کَانُوا یَکْذِبُونَ (بقره آیه ۱۰)
   خدا نگهدار شما
   خلیل منصوری

 11. آتوسا
  ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ در ۱:۵۵ ق.ظ - پاسخ

  با سلام حضور محترم شما دوست گرامی،برای درمان سرطان چه سوره ای معجزه میکنه خواهش می کنم راهنمایی بفرمایید.

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ در ۲:۱۶ ب.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   درمان با قرآن آدابی دارد که مهم ترین آن پذیرش ربوبیت و پروردگاری خداوند است. این که خداوند دانا و حکیم است و می تواند هر چیزی را درمان کند چه به اسباب چه به غیر اسباب. اما از آن جایی که دنیا خانه اسباب است باید از اسباب مناسب بهره برد چنان که در ایات سوره کهف به ذوالقرنین فرمان می دهد. بر ای هر کاری سبب و وسیله ای می خواهد. ضمن مراجعه به پزشک و درمان و دارو باید امید به خدا بست و هفتاد بار حمد را بر آب بخوانید با کمی از تربت کربلا ان شاء الله شفا دهد. البته باید بدانید که : یا من لاتبدل حکمته الوسایل؛ یعنی وقتی حکمت الهی به رفتن باشد هیچ وسیله ای تاثیر نخواهد داشت.
   خلیل منصوری

 12. سارا
  ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ در ۱۱:۲۱ ب.ظ - پاسخ

  سلام اگر واقعا گرفتار این مشکل هستید چهار قل را بخوانید شاید از شر شیطان در امان مانید. البته برخی از بیماری ها بر اساس آیه ۸۲ سوره اسراء درمان پذیر با قرآن نیست بلکه با خواندن آن آیات بر شدت بیماری افزوده می شود و آن سلامت نسبی را نیز از دست می دهید. خداوند می فرماید: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَهٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ وَلاَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إَلاَّ خَسَارًا ؛ و ما آنچه را براى مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل مى‏کنیم، و [لى‏] ستمگران را جز زیان نمى‏افزاید. البته شاید علت این عدم درمان با آیات قرآنی همان اصل اساسی باشد که در شما به بیماری خاصی بسیار بی درمان و یا سخت درمان مبتلا شده اید که در این آیه آمده است: فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا کَانُوا یَکْذِبُونَ (بقره آیه ۱۰)

  خدا نگهدار شما
  خلیل منصوری
  سلام
  اقای منصوری میشه لطفا بفرمایید این متن رد برای چه کسی نوشتید ؟
  این پیام شما منو واقعا ناراحت کرد .منظورتون از اینکه مخاطب این پیام,دچار بیماری شده که حتی با قران درمان نمیشه چیه ؟ یا حتی بیماریش سخت تر میشه ؟
  من اصلا با مقوله شفا توسط قران اشنا نبودم و یه مدته دارم رو این بحث مطالعه می کنم . ایا می دونید این حرف شما که حتی مصداق هم براش نیاوردین که منظور از کسایی که شفا پیدا نمی کنن چه کسایی هستند و ایا این حرف رو طبق یه سند معتبر می زنید یا طبق برداشت شخصی خودتون ,چقدر می تونه اسیب زننده باشه ؟
  قدم گذاشتن در راههای اینچنینی که تبلیغ دین و کتب و کتاب هست شاید راحت باشه چون منابع بسیاری در اختیار هست و میشه به راحتی بهش رجوع کرد و جواب سوالات رو به ظاهر داد ولی در اصل کادی بس دشوار هست و شما با فکر و عقاید و باطن مردم سر و کار دارید و حق الناس به گردنتون هست و در پیشگاه خداوند باید در این مورد به خصوص جواب پس بدید

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ در ۱۲:۱۴ ب.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   آن چه نوشته شده یک مطلب عام و کلی بود؛ در حقیقت قرآن می گوید انسان زمانی می تواند از چیزی بهره برد که به آن ایمان و باور داشته باشد. اگر غذایی می خورید به نظر شما بی ارزش و بی فایده است واقعا این گونه می شود و تاثیر مثبت نمی گذارد چنان که در طب نوشته شده است. هم چنین باور به این که یک حبه قرص درمان می کند این خود تاثیر مثبت خود را می گذارد. پس مراد این است که همان عامل درمان گاه به سبب نوع نگاه ما به عامل درد و بیماری تبدیل می شود.
   با عذر و پوزش مجدد خلیل منصوری

 13. سارا
  ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ در ۴:۰۷ ب.ظ - پاسخ

  سلام و ممنون از پاسختون
  من با نظر شما مخالفم
  مخالفتم نه از روی برداشت شخصی بلکه به واسطه تحقیق و مطالعه در این زمینه هست. کسانی که حتی مسلمان نیستند و اعتقادی به کتاب مقدس مسلمانان یعنی قران ندارند هم بهره لازم رو از این کلام برده اند
  و اگر اینگونه نبود جای تعجب داشت چون در اون صورت قران برای قشر خاصی نازل شده که فقط در صورت اعتقاد به اون اثر گذار هست که البته اینطور نیست چون قران برای تمام ملل و قرن ها هست
  موردی که می فرمایید رو بیشتر می تونیم برای جادو به کار ببریم که به گفته دعانویسان فقط برای کسانی که بهش معتقد هستند اثر گذار هست نه برای قران کریم که کلام خداوند برای بندگانش هست
  قران شفاست برای همگان نه برای قشر خاص

 14. سارا
  ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ در ۴:۱۲ ب.ظ - پاسخ

  این مورد رو هم می تونم بگم که پاسخ شما جواب هیچ کدوم از پرسشهای من نبود و یک جواب کلی بود

 15. حیات الله
  ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ در ۱۲:۵۵ ب.ظ - پاسخ

  ایا انسان که مریض باشد بدون تداوی به دعا اکتفا کند صحت پیدا میکند

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ در ۱:۱۵ ب.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   در روایت است : ابی الله ان تجری الامور الا باسبابها ؛ یعنی امور دنیا با اسباب دنیوی جریان می یابد و خداوند سنت خودش را این گونه قرار داده است. همان طوری که به حضرت موسی(ع) می فرماید دارو و درمان کن ولی شفا را از من بخواه تا دارو و درمان تاثیر بگذارد؛ زیرا شافی خداوند است. البته دعا خود یکی از اسباب است یعنی اسباب اختصاص به اسباب مادی ندارد بلکه اسباب معنوی نیز تاثیرگذار و بلکه قوی تر است. بنابراینٰ در چارچوب : اعقل و توکل یعنی با توکل زانوی اشتر ببند. این با در شیر به معنای همراهی است نه سبب؛ یعنی هر دو کار را انجام بده. بستن پای شتر همراه با توکل.
   خلیل منصوری

 16. حیات الله
  ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ در ۱۲:۵۷ ب.ظ - پاسخ

  ایا دعای هفت حصار سند معتبر دارد

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ در ۱:۲۰ ب.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   این دعا را دیده ام ولی تحقیقی در منابع معتبر نکرده ام .
   خلیل منصوری

 17. حیات الله
  ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ در ۱۲:۵۹ ب.ظ - پاسخ

  با سلام ودرود میخواهم بدانم کدام دعا برای مریضی به اجابت میرسد

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ در ۱:۲۱ ب.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   برای هر دردی ذکری است. البته ذکر عام مانند یا شافی و یا ۸۲ سوره اسراء بیش ترین کاربرد را دارد.
   خلیل منصوری

 18. حیات الله
  ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ در ۷:۴۷ ق.ظ - پاسخ

  با درود وسلام ایا دعای هفت حصار ساد معتبر دارد لطا خواهش میکنم جواب ام را بفرستید

 19. Najmeh
  ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ در ۴:۱۵ ب.ظ - پاسخ

  باسلام انسان ممکن باهرسوره ای شفا پیدا کند کلا قران از اول تاخاخرش شفاست ولی برخی از سوره ها اینطور توصیف شدهدک برای چه مفید میباشد ممنون از شمایی ک این سایت ابداع کردید

 20. sh
  ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ در ۱۱:۴۰ ق.ظ - پاسخ

  با سلام و احترام حضور شما :
  فرزندم به لکنت زبان گرفتار است ، پنج سال است با گفتار درمانی ، درمان میکنیم اما اثری ندارد. خانمی بسیار با ایمان و معتقد و اهل دعا و نماز و قرآن ، فرمودند دعایی هست که می نویسم ، بر گردنش بیاویزید . آیا انجام این کار را صلاح میدانید ؟
  متشکرم.
  خیلی درمانده و محتاج کمک هستم.

 21. محمد داود
  ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ در ۹:۱۴ ق.ظ - پاسخ

  مادرم سرطان لوزالمعده دارد عمل کرده ولی سرطانش قابل عمل نبود سرطانش از نوع ضعیف بوده اما بدلیل تکیه که برای نمونه برداری گرفتف سرطانش بزرگ شده چه دعای را سفارش می کنید.

  به نام خدا
  آیه ۸۲ سوره اسراء : و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین و لایزید الظالمین الا خسارا
  و نیز : اذا مرضت فهو یشفین
  بر آب زمزم با کمی تربت امام حسین (ع) هفت یا هفتاد بار حمد بخوانید و فوت کنید و هر روز کمی از آن را در آب نوشیدنی به او دهید. ذکر یا شافی را بسیار بگوید.
  خلیل منصوری

 22. Mojtaba
  ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ در ۱:۲۸ ب.ظ - پاسخ

  سلام
  راستش یه دعا تو یه سایت خوندم میخواستم ببینم واقعیت داره یا نه؟
  نوشته بود (سوره کوثر را برعکس بر کاغذی نوشته و در پوست گردو قرار دهید و همراه داشته باشید همه از شما خواهند ترسید)
  یه سوال دیگه هم داشتم میخواستم بدونم میشه که یک فرد ذهن فرد دیگه رو بخونه؟

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ در ۱۰:۱۵ ق.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   نوشتن سوره ها و همراه داشتن آن کار خوبی است؛ اما در پوست گردو و مانند آن و نیز به شکل برعکس را نمی پذیرم ؛ زیرا شبیه اعمال شیطانی است؛ زیرا از این برعکس نوشتن چه هدفی دارند؛ مگر آن که خلاف نویسی کرده باشند به ویژه که می تواند آثار سوء هم داشته باشد. اما درباره توانایی افراد باید گفت که انسان ها همانند زر و سیم هستند و کسانی می توانند به این توانایی دست یابند. برای عدم تاثیر گذاری این افراد هماره چهار قل بخوانید و معاذالله بگویید تا از سوء استفاده آنان در امان باشید.
   خلیل منصوری

 23. مه
  ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ در ۱۱:۴۷ ق.ظ - پاسخ

  سلام میشه درموردبخت گشایی هم بگید

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ در ۱۰:۲۰ ق.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   می توانید آیات یک و دو سوره فتح را بخوانید. این آیات باید ذکر شما شود. هم چنین آیه :رب لاتذرنی فردا و انت خیرالوارثین را بخوانید.
   خلیل منصوری

 24. زهرا
  ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ در ۲:۱۳ ب.ظ - پاسخ

  دوستان ایادر مورد کک ومک کسی سوره ای سراغ داره

  به نام خدا
  اگر اعتقاد دارید آیه :ادخلو مساکنکم را بخوانید.
  خلیل منصوری

 25. ن
  ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ در ۱۰:۰۹ ق.ظ - پاسخ

  باسلام . شخصی از کودکی مبتلا به بلیه مختلف میشده تا الان که در بزرگسالی است هر دو یا سه سال یکبار بیماری سختی به سراغش می اید . الان تشنج و کیست مغزی به نظرتان این فرد مورد چشم زخم قرار میگیرد ضمن اینکه باید بگویم این شخص بسیار مومن و با خدا و دست به خیر است و از لحاظ مال و ثروت در حال حاضر قوی اما در کودکی تنگدست بوده .ایا دعا یا سوره یا ایه ای برای درمان ایشان وجود دارد.

  به نام خدا
  در علم روان شناسی از بیماری به نام اسکیزوفرنی سخن به میان می آید که همه جنون و دیوزدگی است. شاید تحت تاثیر این دسته از موجودات شیطانی قرار گرفته باشد. اما به نظر می رسد که نوع رفتاری در خانواده و والدین موجب این بیماری شده است . داشتن مال و ثروت دلیل بر خوبی فرد و کرامت او نیست چنان که نداشتن آن به معنای خواری و اهانت و ذلت نیست(فجر آیات ۱۶ و ۱۷) البته در بسیاری از موارد داشتن ثروت زیاد به معنای بازی مکرانه خداوند با اوست که در آیات ۳۴ و ۳۵ سوره زخرف به آن اشاره شده است. اگر اهل انفاق و بخشندگی است می توان او را مومن و سالم دانست و دیگر آن که برای رهایی از بیماری می تواند با انفاق و استغفار و ادعیه قرآنی خودش را درمان کند.
  خلیل منصوری

 26. ن
  ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ در ۱۰:۲۱ ق.ظ - پاسخ

  البته ایشان عقیقه هم کرده اند

  به نام خدا

  به تنهایی کفایت نمی کند.
  خلیل منصوری

 27. اکرم
  ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ در ۴:۱۰ ب.ظ - پاسخ

  باعرض سلام وخسته نباشیدیکی ازآشناهامون چندساله دست وپاهاش لکه های سفید(لکه پیس)ایجادشده هردکترکه بگین رفته ولی اثرنکرده خجالت میکشه بره بیرون بایددستاش وپاهاش بپوشونه.حالامیخوام بدونم دعایی هست برای پاک شدن لکه هایاشفایافتن بخونیم توروخداواسش دعاکنین التماس دعا

  به نام خدا
  به نظر می رسد که بیماری ایشان به تغذیه باز می گردد. با استشاره به قرآن به دست می آید که آب درمانی و عسل درمانی برای ایشان مفید است. به هر حال باید نخست تغذیه خود را بهبود بخشد و هنگام استفاده از غذا افزون بر بسم الله آیه ۸۲ سوره اسراء یعنی و ننزل من القرآن را بخواند.
  خلیل منصوری

 28. ن
  ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ در ۸:۵۳ ق.ظ - پاسخ

  با سلام . فکر میکنم توضیحم کافی نبوده . در باب مومن بودن این شخص تصورات شخص نا اشنا را لحاظ نکردم .مثال که بزنم نماز اول وقتشان ترک نمی شود . روزه شان قضا نمیشود . صدقات اول به فامیل و بعد دیگران. در اخلاق و رفتار نمونه .خانواده ایشان هم همین طور . بلاهایی که سر ایشان رفته از شدت فشار وسختی سر هر کسی دیگری میرفت منجر به خودکشی و اعتیاد و … میشد ولی ایشان توانسته با پشت سر گذاشتن این مراحل و با توفیق الهی جایگاه خوبی پیدا کند. منتهی در حالی که توقع میرود زندگی ایشان یک روال عادی و معمولی پیدا کند باز هم میبینم که هر چند سال یکبار بلای سختی گریبانگیرشان می شود در حدی که امید به زندگی به صفر برسد و هر لحظه باید منتظر مرگ باشند .الان هم عارضه مغزی.مادرشان میگوید او از بچگی چشم میخورده . من هم با چشم خود میبینم هر وقت که ایشان به یک نقطه اوج و خوشحالی میرسند . محکم پس کله اش زده میشود و از فردا روز به نقطه سقوط و بدبختی و نا امیدی میرسد.به نظر شما عجیب نیست .راه چاره چیست

 29. ن
  ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ در ۹:۰۸ ق.ظ - پاسخ

  تشنج ایشان ناشی از توده مغزی است که در ازمایشاتشان کاملا مشهود است . نه تشنج فرد مصروع

 30. saeed
  ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ در ۳:۱۹ ب.ظ - پاسخ

  سلام ببخشید ایه انصار برای درمان تاری چشم را باید چند بار بخونم و ایا تاثیر دارد

  به نام خدا
  در روان شناسی پزشکی به این نکته توجه داده شده که تلقین بسیار اثر دارد. در حقیقت باور به تاثیر امری است که برای آن زمینه تاثیرگذاری را فراهم می آورد. در تغذیه نیز گفته شده که اگر انسان هنگام خوردن چیزی واکنش منفی نسبت به آن غذا داشته باشد جذب بدن نشده و دفع می شود در حالی اگر واکنش مثبت نشان دهد تاثیر مثبت و سازنده ای برای غذا خواهد بود که فراتر از تاثیر عادی آن است. در دعا و نیایش نیز باید به این مساله توجه داشت.
  از سوی دیگر خواند آیت الکرسی پس از هر نماز برای افزایش نور دیدگان تاثیر دارد. هم چنین نگاه کردن به سبزه و آب و قرآن نیز چنین تاثیری دارد.
  خلیل منصوری

 31. سپیده
  ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ در ۱۰:۳۳ ب.ظ - پاسخ

  سلام خسته نباشید من چند وقتی هست که دچار توده های سفتی داخل لبم شدم پیش هردکتری هم که رفتم نتونسته تشخیص درستی بده و این توده ها بزرگتر ازقبل میشن و من رو خیلی مستاصل کرده ازتون خواهش میکنم اگر دعایی هست که بتونه منو از این وضعیت نجات بده بزرگواری کنید و دراختیارم بگذارید وحال روحیمو کاملا بهم ریخته امیدم به دعا وقرآنه که شفابخشم باشه

  به نام خدا
  برخی از مشکلات انسانی به تغذیه نامناسب باز می گردد؛ گرم مزاجی و سرد مزاجی نیز تاثیر دارد که باید با تغذیه بهبود یابد. از سوی دیگر در آیات و روایات بر استغفار کردن به عنوان راه رهایی از هر گونه مصیبت تاکید شده است. صدقه دادن و نیکی به والدین و مراعات حلال و حرام نیز تاثیر به سزایی دارد. خواندن هفت بار سوره حمد بر آب و وضوء‌گرفتن و نوشیدن آن نیز بسیار مهم است. در هنگام خواندن این سوره حتما آیه ۸۲ سوره اسراء را نیز بخوانید.
  خلیل منصوری

 32. ریحانه
  ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ در ۸:۲۹ ب.ظ - پاسخ

  سلام، خسته نباشید.
  من هفت سال است به بیماری برص مبتلا هستم، لطفاً اگر آیه و ذکری برای معالجه وجود دارد،معرفی کنید ممنون میشم. خیلی دنبال دارو و درمان رفتم هم شیمیایی هم گیاهی و سنتی هیچ کدام تاثیری نداشت. لطفاً مرا راهنمایی کنید. متشکرم

 33. reza
  ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ در ۶:۱۳ ب.ظ - پاسخ

  سلام من دچار ۳سال است که دچار این بیماری هستم والحمد الله پس از دریافت ادرس یک دکتر ومصرف داروهی ترکیبی شون رو به بهبود ی می روم وخوش حال میشم بهتون کمک کنمrezanazar93@gmail.com. ویک گرد همایی در مشهد ۱/۷/۹۵می باشد درمورد درمان ۰۹۳۹۱۸۷۶۷۲۰

 34. مرجان
  ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ در ۱:۰۶ ب.ظ - پاسخ

  باسلام دختری هستم ۲۴ساله دچار بیماری پوستی بنام رزاسه شده ام که ناحیه ی پشت پا و ران پایم را کامل گرفته چه دعایی برای شفای این بیماری بخوانم ازنظروحی داغون شدم خواهشاراهی بهم پیشنهاد کنید

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ در ۱۰:۲۷ ق.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   رزاسه علل گوناگونی دارد که یکی از آن ها به تغذیه باز می گردد. می توانید از تغذیه درمانی بر اساس طب سنتی و اسلامی استفاده کنید. بسیاری از بیماری ها به تغذیه باز می گردد و عوامل روانی نیز در تشدید آن موثر است. خواندن آیه ۸۲ سوره اسراء برای درمان بیماری ها موثر است؛ زیرا انسان به سبب الاسباب یعنی خداوند و تفویض امر به او مرتبط می سازد.
   خلیل منصوری

 35. معصومه
  ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ در ۱۰:۳۸ ب.ظ - پاسخ

  باسلام من گرفتار شپش شدم و راههای درمانی رو طی کردم ولی از دستش خلاص نمیشم خوندن سوره نبا تاثیرداره؟؟چندبار بخونم

 36. عبدالله
  ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ در ۱۱:۱۸ ق.ظ - پاسخ

  سلام.
  در پاسخ به مطلب مربوط به برص یا پیسی باید عرض کنم که دلیل اصلی ایجاد این بیماری پوستی به مصرف بیش از حد سردیها بر میگرده. از جمله لبنیات، گوشت مرغ ماشینی و تخم مرغ غیر رسمی، گوشت گوساله، بادمجان، عدس، ترشیجات، شورجات، شیرینی های قنادی، گوشت ماهی بجز میگو و …
  راه درمان طبق نظر طب اسلامی: نخوردن سردیها حداقل به مدت شش ماه+ استفاده از شربت سرکه انگبین که با دستور زیر درست میشه بصورت روزانه حداقل ۴ ماه
  ۲ واحد عرق نعنا سنتی+۲ واحد عسل خوب+یک واحد سرکه انگور طبیعی
  یک سوم لیوان سرکه انگبین + دوسوم لیوان آب. ارجیحا قبل از خواب شبها میل شود
  حتما در ترک سردیها دقت کنید چرا که بدلیل ایجاد خلط بلغم و سودا این بیماریها بوجود میاد که طب شیمیایی هیچ راه درمانی براش سراغ نداره ولی طب اسلامی اون رو درمان میکنه
  در صورتیکه مزاج شما خیلی سرد باشه میتونید از ترکیب زیر برای مالش روی لکه های پوست از یک تا سه هفته هم استفاده کنید
  زاج+روغن زیتون یا ارده
  منبع نسخه ها: استاد خیر اندیش
  اگر امکان آپلود بود سخنرانی استاد خیر اندیش در این زمینه رو بارگزاری میکردم.
  ضمن اینکه سوره یس رو هر روز صبح هدیه به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها فراموش نشه

 37. مريم
  ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ در ۹:۱۴ ب.ظ - پاسخ

  باعرض سلام خدمت جناب استاد منصوری
  مدتهاست که به بیماری آلوبسی که نوعی ریزش موی خیلی شدید است مبتلا شده ام وهیچ دارویی فایده نداشته گویا این بیماری دراثر سیگنالهای اشتباه مغز که به سیستم ایمنی بدن ارسال میکند بوجود می آید که گلبولهای سفید را وادار به حمله به سلولهای خودی مینماید و گروهی از لنفوسیت ها به فولیکول های مو حمله میکنند و آنها تخریب کرده که باعث ریزش مو میشود و در مورد من
  که موهای ابرو و مژه وکل بدن را نیز از بین برده وچشم امیدم اکنون فقط به طب سنتی اسلامی است از شما خواهشمندم به خاطر خدا و انسانیت به من کمک کنید

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ در ۹:۲۶ ق.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   اطلاعات در طب اسلامی و سنتی پراکنده است. به اساتید این فن چون آقایان روازاده و خیراندیش مراجعه نمایید.
   خلیل منصوری

 38. علی
  ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ در ۲:۱۸ ق.ظ - پاسخ

  باسلام. فقط خدا میداند که در چه حالی برایتان مینویسم.. همچون غریقی به هر برگی چنگ میزنم و بیشتر فرو میروم.. چند وقت دیگر زندگیمان در خیابان است.. خواستم بپرسم ایا راه نجاتی برای نابودی ما از طریق این ایات و ادعیه .. وجود دارد یا نه.. لطفا نصیحت نکنید.. اگر هست بگویید و اگر نیست شما را به سلامت. .

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ در ۸:۵۳ ق.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   دعا و نیایش اولین کارکردش آن است که انسان را با جهانی دیگر در ارتباط قرار می دهد. بر اساس آموزه های وحیانی قرآن هر چند که انسان میانه جبر و اختیار دست و پا می زند ولی نمی تواند مسئولیت خود را در سعادت و شقاوت نادیده بگیرد. برای همین است که بر راهبرد شناختی و تغییر در هستی شناسی و جهان بینی تاکید دارد و برای درمان بیماری های روانی و روحی و حتی جسمی به تغییر نگرش ها و بینش ها توجه دارد. بنابراین اگر بخواهی نجات یابی باید نگاه و فلسفه زندگی ات را تغییر دهی و بدانی که دنیا اگر به هر شکلی پایان یافت آخرتی است که باید در آن پاسخ گو باشی و این گونه نیست که اگر از این دوزخ فرضی دنیا بیرون رفتی برای همیشه نجات یافتی بلکه در دوزخ ابدی گرفتار می شوی مگر آن که انتخاب درستی داشته باشی. وعده بی خود نمی دهم. انتخاب با خودت است. دعا و قرآن تاثیر دارد اگر بدانی و بخواهی همان طوری که غذا زمانی جذب بدن می شود و آثار مثبت می گذارد که آن را سازگار با بدن بیابی و بدانی.
   خلیل منصوری

 39. الهام
  ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ در ۸:۵۹ ق.ظ - پاسخ

  با سلام
  میشه بگید برای برآورده شدن خواسته خود چند بار و چه زمانی سوره ها رو بخونیم؟
  مثل یس که گفته میشه در ۴۰ شب پشت سر هم خوانده شود تا به حاجت خود برسیم

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ در ۱۲:۵۷ ب.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   برخی از موارد دارای عدد است. مانند هفت یا هفتاد بار حمد خواندن یا استغفار کردن. برخی از موارد عددی ندارد. البته از آن جایی که در قرآن ذکر کثیر گفته شده به معنای بسیار است. اما اگر کسی واقعا یک معاذالله درست و حسابی بگوید و یا یک استغفار واقعی داشته باشد همان تاثیر را خواهد داشت. این به میزان قرب و بعد بشر و نیز مقام اضطرار و مانند آن باز می گردد. اگر کسی مضطر باشد یک بار کفایت می کند.
   خلیل منصوری

 40. زهرا
  ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ در ۱۲:۲۷ ق.ظ - پاسخ

  سلام،من دچار کیست مویی شدم و همه جا خوندم ک درمانش عمل هست،ولی من نمیتونم عمل کنم،نوجوونم،از طرفی خیلی ترس دارم و نمیتونم ب خانوادم بگم…تروخدا،از طریق دعا میشه درمان بشه؟؟ خسته شدم،خدا کمک میکنه؟😭😭😭😭😭😭

 41. سپیده
  ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ در ۷:۲۲ ب.ظ - پاسخ

  سلام میخوام بگم که میگن با قران درمان میشیم..واقعیتیه..در صورتی که هر روز خوانده شود..بهتره برا آب خواب شود.و ابو بخوریم.

 42. زهرا
  ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ در ۳:۲۲ ب.ظ - پاسخ

  با سلام و خسته نباشید
  پسرم نزدیک ۲سال دارد . دو روز هست کہ میگه دلم دردر میکنه غذا نمیخوره و وقتے هم آب یا مایعات میخوره سریع بالا میاره
  چکار کنم چه راه درمان قرآنے هست.
  راههاے پزشکے جواب نمیده

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ در ۲:۱۱ ب.ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   قرآن هرگز تمسک و توسل جویی به اسباب را رد نکرده است. هماره باید دانست که شفا در دست خدا است و این خدا است که به وسیله پزشک و دارو درمان می کند. برای درمان می توانید از راه های گوناگون از جمله طب سنتی و گیاه درمانی بهره گیرید. طب سنتی در بسیاری از موارد بدون آسیب زدن به دیگر اندام ها امکان درمان صحیح را فراهم آورده است. در روایت است که خواندن هفت بار سوره فاتحه و طلب استشفا موثر است. آن را بر آب بخوانید و به بیمار بخورانید.
   خلیل منصوری

 43. فرزاد هاشم زاده
  ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ در ۶:۱۲ ب.ظ - پاسخ

  با سلام
  خیلی مفید بود . خدا به شما خیر کثیر بدهد.

 44. سارا
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ در ۱۱:۵۱ ب.ظ - پاسخ

  سلام. برادر بزرگوار جناب منصوری
  از مطالب موجود در سایت و پاسخهای دقیق ، با حوصله و خردمندانه شما کمال بهره را بردم.
  اجرکم عندالله

 45. تلگرام ما را به این بیماری دچار کرد؟ – سایت خبری تاپ صدا
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ در ۱۱:۴۲ ق.ظ - پاسخ

  […] قرآن درمانی و دعا درمانی | سماموس […]

 46. کاووس
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ در ۷:۰۹ ب.ظ - پاسخ

  ایا میتونم از دعای هفت حصار پرینت بگیرم یا حتما باید بنویسم-لطفا اداب نوشتن این دعا را کامل توضیح دهید

  • saebonic
   ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ در ۹:۳۴ ب.ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   گاه خود نوشتن یا خواندن موضوعیت دارد. بهتر است که نوشته شود.

 47. کانال دعا قرآن و طلسم جادو تلگرام
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ در ۱۲:۰۸ ب.ظ - پاسخ

  […] قرآن درمانی و دعا درمانی | سماموس […]

 48. مادر امیرحسین
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ در ۶:۴۱ ب.ظ - پاسخ

  با سلام خدمت شما
  منو همسرم هر دو مذهبی هستیم. اهل نماز و روزه و…..الان ده ساله شدیدا دچار مشکلات مالی هستیم. با اینکه شوهرم تحصیلات عالیه داره اما دست به هرکاری میزنه نمی گیره. هر کمک مالی از هرجا می خواد به ما بشه راهش بسته می شه و مواردی از این قبیل. اوایل اوضاع خوب بود اما بعد از ۵ سال به شدت کم آوردیم حتی به زیر صفر رسیدیم. به ما گفتن چشم زخمه. ولی واقعا دلیلش چی می تونه باشه؟؟؟ خیلی دلم می خواست اینو از یکی بپرسم. ممنون از شما

  • خلیل منصوری
   ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ در ۱۰:۰۸ ق.ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   از آیه ۱۱۰ سوره کهف به دست می اید که مشکل شما چشم زخم نیست. امید به خدا داشته باشید و تنها از او یاری بخواهید. به نظرم می رسد دادن صدقه به قصد روزی بسیار مهم و مفید است. هم چنین هر چشم زخمی را می توان با خواندن معوذتین یعنی فلق و ناس دفع کرد. باز تاکید می شود که صدقه بدهید به قصد گشایش در روزی.
   خلیل منصوری

 49. علوم انسانی اسلامی درمان بسیاری از امراض سیاسی است
  ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ در ۶:۰۶ ب.ظ - پاسخ

  […] قرآن درمانی و دعا درمانی | سماموس […]

دیدگاهتان را ثبت کنید