قرآن درمانی و دعا درمانی

samamosخداوند، قرآن را به عنوان شفا و درمان معرفی می کند. این بدان معنا نیست که قرآن تنها شفای جان ها و دلها را موجب می شود و از بیماردلی رهایی می بخشد، بلکه به اعتبار اطلاقی که در آیه است، می توان گفت که قرآن شفای جسم و جان آدمی است و همان گونه که می توان با قرآن، دردهای روحی و روانی و فکری را درمان کرد و از بیماری عافیت و سلامت بخشید، هم چنین می توان دردهای جسمی و بدنی را به قرآن درمان کرده و از علت و بیماری نجات داد.

فروشگاه آنلاین سونی

کاربردهای دعا و نیایش نیز این گونه است؛ چرا که انسان همان طوری که می تواند از اسباب مادی برای درمان بهره گیرد، می تواند از اسباب فرامادی و معنوی نیز بهره مند شود،‌بلکه باید گفت که آن کسی که در اسباب مادی، معجزه درمان را نهاده در دعا و آیات قرآنی نیز معجزه دعا را قرار داده است؛ زیرا به حکم توحید فعلی، شفا تنها در دست اوست و انسان می بایست شفا و درمان را از شافی بخواهد که دکتر و درمان مادی و غیر مادی را اسباب، شفا و درمان قرار داده است.

نویسنده بر همین اساس به سراغ آموزه های قرآنی رفته تا گوشه ای از درمان بیمارهای جسمی و روانی را در آیات و ادعیه به دست دهد. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

درمان و شفا از قرآن

خداوند به صراحت و روشنی تمام می فرماید: و نُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ ما هُوَ شِفاءٌ و رَحمَهٌ للمُؤمِنینَ؛ و از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان نازل می‌کنیم. (إسراء، آیه ۸۲)

شِفا از «شفى» به معناى اِشراف و تحت اختيار در آوردن چيزى است. از آن رو، به درمان بیماری و دست یابی به عافیت و سلامت شِفا گويند؛ زیرا وقتی شخصی به جهت مُشرف شدن بر مَرَض و سپس غلبه بر آن(معجم مقاييس اللّغه، ج 3، ص 199، «شفى») و رسيدن به كناره سلامتى از غلبه و چیرگی بیماری رهایی یافته باشد گویی با درمان بیماری و رهایی از مرگ، جسم و جان خود را تحت اشراف خود گرفته است. از این رووست که به درمان از بیماری شفا گفته شده و شفا به عنوان اسم براى بهبودى و صحّت به کار گرفته شده است.( مفردات الفاظ قرآن کریم، ص 459، «شفا»)

به هر حال، شفا به معنای تحت اشراف و اختیار در آوردن جسم و جان و چیرگی بر دشمنی است که می کوشد تا بر جسم و جان غلبه یافته و اختیار آن را در دست گیرد.این عمل درمانی را از همین رو شفا می گویند. در آیات قرآنی برای بیان این مفهوم و مقصود، واژگانی غیر از شفا چون بُرء و کشف از ضرر نیز به کار رفته است. برء نیز به معنای برائت و رهایی و آزادی است.

از آیات قرآنی به دست می آید که منشا و خاستگاه همه چیز از جمله مرگ و حیات، خداوندی است که خالق همه چیز است؛(ملک ، آیه 2) زیرا هر چیزی که نام هست و بود بر آن نهاده می شود و از وجود بهره ای برده، مخلوق خداوند است. البته شر و بدی مطلق در هستی وجود ندارد و آن چه وجود دارد شر نسبی است که نسبت به چیزی نقص و نسبت به چیزی دیگر کمال است. نکته دیگر آن که در آیات قرآنی شر به خدا نسبت داده نمی شود؛ زیرا شر و بدی به معنای نقص است و هرگز خداوند امری را ناقص و غیر کامل نمی آفرید، بلکه موجودات خود به دلایل و عللی از تمامی کمال بهره مند نمی شود و اسم شر بر آن نهاده می شود.

هم چنین باید توجه داشت که مرگ نقص نیست، بلکه کمالی برای آدمی و هر موجودی است تا از نشاه ای به نشاه دیگر در آید. هم چنین بیماری امر وجودی است و خود دارای کمالی است و اگر نسبت به چیزی شر باشد برای خودش یا دیگری خیر است. با نگاهی به ویروس ها و میکروب و رفتار آن ها می توان دریافت که چرا چنین اعتقادی مطرح می شود.

به هر حال، از نظر آموزه های قرآنی، توحید فعلی امری قطعی است و نمی توان در هستی امری را یافت که مخلوق الهی و تحت مشیت و اراده او نباشد. بیماری نیز از چنین خصوصیتی برخوردار است؛ اما این حضرت ابراهیم(ع) در این جمله می فرماید: فاذا مرضت فهو یشفین، وقتی بیمار شدم پس اوست که مرا شفا می دهد(شعراء، ایه 80) برای این است که ایشان در بیان نعمت های الهی بوده است و بیماری نعمت نیست بلکه سلب نعمت است، ولی از آن جایی که آن حضرت (ع) می خواست نعمت شفا را بیان کند به ذکر بیماری نیز پرداخته، ولی آن را به خود نسبت داده است. بنابراین، آن حضرت(ع) به علت رعایت ادب این گونه سخن نگفته است، بلکه چون ایشان در مقام بیان نعمت های الهی بوده،‌ بیماری را به خود نسبت می دهد، با آن که هیچ شک و تردیدی ندارد که بیماری نیز از مخلوقات و افعال الهی است. پس در بیان علت نسبت بیماری به خود و نه خدا باید گفت که چون ایشان در مقام بیان نعمت ها بود و در همان حال اگر به بیماری اشاره می کرد که سلب نعمت است، مقصود حاصل نمی شد. اما این که چرا حضرت (ع) به بیماری در میان نعمت ها اشاره می کند و آن را به خود نسبت می دهد، از آن روست تا این گونه از باب مقدمی بر جایگاه شفابخشی خداوند به عنوان یک نعمت بزرگ تاکید ورزد.(المیزان، ذیل آیه )

به هر حال، خداوند خاستگاه هر چیزی در جهان و خالق و فاعل اوست. از جمله این امور، بیماری و شفاست که از افعال الهی است. این بیماری و شفا می تواند از طریق اسباب مادی انجام گیرد یا از طریق اسباب غیر مادی. از آن جایی که نفس انسانی ترکیب از مجرد و ماده است و میان آن دو ارتباط تنگاتنگی است، هر یک در دیگری تاثیر دارد.همین تاثیر دو سویه میان عوالم مادی و غیر مادی است. بنابراین، لازم نیست که تنها درمان و شفا را در اسباب مادی بجوییم، بلکه در اسباب غیر مادی نیز همین تاثیر وجود دارد.

خداوند در آیات قرآنی از جمله آیه 82 سوره اسراء از شفابخشی قرآن سخن به میان می آورد. هر چند که به نظر می رسد که این شفابخشی به علت طبیعت قرآن و فلسفه نزول، در حوزه روح و روان باشد که همان حقیقت انسان است، ولی از آن جایی که کالبد انسانی نقش مهمی در حرکت های هدایتی و کمالی انسان بازی می کند،‌ شفابخشی قرآن به کالبد نیز تعلق می گیرد. افزون بر این که خداوند در این آیه ، شفابخشی را به قرآن نسبت می دهد و آن را محدود به جان و روح یا روان نمی کند.

البته از آیه 57 سوره یونس بر می آید که بیش ترین تاثیر شفابخشی قرآن را می بایست در بیماری های روحی و نفسانی و روانی آدمی جست؛ چرا که قرآن با بيان خويش، شفادهنده انسانها از كوردلى، جهل و سرگردانى در شكّ است. انسان می تواند با تبرّك به قرآن، بسيارى از ناخوشيها و ضررها برطرف نماید و به سلامت و عافیت روح و روان برسد. (مجمع البيان، ج 5 – 6 ، ص 673 ؛ التّبيان، ج 5، ص 395) اما این هرگز به معنای محدودیت در شفابخشی قرآن نیست؛ زیرا آن چه که تاثیر را در گیاهان دارویی قرار داده در همین قرآن نیز درمان و شفا جسم و جان را قرار داده است.

البته از آیه 44 سوره فصلت و 82 سوره اسراء بر می آید که کلید این شفابخشی را می بایست در ایمان اشخاص به شفابخشی قرآن در انسان جست. به این معنا که ایمان به شفابخشی قرآن است که می تواند این تاثیر شگرف را به جا گذارد و دردهای جسمی و جانی مردمان را درمان نماید و انسان به سلامت و عافیت رساند.

پس همان گونه که خداوند در آب،‌ به ویژه آب سرد جوشیده از زمین و شستشو و نوشیدن آن (41 و42)، یا عسل (نحل، آیات 68 و 69) یا بوته کدو در درمان بیماری های پوستی و ضعف بدنی و جسمی (صافات، آیه 146) و برخی از گیاهان و میوه ها به ویژه انجیل، زیتون، انار، خرما، انگور و مانند آن شفا و درمان قرار داده، هم چنین در آیات قرآنی شفا قرارداده است؛ چرا که اصولا شفا و درمان از خداست و دارو و پزشک تنها اسباب و وسایل الهی است و این خداوند است که به اراده خود در چیزی درمان و شفا قرار می دهد.(شعراء، آیه 80) پس تفاوتی نمی کند که این درمان و شفا در اسباب مادی باشد یا در غیر آن قرار گیرد؛ چنان که خداوند خود به صراحت در آیه 82 سوره اسراء از شفابخشی مطلق و بی قید و شرط(البته جز شرط ایمان) قرآن در جسم و جان سخن به میان آورده است.

خداوند در آیه 96 سوره یوسف نشان می دهد که می توان حتی از امور غیر مرتبط به ظاهر چون پیراهن شفا و درمان طلبید، به شرط آن که ارتباط ایمانی میان خداوند و شفا بخشی را درک کرده باشیم و بتوانیم از هر چیزی برای درمان استفاده کنیم؛ زیرا این خداوند است که شفا می دهد و درمان می کند و خداوند نیز درمان را می تواند در هر چیزی قرار دهد؛ چنان که در کلام حضرت عیسی(ع) شفا از بیماری های پیسی و برص و درمان کور مادر زاد و مانند آن را قرار داد.(ال عمران، ایات 45 و 49 ؛ مائده،‌آیه 110)

خداوند یکی از راه های درمان و شفا را در دعا قرار داده است. دعا که اوج عبودیت و ایمان انسان به خداست، مهم ترین ابزاری است که در اختیار انسان برای شفابخشی است. در این میان دعاهایی که از زبان پیامبران(ع) وارده شده به سبب جنبه نوری و قرآنی آن بهترین دعاهایی است که می تواند مومن از آن بهره گیرد تا در بیماری ها و گرفتاری های گوناگون از آن بهره گیرد.

شاید گفته شود که حضرت امام صادق(ع)می‌فرماید: «أبی الله أن یُجری الاشیاء الا بالاسباب فجعل لکلّ شیءٍ سبباً و جعل لکلّ سبب شرحاً و جعل لکلّ شرح مفتاحاً ؛ خداوند پرهیز دارد از اینکه کارها را از مجرای غیر طبیعی خود اجرا نماید.از این رو برای هر چیزی سببی، و برای هر سببی گشایشی، و برای هر گشایشی کلیدی قرار داده است.» (بصائر الدرجات، محمد بن حسن صفار، ص۶) پس نمی توان از قرآن که در اصل برای هدایت و شفابخشی بیماری های روحی آمده تا از بیماردلی چون کفر و شرک و نفاق و ضلالت رهایی بخشد، نمی بایست انتظار درمان و شفابخشی جسم را داشت، باید گفت که همان خداوند که اسباب مادی را برای درمان قرار داده هم چنین اسباب غیر مادی چون دعا و ذکر را برای درمان و حل مشکلات مادی بشر قرار داده است. امیرالمومنین (ع)در این باره می فرمایند: «درمان تمام دردها در قرآن وجود دارد، قسم به آن کسی که پیامبر را برانگیخت و خاندانش را گرامی داشت درمان سوختن، غرق شدن، دزد، گریختن حیوانی از صاحبش، یا گمشده ای ، یابنده فراری، همه و همه درمانش در قرآن است، از آن بپرسید تا از قرآن جواب دهم.»

همچنین پیامبر (ص) در این باره فرمودند: هر کس درمانش را از قرآن کریم نگیرد خداوند او را شفا نمی دهد. و فرمودند که هر کس با اعتقاد کامل، سوره حمد را بر مرده بخواند هر آینده زنده خواهد شد. امام باقر (ع) نیز می فرمایند: فی القرآن شفاء من کل داء ؛ درمان هر دردی در قرآن کریم وجود دارد.

مصادیقی از درمان از طریق قرآن و دعا

1. فرزند خواستن: اگر کسی فرزند می خواهد، این دعای قرآنی را بخواند تا از مشکل بی فرزندی رهایی یابد و بیماری های مربوط به عدم حاملگی (در صورت مشیت الهی) درمان شود: رَبِّ لا تَذَرنى فَردًا واَنتَ خَيرُ الوارِثين(انبیاء، آیه 89) هم چنین در این باره بخواند: رَبِّ هَب لى مِن لَدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَميعُ الدُّعاء(آل عمران، آیه 38)؛ و نیز: رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا(فرقان، ایه 74)

2. مصونیت از شهوت جنسی: رَبِّ اِلاّ تَصرِف عَنّى كَيدَهُنَّ اَصبُ اِلَيهِنَّ واَكُن مِنَ الجاهِلين(یوسف، آیه 33)

3. مصونیت از محیط آلوده و ناپاک: رَبِّ نَجِّنى واَهلى مِمّا يَعمَلون(شعراء، ایه 169)

4. رفع گرفتاری و مشکلات و بلایا: لا اِلـهَ اِلاّ اَنتَ سُبحـنَكَ اِنّى كُنتُ مِنَ الظّالِمين(انبیاء، ایه 87)؛

5. بیماری های جسمی و روحی :رب اَنّى مَسَّنِىَ الشَّيطـنُ بِنُصب وعَذاب(ص، آیه41)؛ و نیز: فاذا مرضت فهو یشفین(شعراء، ایه 80)

6. جلب محبت الهی: رَبَّنَا اغفِر لَنا ذُنوبَنا واِسرَافَنا فى اَمرِنا وثَبِّت اَقدامَنا وانصُرنا عَلَى القَومِ الكافِرين(آل عمران، آیه 147)

7. شرح صدر و گرفتگی و افسردگی: رَبِّ اشرَح لى صَدرى (طه، ایه 25)

8. آسان در کارها و رهایی از مشکلات: رَبِّ اشرَح لى صَدرى ويَسِّر لى اَمرى(طه، ایات 25 و 26)

9. مشکلات بیانی و زبانی: رَبِّ اشرَح لى صَدرى ويَسِّر لى اَمرى واحلُل عُقدَةً مِن لِسانى يَفقَهوا قَولى (طه، آیات 25 تا 28)

10. بهره مندی از معاونت و همکاری دیگران: رَبِّ اجعَل لى وزيرًا مِن اَهلى * هـرونَ اَخى * اشدُد بِهِ اَزرى *واَشرِكهُ فى اَمرى( طه، آیات 29 تا 32)

11. رهایی از همه مشکلات دنیوی: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر(قصص، ایه 24) و نیز: رَبِّ اِنّى ظَـلَمتُ نَفسى(قصص، ایه 16)؛ و نیز : لا اِلـهَ اِلاّ اَنتَ سُبحـنَكَ اِنّى كُنتُ مِنَ الظّـالِمين(انبیاء، ایه 87)؛ و نیز : استغفر الله ربی و اتوب الیه

12. رهایی از فقر: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر(قصص، ایه 24)

13. ازدواج: رَبِّ لا تَذَرنى فَردًا واَنتَ خَيرُ الوارِثين(انبیاء، آیه 89) و نیز : رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر(قصص، ایه 24) و نیز: رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا(فرقان، آیه 74)

14. پیروزی : رَبَّنا اَفرِغ عَلَينا صَبرًا وثَبِّت اَقدامَنا وانصُرنا عَلَى القَومِ الكافِرين(بقره، ایه 250)

15. استقامت و صبر : رَبَّنا اَفرِغ عَلَينا صَبرًا وثَبِّت اَقدامَنا وانصُرنا عَلَى القَومِ الكافِرين(بقره، ایه 250)

16. حسنات دنیوی و اخروی: رَبَّنا ءاتِنا فِى الدُّنيا حَسَنَةً وفِى الأخِرَةِ حَسَنَةً وقِنا عَذابَ النّار(بقره، ایه 201)

17. امداد الهی و غیبی: رَبَّنا اَفرِغ عَلَينا صَبرًا وثَبِّت اَقدامَنا وانصُرنا عَلَى القَومِ الكافِرين(بقره، ایه 250)

18. آبرومندی و رهایی از خواری و ذلت: رَبَّنا اِنَّكَ مَن تُدخِلِ النّارَ فَقَد اَخزَيتَهُ وما لِلظّـالِمينَ مِن اَنصار(ال عمران، ایه 192)

19. رفع اندوه و حزن: لا اِلـهَ اِلاّ اَنتَ سُبحـنَكَ اِنّى كُنتُ مِنَ الظّالِمين(انبیاء، ایه 87)؛

20. پیروزی در سخن و غلبه بر خصم: رَبِّ انصُرنى بِما كَذَّبون(مومنون، آیه 26)

21. خانه دار شدن: رَبِّ اَنزِلنى مُنزَلاً مُبارَكـًا واَنتَ خَيرُ المُنزِلين(مومنون، ایه 29)

22. سلامت و آرامش و اسایش در محیط اجتماعی و خانوادگی: رَبِّ اَنزِلنى مُنزَلاً مُبارَكـًا واَنتَ خَيرُ المُنزِلين(مومنون، آیه 29)

23. امنیت و سلامتی در سواری: سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ(زخرف، ایه 13)؛ بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ(هود، ایه 41)

24. رهایی از چشم زخم و چشم حسود: ماشاء الله و سوره های معوذتین(سوره های فلق و ناس) و آیه « وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ(قلم، ایه 51)

25. غلبه بر دشمن و چیرگی بر کارها: وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (غافر، ایه 44)

26. دوري از شيطان از محل سكونت با قرائت سوره بقره: حضرت رسول اكرم (ص) فرموده اند: در هر خانه اي كه سوره مباركه بقره قرائت شود شيطان ار آن محل دور مي شود و همچنين فرموده اند اين سوره باعث خير و بركت در كحل سكونت مي شود.

27. درمان مال وجان به سوره مبارکه بقره: رسول خدا (ص) فرمود: هر کس چهار آیه اول بقره و آیت الکرسی و دو آیه بعد از آن و سه آیه آخر آن را بخواند در نفس و مالش چیزی که ناگوار باشد نبیند و شیطان به او نزدیک نشود و قرآن را فراموش نکند.

28. توفیق معصیت نکردن با سوره یس: هر خواننده ای که در شب بعد از نماز مغرب و عشاء سوره ی مبارک یس را قرائت کند خداوند تبارک و تعالی توفیقی با او می دهد که در آن شبانه روز معصیت نکند.

29. رزق و روزی فراوان با سوره مبارکه واقعه در شب، ذاریات در صبح و مبارکه یس: امام جعفر صادق (ع) فرمونده اند: هر مومنی که سوره مبارک یس را در روز پیش از غروب بخواند در تمام طول روز خداوند رزق و روزی فراوانی به او اعطا می فرماید.

30. برای رسیدن به مراد دل با سوره مبارک یس: هر مسلمانی که در هنگام در ماندگی با توجه سوره مبارک یس را بخواند به هر مبین که رسد حاجت خود را از خداوند بخواهد مداومت کند تا به مراد برسد انشاءالله.

31. برای برداشتن عذاب از اموات با سوره مبارک یس: در کتاب مفاتیح الجنان در قسمت حاشیه آمده است از رسول اکرم (ص) فرموده هر مومنی که در قبرستان سوره مبارک یس را قرائت کند خداوند عذاب را از کلیه اموات آن قبرستان را بردارد و برای تلاوت کننده آن به عدد اموات آن قبرستان حسنه بنویسد.

32. ثواب ۱۲ ختم با سوره مبارک یاسین : رسول گرامی اسلام (ص) فرمود: هر که سوره ی یس را برای رضای خدا بخواند ثواب ۱۲ ختم قرآن را به او عطا می فرماید. و اگر نزد بیماری خوانده شود به عدد هر حرفی فرشته نازل می شود تا برای آن بیمار استغفار کنند و در قبض روح جاضر می شوند و در تشییع جنازه او شرکت می کنند و نماز بر او می گذارند و هنگام دفن او حاضر می شوند.

33. نعمتهای فراوان خداوند با سوره مبارک یس: امام باقر(ع) فرموند: هر مومن مسلمانی که در طول عمر خود یکبار یس را قرائت کند خداوند به تمام شماره آفریدگان در این دنیا و آخرت و آنچه در آسمان قرار دارند به عدد هر یک دو هزار حسنه و ثواب در نامه اعمالش ثبت می فرماید.

34. برکت محل کسب با سوره مبارک یس: هر شخصی سوره ی مبارک یاسین را بر تکه کاغذی تمیز بنویسد و در محل کسب و یا باغ بیاویزد برکت آن محل به ظهور آید.

35. پیدا کردن گمشده با سوره مبارک یس: حضرت علی (ع)فرمودند: در هنگام گمشده چیزی ابتدا دو رکعت نماز بخوانید و در هر رکعت به جای سوره احد سوره مبارک یاسین را قرائت کند و بعد از آن بگوید: (یا هادی الضاله رد ظالتی ) خداوند گمشده او را به او بر می گرداند.

36. حفاظت از آتش جهنم با سوره مبارک یاسین: امام صادق (ع) می فرماید: هر کس قبل از اینکه بخواب برود سوره ی مبارک یس را قرائت کند خداوند رهزار ملک را موکل می کند که آن شخص از شر شیطان رهایی یابد و از آتش جهنم محافظت شود.

37. جهت مطالب مشروعه با سوره مبارک یس: هر حاجتمندی سوره مبارک یاسین را هر روز بخواند و در روز اول آن را به حضرت رسول اکرم (ص) و روز دوم به حضرت علی(ع) و روز سوم به حضرت فاطمه (س) و روز چهارم به امام حسین (ع) هدیه کند و سپس به خداوند بگوید: خدایا این پنج تن را شفیع آوردم تا حاجتم برآورده شود و خداوند حاجت او را برآورده می کند.

38. دوستی پیامبر با سوره مبارک یس : رسول اکرم (ص) فرموده اند: هر مومنی سوره مبارک یس که قلب قرآن است را قرائت کند از دوستان من است و من دوست دارم که سوره یاسین در قلب هر انسانی از امت من باشد.

39. شفاعت خواننده در نزد خداوند با سوره ی مبارک یس: حضرت محمد (ص) فرمونده اند: تمام سوره های قرآن مبارک است اما در قرآن سوره ای است به نام سوره مبارک یاسین که شفاعت کننده در نزد خداوند است.

40. راي رسيدن به ارتقاء درجه با آيت الكرسي : امام صادق (ع) مي فرمايد: براي هر چيزي نقطه برجسته اي است و نقطه برجسته قرآن آيت الكرسي است. هر مؤمن مسلماني كه يك بار سوره مبارك بقره كه در آن آيت الكرسي نهفته است بخواند خداوند هزار نا گواري دنيا و هزار نا گواري آخرت را از او دور مي كند و او را به ارتقاء درجه مي رساند.

41. آيت الكرسي براي حاجت اصلي : در كتاب ثواب الا عمال شيخ صدوق آمده است : پيامبر خدا (ص) فرموده : هر كسي چهار آيه اول سوره بقره و آيت الكرسي تا« هم فيها حالدون» و سه آيه سوره بقره را بخواند: در جان و مالش بدي و ضرر نمي بيند. هيچ شيطاني به او نزديك نخواهد شد. قرآن را هرگز فراموش نمي كند.

42. آيت الكرسي براي رسيدن به آروزهاي بزرگ: در بحار الانوار حضرت علي (ع) نيز فرمودند:« ليقرء احدكم اذا اخرج من بيته الايات من ال عمران و آيت الكرسي وانا انزلنا و ام الكتاب فان فيها قضاء حوائج الدنيا و الآخره؛ هنگامي كه يكي از سما از خانه اش خارج شد آياتي از آل عمران، آيت الكرسي، انا انزلنا و ام اكتاب(حمد) را بخواند زيرا اين عمل موجب توفيق در كارها و برآورده شدن حوائج دنيا و آخرت است.

خواص درمانی خواندن سوره های قرآن

در برخی از روایات نیز برای هر یک از سوره های خواصی ذکر شده است که در این جا تنها به گزارشی اجمالی از آن بسنده می شود؛ چرا که بیان همه مشکلات و حوائج و آیات مرتبط با آن خود کتابی را می طلبد .

رفع سرماخوردگی و زكام: خواندن سوره شرح

درمان تاری ديد چشم: خواندن سوره انفطار

رفع آبريزش چشم: خواندن سوره عبس

درمان آب مرواريد: خواندن سوره بينه

درمان بيماری كبد: خواندن سوره قصص

رفع بی خوابی: خواندن سوره انبياء

به خواب نرفتن: خواندن سوره نبأ

بندآمدن ادرار: خواندن سوره شرح

عدم سقط جنين: خواندن سوره قلم

رفع درد گوش: خواندن سوره اعلی

رفع وسواس: خواندن سوره ياسين

درمان يبوست: خواندن سوره دخان

درمان بواسير: خواندن سوره اعلی

رفع درد مفاصل: خواندن سوره سجده

قطع شدن تب: خواندن سوره سجده

دفع شپش: خواندن سوره نبأ

باردار شدن: خواندن سوره عمران

رفع اضطراب و نگرانی: خواندن سوره انسان

بيداری به موقع از خواب: خواندن سوره كهف

زود سخن گفتن كودك: خواندن سوره اسراء

قطع خونريزی بدن: خواندن سوره لقمان

بركت مغازه: خواندن سوره غافر

دوری حوادث بداز خانه: خواندن سوره مريم

ايمن از قدرت زورمندان: خواندن سوره جاثيه

ايمن از حوادث ناگوار: خواندن سوره مجادله

كفاره گناه: خواندن سوره كهف

عاقبت به خير شدن: خواندن سوره مؤمنون

افزايش بركت خانه: خواندن سوره های مريم / واقعه

توبه نصوح: خواندن سوره های تحريم / طلاق

كاهش گريه نوزاد: خواندن سوره های غاشيه / ابراهيم

ادای قرض: خواندن سوره های عاديات / تحريم

رفع درد دندان: خواندن سوره های قلم / غاشيه

رفع دل درد: خواندن سوره های توحيد / قصص

گرفتن از شير مادر: خواندن سوره های ابراهيم / بروج

رفع لرزه بدن: خواندن سوره های زلزله / قدر / شمس

درمان درد قلب: خواندن سوره های انسان / قريش / فصلت

رفع سردرد: خواندن سوره های سجده / فاطر / دخان

بيماری طحال: خواندن سوره های غافر / ممتحنه / قصص

آزادی زندانی: خواندن سوره های معراج / طور / حديد

ايمن از جن: خواندن سوره های ناس / محمد / جن

شاهد ظهور امام عصر (عج): خواندن سوره های اسراء / حديد / تغابن

زايمان راحت: خواندن سوره های عمران / ذاريات / انشقاق

افزايش شير مادر: خواندن سوره های حجر / ياسين / حجرات / ق

افزايش حافظه: خواندن سوره های ياسين / فتح / قلم / حشر

ايمن از چشم زخم: خواندن سوره های فلق / يوسف / ياسين / جن

خير و بركت دو عالم: خواندن سوره های فتح / حجرات / طور / نصر

رفع درد چشم: خواندن سوره های فصلت / الرحمن / منافقون / همزه

ايمن از دزد: خواندن سوره های شعراء / توبه / مريم / فتح

بيمه جان و ثروت و خانواده: خواندن سوره های نور / فتح / قدر / توحيد

كاهش بيماری كودك: خواندن سوره های احقاف / بلــد/ فلق / ناس

ايمن از خطر در سفر: خواندن سوره های صف / علق / شوری / طور

رفع تشنج و صرع: خواندن سوره های ليل / تحريم / ق / غافر / زخرف

مورد احترام نزد مردم: خواندن سوره های زمر / احقاف / قمر / واقعه / شمس

نورانی شدن چهره: خواندن سوره های فجر / قيامت / كهف / شوری / ياسين

رفع تنگدستی: خواندن سوره های كهف / ياسين / واقعه / محمد / همزه

مرگ آسان: خواندن سوره های همزه / يوسف / صافات / ق / ذاريات

رفع فشار و عذاب قبر: خواندن سوره های نساء / احزاب/ ياسين / قلم / تكاثر

محفوظ از بلا: خواندن سوره های انعام / فلق / حديد / حشر / توحيد

رفع ترس: خواندن سوره های زلزله / حجرات / مريم / فتح / عاديات

برآورده شدن حاجات: خواندن سوره های حمد / نوح / كافرون / توحيد / انعام

درمان بيماری: خواندن سوره های فلق / منافقون / لقمان / حمد / محمد

ثروت و روزی وافر: خواندن سوره های همزه / شمس / صافات / حمد / حجر

بخشش گناهان: خواندن سوره های توحيد / فجر / حمد / غافر / كافرون

منبع: کتب روایی از جمله بحار الانوار؛ داروخانه معنوی نوشته مهدی شیخی

Share

مطالب مشابه

82 دیدگاه

 1. فریبا
  2017/05/29 در 12:57 ب.ظ - پاسخ

  دختری 31 ساله ام تا به حال هر دعا و ختم و نمازی که بگید برای گشایش بختم انجام داردم پدر و مادرم هم همیشه دست به دعا هستن و لی هر خواستگاری که میاد دیگه پشت سرش رو نگاه نمیکنه به ناچار پیش دعانویسی رفتم به من گفت که بختت تا 45 سالگی بسته است و فرشته ها بختتو بستن چون چند بار جمعشونو متفرق کردی لطفا کمکم کنین خیلی افسرده و نا امیدم همه دعا ها و توسل ها و نمازها را بارها و بارها خوانده ام دیگر عاجز شدم

  • خلیل منصوری
   2017/06/01 در 3:39 ب.ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   استشاره ای که به قرآن گرفته شد بیان شده که طلسم نیست و بخت شما بسته نیست؛ از آیه به دست می آید که اهل نماز باشید و از هر گونه فحشاء و منکر دوری کنید تا خداوند به شما توجه کند. صدقه دادن و خواندن آیات ۱ و ۲ سوره فتح و نیز آیه ۸۹ سوره انبیاء توصیه می شود. بنابراین بخت شما بسته نیست. یا فتاح نیز موثر است.

 2. فاطمه
  2017/06/17 در 2:32 ب.ظ - پاسخ

  سلام.
  حدود شش ماهه که درگیر چندتا بیماری کوچیکم.اول افتادم گردنم گرفت،البته یه هفته ای خوب شد.بعد انگشتم طی ضربه ای محکم خورد به کاکتوس سفتی،هنوزم درد دارم.امذ بنتره.الانم ک دوماهه یبوست و شقاق گرفتم.این خیلی برام عذاب شده.این اتفاقات از زمانی شروع شد ک نمره یکی از آزمونام خیلی بالا شد(محصلم) .احتمال میدم شاید چشم زخم باشه.در هرصورت،الان گرفتار شباق و یبوستم.بنظرتون چیکار کنم؟
  سوره های مربوطه ک در بالا اشاره شد رو بخونم؟برم پیش دعاگر(چون درحالت عادی اینطوری درگیر بیماری نمیشدم هیچوقت)
  یا اصن ب این جور چیزا فک نکنم و عادی باشم.؟
  کمک لطفا

  • خلیل منصوری
   2017/07/02 در 10:27 ق.ظ - پاسخ

   بسم الله الرحمن الرحیم
   هماره استغفار کنید و صدقه بدهید. البته بلا به معنای عذاب نیست بلکه گاه به معنای آزمون و امتحان است تا ظرفیت های ما افزایش یابد.
   خلیل منصوری

 3. زهرا
  2017/06/29 در 2:52 ق.ظ - پاسخ

  سلام خانمی۲۶ساله هستم که ۳ماهه که ازدواج کرم همسرم بیماری اسکیزوفرنی داره که از من پنهون کرده و من الان متوجه این بیماری شدم حتی خانوادشم چیزی بهم نگفتن ولی خیلی شدید نیست چون همسرم فوق العاده مهربون بود من کارای غیر عادیشو سعی کردم برجسته نکنم چون میدم خوشش نمیاد والان میخوام درمانش کنم نمیدونم چطوری خواهش میکنم کمکم کنید

  • خلیل منصوری
   2017/07/02 در 10:25 ق.ظ - پاسخ

   به نام خدا
   این بیماری همان جنون است که درجات و مراتبی دارد. باید اجازه ندهید رمان بخواند یا در تنهایی باشد ؛ زیرا تخیل و خیال بافی آنان تقویت می شود. هماره 50 آیه از قرآن را با صدای بلند بخوانید. هفت بار حمد و چهار قل و سوره جن و آیه 102 سوره بقره را بر آب خوانده و در آبی که می خورد مقداری بریزید. …..
   خلیل منصوری

 4. مامان احسان
  2017/08/29 در 10:56 ق.ظ - پاسخ

  سلام استاد 4 ساله مبتلا به رماتیسم مفاصلم و زندگی بهم سخت شده.. نوششتین سوره سجده برای رفع در مفاصله.. می خواستم راهنمایی بفرمایین چطوری بخونم؟ ختم بگیرم یا فرقی نمی کنه؟چه زمانی بخونم؟ روی آب بخونم یا شفاهی خوندن کفایت می کنه؟ ممنونم که جواب می دین.. در پناه خدا موفق باشین

  • خلیل منصوری
   2017/08/29 در 11:54 ق.ظ - پاسخ

   سلام. برای بیماری خواندن روی آب همراه با آیه 82 سوره اسراء نیز بسیار مفید است. اگر این ها را روی آب می خوانید هم چنین هفت بار سوره حمد را نیز بخوانید که دوای هر دردی است.
   خلیل منصوری

 5. بی نام
  2017/09/24 در 8:48 ق.ظ - پاسخ

  سلام.
  استاد ممنون میشم اگر بتونید کمکمم کنید،من 31 سالمه و از هشت سال پیش ریزش موی شدیدی گرفتم طوری که الان موهای سرم کاملا خالی شده تو این مدت هم چندین میلیون هزینه دارو و دکتر کردم ولی هیچ نتیجه ای نگرفتم راستش من یه دخترم و تحمل این شرایط برام خیلی سخته جوری که دیگه خونه نشین شدم.

 6. عسل
  2017/10/22 در 2:14 ب.ظ - پاسخ

  سلام
  برادری دارم 37ساله .خواستگاراهای زیادی برای او رفتیم .اما برادرم برای هر کدام بهانه هایی اورده است.ترس ما از این است که شاید بخت او بسته باشد.

 7. سلمان
  2017/11/16 در 2:08 ق.ظ - پاسخ

  خانوم فریبا ، ان شاالله خداوند توفیق دهد و انس با قران بگیرید ، سوره بقره با ترجمه بخوانید و بخوانید تا مشکلتان حل شود ، تکرار تا زمان حل مشکل

دیدگاهتان را ثبت کنید