گزینش برچسب ها

لوح

آیا سرنوشت، قابل تغییر است؟

واژگاني چون سرنوشت، شانس، بخت و جبر در ميان مردم بسيار به كار مي رود؛ زيرا آنان اين گونه، رفتارها و بازتاب هاي آن را توجيه مي كنند و دل هاي خود را تسكين مي دهند. مردمان هرگاه با بدبياري روبرو مي شوند يا به زندگي خفت باري تن مي دهند و يا…