نمایش مطالب " فرق زاهد و عالم "

لغزش دانشمند

هر کسی اگر در زندگی خصوصی اش بلغزد ، دودش به چشم خود می رود؛ اما اگر در زندگی اجتماعی بلغزد، دیگران هم آسیب می بییند. اعتبار و شخصیت هر کسی دایره این تاثیرات را بسته و باز می کند. ...

ادامه مطلب