نمایش مطالب " بی اعتمادی "

ریشه های اعتماد و بی اعتمادی اجتماعی

هنگامی که حضرت ابراهیم (ع) از خداوند می خواهد که به وی نشان دهد که چگونه رستاخیز مردگان اتفاق می افتد، خداوند از وی می پرسد که آیا به رستاخیز مردگان و سخن خداوند یقین و اعتماد ندارد، آن حضرت ...

ادامه مطلب