خلیل منصوری on آذر ۱۵م, ۱۳۹۱

هنگامی که حضرت ابراهیم (ع) از خداوند می خواهد که به وی نشان دهد که چگونه رستاخیز مردگان اتفاق می افتد، خداوند از وی می پرسد که آیا به رستاخیز مردگان و سخن خداوند یقین و اعتماد ندارد، آن حضرت در پاسخ می فرماید که از جهت نظری بدان ایمان دارد ولی می خواهد با […]

Share

ادامه‌ی متن ریشه های اعتماد و بی اعتمادی اجتماعی