نمایش مطالب " آثار فقه رسانه "

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها – 4

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها – 4

جرایم و گناهان رسانه‌ای  در بخش های پیشین مباحثی از قبیل چیستی فقه و منابع و مبانی آن، دلایل وجوب کفائی فعالیت‌های رسانه‌ای و ویژگی‌ها و اهداف رسانه اسلامی مورد بحث قرار گرفت. در این بخش ادامه مطلب را از ...

ادامه مطلب

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها -2

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها -2

فعالیت‌های رسانه‌ای واجب کفایی در نخستین بخش این مطلب، مقدماتی پیرامون چیستی فقه، منابع  و مبانی فقه و اجتهاد و جایگاه رسانه در فقه مورد بررسی قرار گرفت اینک ادامه مقاله از نظر خوانندگان عزیز می‌گذرد.

ادامه مطلب

فقه رسانه ؛ بایدها و نبایدها: بخش پنجم

تحقیقات و پژوهش های که درباره جرائم رسانه ای = “الجریمه الإعلامیه”، با همه اهمیت آن در سطح حرفه ها و افکار عمومی و نظام سیاسی، انجام شده، بسیار اندک است. از مهم ترین جریمه های رسانه ای می توان ...

ادامه مطلب

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها: بخش چهارم

یکی از مهم ترین مباحث در فقه نوین موضوع فقه رسانه و کتاب الاعلام است. کتاب الاعلام همانند کتاب الطهاره و کتاب الجهاد یکی از کتب نوین فقه اسلامی است. در این کتاب فقهی مباحث فقه رسانه از ابعاد گوناگون ...

ادامه مطلب

فقه رسانه ؛ بایدها و نبایدها: بخش سوم

فقه رسانه در صدد تبیین قوانین و احکامی است که اسلام در قالب احکام خمسه وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه برای فعالیت های رسانه ای بیان کرده است. نویسنده در این مطلب بر آن است تا ابعاد گوناگون فعالیت ...

ادامه مطلب