اندوه و افسردگی، یکی از عوامل مهم مرگ و میر در میان مردمان است. شاید انسان تنها موجودی در هستی باشد که گرفتار مساله ای به نام اندوه می شود. اندوه ، حالتی نفسانی است که شخص را در خود فرو می برد و قدرت تحرک و تفکر را از وی می گیرد.

دانلود

ریشه یابی حالت حزن و اندوه

نشانه های اندوه در چهره به صورت از دست دادن بشاشت و تازگی بروز می کند. چهره در هم می رود و رنگ رخسار به زردی می گراید. گوشه گیری و کز کردن و چمباتمه زدن از علایم و نشانه های رفتار انسان اندوهگین است. شدت فشار روحی و روانی تا آن اندازه بالا می رود که گاه اختیار خود را از کف می دهد. زود رنجی و خستگی از دیگران و پاسخ های نامربوط و بی ربط دادن از دیگر نشانه های حزن و اندوه است. اگر حزن و اندوه شدت یابد و به مهار نگردد در بلند مدت شخص را به انواع بیماری جسمی چون زخم معده و قلبی و ناراحتی اعصاب دچار می سازد. اگر ریشه های اندوه شناسایی نشود و به درمان و در از میان بردن عوامل و علل ایجادی آن اقدام جدی صورت نگیرد ، بی گمان فرجام آن جز مرگ زودرس و هنجاری هیجانی و شتاب آلودی چون اقدام به خودکشی نمی توان تصویری به دست داد.

به نظر می رسد که ریشه های حزن هر چه باشد در حوزه اعصاب و روان تاثیر می گذارد و تغییرات منفی در گردش خون و تولید برخی از آنزیم ها ایجاد می کند. تغییراتی که موجب می شود تا نشانه های آن در بدن و جسم ظاهر و نمودار شود. به این معنا که تفاوتی میان ریشه ها و عوامل ایجادی حزن نیست. اگر ریشه حزن را فقدان شخص و یا چیزی بدانیم و یا ناتوانی از دست یابی به شخص و یا چیزی ارزیابی کنیم، در هر صورت، پایداری اندوه به معنای به جا گذاری آثار و پیامدهای نامطلوب خواهد بود. بنابراین شناسایی عوامل و انگیزه های پدیداری اندوه تنها از آن رو مفید و سازنده است که امکان درمان را بهتر و آسان تر فراهم می آورد و درمانگر می تواند با ریشه زدایی از عامل و علل، حالت طبیعی را به شخص بازگرداند. این بدان معنا خواهد بود که اندوه و حزن در هر حالت آن، حالتی غیر سازنده و زیان بار است؛ هر چند که در تحلیل کلی بتوان مدعی شد که این حالت نیز از حالات طبیعی و غریزی انسان است که به علت تحقق عوامل پدیدار می شود.
به سخن دیگر ، حزن و اندوه، حالتی روانی و هیجانی و عاطفی است که می بایست مهار و کنترل شود و عوامل ایجادی آن تحت نفوذ و قدرت فرد در آید و یا بر آن چیره گردد. هر چند که این حالت همانند دیگر واکنش ها و حالات انسانی امری غریزی و طبیعی به شمار می آید و انسان به طور طبیعی نسبت به علل و عوامل واکنش هایی نشان می دهد که حالت حزن و اندوه یکی از آن حالات و واکنش هاست؛ ولی این بدان معنا نیست که می بایست پایدار بماند و علل و عوامل ایجادی آن تغییر و یا تعدیل و یا از میان بر داشته نشود؛ زیرا بقا و پایداری حزن و اندوه در انسان موجب می شود که انسان از حالت طبیعی بیرون آید. شخصیت سالم کسی است که نسبت به حالت های خود در حد امکان کنترل و مدیریت دارد و آن را مهار و تعدیل می کند و نسبت به هر حالتی ، خود را آماده و مهیا می سازد. شخصیت سالم هر چند که در برابر علل و عوامل ایجادی حزن و اندوه مانند مرگ دوستان و خویشان واکنش نشان می دهد و عواطف خود را به شکل اندوه باز نمایی می کند ولی با این همه توانایی و اقتدار آن را دارا می باشد که آن را مدیریت و مهار کند.
قرآن با اشاره به آفرینش انسان و حالاتی که بر وی عارض می شود، به بررسی علل و عوامل اندوه پرداخته و با تحلیل و تبیین علل و عوامل ایجادی اندوه و آثار و پیامدهای آن به بیان راه های رهایی از آن می پردازد و سازوکارهایی را برای رهایی از آن به طور مشخص بیان می کند. در این نوشتار به صورت گذرا به برخی ازعلل و عوامل ایجادی و آثار و راه های برونشد از اندوه از زبان قرآن پرداخته می شود.

علل ایجادی اندوه
علل ایجادی حزن و اندوه را می توان به چند دسته بخش کرد. علل و عواملی مادی دنیوی ؛ علل و عوامل عاطفی و روانی دنیوی و یا علل و عوامل معنوی و اخروی .
از علل و عوامل مادی دنیوی که به طور طبیعی انسان را دچار حالت اندوه می کند و طراوت و شادابی را از وی می ستاند، می توان به فقدان کمالی در خود و ایجاد نقص اشاره کرد. این کمال هر چند از منظر هر شخصی متفاوت است و کسی چیزی را کمال می داند که دیگر آن را عین نقص می شمارد ولی در این جا آن چه مهم است زاویه دید شخصی است که به مساله می نگرد و به عنوان فاعل شناسایی عمل می کند . در نتیجه آن واکنش و حالتی از خود بروز می دهد که از آن به اندوه یاد می شود.
در نظر بگیرد که شخصی ، غنایم جنگی را به عنوان یک کمال و ارزش مادی بر می شمارد و از این که توانسته است در جنگی غنمیتی کسب کند و مالی را از دشمنی برباید خوشحال می شود. چنین شخصی اگر غنمیتی را به دست نیاورد اندوهگین می شود. در حالی که در نظر شخص دیگر به دست آوردن غنمیت نه تنها ارزش نیست بلکه ضد ارزش است. به نظر شخص دوم تنها عامل خوشحالی و سرور وی پیروزی در میدان جنگ است ، چنین شخصی حتی اگر غنمیتی به دست نیاورد شادان است و اندوهگین نمی شود. (آل عمران آیه ۱۵۳)
بنابراین زاویه نگرش و دید هر کسی نسبت به شخص دیگر می تواند تاثیر مهمی در ایجاد اندوه و یا عدم آن داشته باشد. با این همه ، همه مردمان از یک مساله اندوهگین می شوند و آن فقدان و از دست دادن کمالی و یا ایجاد نقصی در خود و یا پیرامون است. این نقص و فقدان می تواند در امور مادی دنیوی باشد و یا در امور عاطفی و روانی و یا امور معنوی و اخروی صورت پذیرد.
در آیات قرآن به مصادیق و موارد این گونه امور اشاره شده و تبیین می گردد که چگونه ایجاد نقصی و فقدان کمالی در نظر هر شخصی می تواند به عنوان عامل اندوه عمل کند. به عنوان نمونه در باره اشخاصی سخن می گوید که به جهت ضرر مالی و از دست دادن مالی ، دچار اندوه شده اند و بر سرخود می زنند. قرآن از باغدارانی سخن به میان می آورد که بوستان های بزرگ و پرباری را داشتند ولی فرآورده ها و بار بوستان به آتشی بسوخت و از میان رفت و همین مساله موجب شد تا گرفتار اندوه و حزن شوند.(قلم آیه ۱۸ تا ۳۱)
گاه به علت نقصی در بدن و جان خویش، شخصی دچار اندوه و حزن می گردد و به گوشه ای می خزد و خود و هستی را سرزنش می کند که چرا گرفتار چنین نقصی در بدن شده است و کمبودی در وی پدید آمده است. بیماری موجب شده است که کور شود و یا ناتوان از راه رفتن گردد و نقصی در وی ایجاد شود و کمالی را از دست دهد. این نیز یکی از مواردی است که قرآن بدان اشاره می کند و در حوزه مصداقی و موردی از دست دادن کمال مادی دنیوی آن را دسته بندی می کند.
از دیگر موارد و مصادیق آن می توان به زمانی اشاره کرد که شخصی نعمتی را از دست می دهد. این نعمت می تواند مادی و معنوی باشد. از آن جمله می توان به نعمت سلامت تن و یا ثروت و مال اشاره کرد. از دست دادن نعمت می تواند موجب اندوه در شخص شود و فرد را دچار حزن نماید.( حدید آیه ۲۳)
در حوزه روانی نیز می توان به مواردی چون اندوه پدید آمده از استهزا و تمسخر دیگران اشاره کرد. بسیار دیده شده است که شخصی که مورد استهزا و تمسخر قرار می گیرد حتی اگر به صورت لطیفه و طنز مطرح شود ولی در نهایت وقتی به گوشه ای می خزد خود را خوار و ذلیل می یابد و همین مساله موجب می شود که شادابی و خوش حالی خود را از دست دهد و دچار اند وه شود.(حجر آیه ۹۵ تا ۹۷)
یاوه گویی و افترا و تهمت نیز موجب می شود که فرد از نظر روانی حالت طبیعی خویش را از دست بدهد و دچار یاس و اندوه شود. (انعام آیه ۳۳ و یونس آیه ۶۵) دلتنگی هایی که از این جهت در جوامع پدیدار می شود سطح بالایی را تشکیل می دهد. بسیاری از افراد از ترس آن متهم می شوند دچار دل تنگی و حزن می شوند و از مشارکت و حضور در اجتماع خود داری می ورزند. بنابراین یکی از عوامل روانی حزن و اندوه ، رفتارهای نابهنجار افراد اجتماع است که موجب می شود تا اشخاص حالت طبیعی خود را از دست بدهند و دچار اندوه و حزن گردند. در این جا نیز شخص چنین احساس می کند که نقصی را دارا می باشد و یا کمالی را از دست داده است. فقدان از دست دادن کمال و یا وجود نقص و ناتوانی از رهایی از آن نقص موجب می شود که فرد دچار افسردگی و حزن شود.
در حقیقت از علل و عوامل اصلی حزن و اندوه در اشخاص، رفتار ناپسند و ناهنجار اجتماعی است که از سوی برخی از افراد جامعه انجام می شود. برخوردهای ناشایست موجب می شود که شخص خود را ناقص یابد و یا کمالی را در خود نبیند. این گونه است که به طور طبیعی واکنشی احساسی و عاطفی از خود بروز می دهد و دچار اندوه و حزن می شود.(یوسف آیه ۶۹)
قرآن توضیح می دهد که بسیاری از موارد و مصادیقی که اندوه را سبب می شوند، ریشه و خاستگاه اجتماعی دارند. به این معنا که رفتارهای نابهنجار اشخاص موجب می شود که شخصی در خود احساس فقدان کمالی بکند و یا نقصی را در خود بیابد. رفتارهای نادرست و زشت و زننده افراد اجتماع موجب می شود که آدمی احساس تحقیر کند. از آن جمله می توان به رفتار زشت و ناهنجار افراد و گروه های اجتماعی اشاره کرد که آدمی را در تنگنا های اخلاقی قرار می دهند. رفتاری که از سوی قوم لوط در باره مهمانان لوط انجام می شود جدا از دیگر رفتارهای ناشایست ایشان ، از علل عمده اندوه و حزن آن حضرت (ع) معرفی و تبیین می شود. به این معنا که جدا از لواط و هم جنس بازی که در میان این مردمان وجود داشته و موجبات حزن آن حضرت را فراهم می آورد؛ یکی از علل اصلی حزن حضرت زمانی بود که خود را با افرادی مواجه دید که به مهمانان وی اهانت کرده و رفتاری ناشایست نسبت به آنان در پیش گرفتند.( هود آیه ۷۷ و ۷۸ و نیز عنکبوت آیه ۳۳)
بنابراین جامعه ای انسان در آن احساس امنیت نداشته باشد و رفتارهای زشت و ناشایست از آن بروز می کند برای انسان سالم و کامل اندوهبار است و موجب می شود که دچار اندوه و حزن گردد.
اجتماع و همدلی و همگرایی اجتماعی در آن اندازه است که در صورت فقدان آن آدمی دچار حزن می شود. انسان به طور طبیعی به علت ذاتی و علل ذاتی گرایش به اجتماع دارد و بسیاری از نیازهای روحی و روانی خود را از راه اجتماع برآورد می سازد. در صورتی که به عللی نتواند خود را در اجتماع قرار دهد و با آنان ارتباط طبیعی و عادی داشته باشد، دچار حزن و اندوه می شود. از این رو گفته شده است که از علل و عوامل اساسی ایجادی حزن ، تنهایی است. کسی که به عللی از اجتماع دور افتاده باشد دچار اندوه می شود.
در آموزه های دستوری قرآن برای تنبیه برخی از رفتارهای ناشایست، دستور داده شده است که افراد و اشخاص بزهکار را در حالتی از طرد اجتماعی قرار دهند. طرد اجتماعی به عنوان عامل تنبیهی در آیات قرآن مورد تاکید و سفارش است. این شیوه و روش نسبت به اشخاصی که از حضور در جنگ تخلف می ورزیدند و به همراهی با اجتماع و اهداف آن نمی پرداختند ، به کار رفته است. هدف از به کارگیری این روش از سوی خداوند ، آن بود تا اشخاص بزهکار و مجرم ، دچار اندوه شده و تنبیه گردند.(توبه ایه ۱۱۸)
البته انسان های که حس مسئولیت و جامعه پذیری و وظیفه شناسی در آنان افزایش یافته در هنگام که ناتوان از عمل به انجام وظیفه و مسئولیتی باشند دچار حزن و اندوه می شوند که نمونه آن را می توان در گزارش قرآن در باره واکنش پیامبر (ص) مشاهده کرد. آن حضرت از این که نتوانسته است به خوبی به وظیفه و مسئولیت خود در دعوت عمل کند ، دچار دل تنگی شده و اندوه و ناراحتی وی را در بر گرفت تا جایی که قرآن وی را از چنین واکنشی تند و شدید باز می دارد.(هود آیه ۱۲)
بازماندن از انجام مسئولیت های اجتماعی نیز برای کسانی که احساس مسئولیت و وظیفه می کنند ، از علل و عوامل ایجادی اندوه است. از این رو می بینیم کسانی که نتوانسته اند به حکم وظیفه و تعهد اجتماعی در میادن جهاد در راه خدا حاضر شوند ، دچار اندوه و حزن می شوند و خود را سرزنش می کنند که چرا امکاناتی برای حضور در جبهه و انجام وظایف اجتماعی خود فراهم نیاورده و به جهت فقدان امکانات و نبود آن از حضور در آن بازمانده اند.(توبه آیه ۹۲)
چنان که ترس از آبروریزی نیز چیزی شبیه احساس مسئولیت است. انسان به جهت آن که نسبت به خویش احساس مسئولیت می کند ، دوست نمی دارد که آبرویش ریخته شود. بنابراین هرگاه احساس کند که آبرویش در معرض خطر است اندوهگین می گردد.(مریم آیه ۲۴)
از موارد روانی و عاطفی نیز می توان به حسادت اشاره کرد. حسادت بر خلاف غبطه موجب می شود تا فرد از تحرک مثبت باز ایستد و به جای عمل و حرکت خود را سرزنش کند و دچار اندوه و حزن گردد. هنگامی که فرد خود را از رسیدن به کمالی که در دیگری می یابد ناتوان می بیند، حسادت وی را به سوی سرزنش از خود سوق می دهد و به جای آن که وجود کمال دیگری انگیزه و عاملی برای تحرکت مثبت برای به دست آوردن آن کمال گردد ، وی را به سرزنش و یا رفتار ناشایست نسبت به دارنده کمال می کشاند و در نهایت به جهت عدم دسترسی و عدم امکان آن کمال در خود ، گرفتار اندوه و حزن می شود.(آل عمران آیه ۱۲۰ و توبه آیه ۵۰)
از همین دسته است درخواست های بی جا( هود آیه ۱۲) از کسی که ناتوان از به جا آوردن آن است. شخصی که نمی تواند آروزی زن و بچه و یا پدر و مادر خویش را برآورده سازد، دچار اندوه می شود. بنابراین نباید از شخص توقع و انتظاری بیش از اندازه داشت و از او چیزهایی خواست که در توان او نیست تا دچار اندوه نگردد. دشمنان پیامبر (ص) با درخواست های نابه جا خویش بسیار او را می آزردند و موجبات اندوه وی را فراهم می آوردند که خداوند در این آیه و آیات دیگر وی را از این گونه واکنش ها باز می دارد و از وی می خواهد که دچار اندوه نشود ؛ زیرا چیزی که آنان از وی می خواهند بیرون اراده و توان پیامبر است.
از علل و عوامل دیگر ایجاد اندوه در برخی اشخاص می توان به مساله تولد نوزدان اشاره کرد. در بسیاری از جوامع امور و مسایلی کمال دانسته می شود که کمال نیستند ولی از آن جایی که هر کس به پایه معیارها و بینش و نگرش خود به مسایل می نگرد و نسبت به امور واکنش نشان می دهد ، نمی توان حکم واحدی را در این مساله داد. به هر حال ، تولد نوزاد دختر برای کسی که نوزاد پسر را کمال می یابد و از داشتن دختر دچار اندوه و حزن می گردد.(نحل آیه ۵۸ و نیز زخرف آیه ۱۶ و ۱۷)
گرفتارهای روزانه زندگی و مشکلات و بلایای طبیعی و اجتماعی از علل و عواملی است که افراد و اشخاص را دچار اندوه می کند. ریشه این مساله نیز باید در فقدان کمالی و یا وجود نقصی جست. (شورا آیه ۴۸ و یونس آیه ۲۲)
از دیگر مصادیق و مواردی که قرآن به عنوان مصادیق اندوهبار یاد می کند می توان به عجز و ناتوانی از انجام عملی (مائده آیه ۳۱) ، روشن شدن برخی از حقایق (مائده آیه ۱۰۱) ، کردار زشت و نابهنجار افراد اجتماع ( هود آیه ۱۳) ، فراق فرزند( طه آیه ۳۹ و ۴۰ و نیز یوسف آیه ۸۴ و ۸۶) قتل (طه آیه ۴۰) ، کفر ( عبس آیه ۴۰) گناه و بزهکاری ( زخرف آیه ۷۴ و ۷۵) ظلم وستم ( صافات آیه ۱۱۴ و ۱۱۶) ترس از کیفر و مجازات ( انعام آیه ۴۲ و ۴۴ و نیز مومنون آیه ۷۴ تا ۷۷) نجوا و درگوشی در جمع سخن گفتن ( مجادله ایه ۱۰) مشاهده رفتارهای ناشایست و نابهنجار اجتماعی ( اعراف آیه ۱۴۸ تا ۱۵۰) شکست ( آل عمران آیه ۱۵۳) مشاهده کیفر و عذاب ( کهف آیه ۴۹) اشاره کرد.

راهکارهای قرآنی رهایی از اندوه
همه این موارد در حقیقت بیان فقدان کمالی و یا وجود نقصی و یا ترس از فقدان کمال و یا ایجاد نقص است. بنابراین انسانی که دچار اندوه می شود به یکی از موارد پیش گفته واکنش نشان می دهد در حالی که بر این باور است که کمالی را از دست داده است و یا نقصی را در خود می یابد و یا این که می ترسد که در آینده دچار نقصی شود و کمالی را از دست دهد. بنابراین ریشه همه آن ها را می بایست در نوع نگرش انسان به هستی و کمال دید.
از این رو قرآن برای رهایی از اندوه و حزن به بازسازی بینش و نگرش انسان نسبت به هستی و کمال اقدام می ورزد. در این بازسازی تلاش می کند که با تقویت توحید به ویژه توحید افعالی بیان کند که در ورای همه این مسایل خداست و اوست که مشیت و اراده اش به هر چیزی تعلق بگیرد همان می شود و هیچ کس و یا چیزی بیرون از اراده و مشیت او عمل نمی کند.
در بخش دیگر می کوشد تا به بازسازی مساله کمال نگری توجه دهد. به این معنا اموری را که برخی کمال دانسته امری غیر کمالی بر می شمارد و اموری را که نقص دانسته می شود امری کمالی و یا بی ارتباط به اراده و مشیت الهی بر نمی شمارد. این گونه است که با تغییر در بینش و نگرش افراد می کوشد تا ریشه های اندوه و حزن را از میان برداشته و یا تعدیل و تغییر دهد.
از این روست که نخست با توجه به توحید افعالی بیان می دارد که منشا همه حزن و اندوه بشر ، خداوند است . اوست که عوامل ایجادی آن را فراهم می آورد و زمینه بروز آن را ایجاد می کند و اوست که حزن را بر می دارد و عوامل آن را نابود و یا تعدیل می کند.( انعام آیه ۶۴ و طه آیه ۳۶ و ۴۰ و انبیاء آیه ۸۷ و ۸۸ و آل عمران آیه ۱۵۳)
عقیده به قضا و قدر الهی موجب می شود که انسان در ورای و فرای هر مساله و رویدادی خدا را ببیند و او را در همه امور دخیل انگارد.( حدید آیه ۲۲ و ۲۳) کسی که بر این باور است که خداوند به همه امور علم و آگاهی دارد ( یونس آیه ۶۵) و شنوایی مطلق است ( همان ) می تواند به سادگی این مساله را بپذیرد که هر عملی در جهان بیرون از اراده و مشیت و قضا و قدر او نیست.
چنان که علم آدمی به سنت های الهی که در جهان و جامعه جریان دارد، موجب می شود که آدمی هنگامی که در برابر بلایا و مشکلات واقع شود دچار حزن و اندوه نگردد.( آل عمران آیه ۱۳۹ و ۱۴۰)
وقتی انسان به این باور برسد که خداوند هر کس را عزیز و گرامی می دارد و یا خوار و ذلیل می کند درباره رفتار نابهنجار و زشت دیگری خود را نمی بازد و دچار افسردگی و اندوه نمی شود.(یونس آیه ۶۵) چنان که توجه به معاد و بازخواست و محاکمه کافران و دشمنان و افراد بزهکار در روز قیامت موجب می شود که در برابر کسانی که در حق وی ظلم و ستم می کند و ناتوان از بازخواست آن هاست خود را نمی بازد و به امید خداوند و معاد از اندوه و افسردگی رهایی می یابد.( لقمان آیه ۲۳)
به هر حال آن چه به عنوان ریشه حل مشکلات اندوه و حزن شمرده شده است ، امید به خدا و توحید و قدرت و عزت اوست . البته برای رهایی از اندوه روش هایی نیز قرآن به کار می برد که به مواردی چون تسبیح و ستایش خداوند (حجر آیه ۹۷ و ۹۸) طلب آمرزش (فاطر آیه ۳۴) سجده ( حجر آیه ۹۷ و ۹۸) نماز (همان ) دعا و نیایش (انبیاء آیه ۷۶ و صافات آیه ۷۵ و ۷۶) اشاره کرد.
بیست و ششم خرداد هزار و سیصد و هشتاد و شش

مطالب مرتبط

  • بررسى مفهوم حلم و جهل در قرآن وحى قرآنى دگرگونى هاى ژرفى را در مفاهیم جاهلى پدیدار ساخت. براى فهمیدن مفاهیم قرآنى و گریز از هر ابهامى بررسى مقایسه اى مى تواند در هر چه روشن تر شدن مفاهیم قرآنى به ویژه اصطلاحات کلیدى آن کمک کند در دوره جاهلى، واژه حِلم و حلیم سخت متقابل و متضاد با جاهل و جهل بود. ولى باید به این مسأله توجه شود که مفهوم جهل پیش از وحى داراى معنایى غیر از آن چیزى بود که اکنون از آن فهمیده مى شود. به این معنا کهجهل پیش از اسلام مخالف و متضاد با علم نبود، حتى در دوره هاى متأخر یعنى دوره اسلامى، جهل را مخالف عقل قرار مى دادند. این جایگزینى مفهومى به شکل تدریجى و هم چون یک فرایند طبیعى صورت گرفت، بدون آن که از این لحاظ هیچ گسیختگى شدیدى پدید آید. در قرآن، جاهلیت یک اصطلاح دینى به معناى منفى آن است; چون خود شالوده اى است که کفر و کفار بر روى آن بنا مى شود. در واقع این روح تکبّرآمیز استقلال، و این شدیدترین احساس شرف که از سر فرودآوردن در برابر هر قدرتى خواه انسانى و خواه الهى، امتناع مى کرد، کفّار را بر آن مى داشت تا قاطعانه ترین مخالفت را با دین اسلام نشان دهند. خلاصه آن که جاهلیت ریشه و سرچشمه کفر بود. در دوره جاهلى و پیش از وحى، واژه جهل اصلاً دلالت دینى نداشت. جهل تنها سیمایى انسانى و شخصى بود; ولى سیمایى بسیار مشخص به شمار مى رفت. در حقیقت چیزى کاملاً مشخص و مختص به عرب هاى پیش از اسلام بود. بدان گونه که چون اشعار جاهلى را مى خوانیم، با واژه جهل و قرینه آن حلم تقریباً در هر گام که بر مى داریم رو به رو مى شویم. بدون دانستن معناى درست این دو واژه (جهل و حلم) نمى توانیم امید داشته باشیم تا ساختمان روان شناختى عرب هاى جاهلى را بفهمیم و در نتیجه در بیشتر موارد نمى توانیم از این امر آگاه شویم که چرا کنش و واکنش ایشان بدان گونه بود، زیرا از انگیزه هاى مؤثر در شکل خاص رفتار و کردار ایشان آگاهى درستى نداریم. از آن جایى که مفهوم جهل به مقدار زیادى به روان شناسى عرب پیش ازوحى اختصاص داشته، طبیعى است که این واژه در شعر جاهلى فراوان به کار رفته باشد. نخستین و آشکارترین سیماى طبیعت بشرى که واژه جهل دلالت بر آن دارد و ریشه جهل در حقیقت بر آن دلالت دارد، مربوط به الگوى خاصى از رفتار است. جهل الگوى برجسته رفتار مرد تندخوىِ بى پروایى است که با اندک انگیختگى ممکن است قدرت تسلط بر نفس را از کف بدهد و در نتیجه بى باکانه به عمل برخیزد، و هوس کور غیر قابل مهار کردن محرک او باشد، بى آن که هیچ در آن بیندیشد که پیامد عمل مصیبت بار او چه خواهد بود. این رفتار الگوى رفتار ویژه مردى است با طبعى بسیار زود رنج و هوسناک که مهار احساسات و عواطف را به دست ندارد و نمى تواند درست و نادرست را از یکدیگر بازشناسد. در مقابل جنبه جهل تصور حلم قرار دارد. بردبارى و حلم طبیعت انسانى است که مى تواند اشتعال و انفجار این جهل را فرو نشاند. حلیم و بردبار کسى است که مى داند چگونه بر احساسات و عواطف خود چیره گردد و بر هواها و هوس هاى کور خود پیروز شود و هر اندازه هم که تحریک شده باشد آرام و مطمئن و خالى از پریشانى و آشفتگى باقى بماند. اگر جهل آتش سوزنده خشم است، حلم آرامى و توازن عقلى و تسلط بر نفس و استقامت رأى است. این تضاد میان جهل و حلم که به صورت مجازى در اشعار جاهلى دیده مى شود در قرآن نیز به کار رفته است و مفهوم سخن حضرت یوسف(ع) را در این که خود را جاهل ندانسته آشکار مى سازد. در حقیقت براى توصیف وسوسه خطرناک و شعله هاى سوزنده آتش عشق و شهوت این واژه گویایى بسیارى دارد و بهترین و مناسب ترین واژه به شمار مى آید: «رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ... وَ أَکُن مِّنَ الْجَـهِلِین; (۱) پروردگارا! زندان را از آن چه این زنان مرا بدان مى خوانند بیشتر دوست دارم; و اگر مکر و فریب آنان را از من دور نسازى، با شهوت به جانب آنان کشیده خواهم شد و از جاهلان خواهم بود». فعل أصبُ در این آیه ارزش و توجه خاص را دارد. در ادبیات پیش از وحى، یک اصطلاح فنّى بود که در اشعار عاشقانه براى نشان دادن موجى از شهوت جوانى به کار مى رفت. بدان معنا است که در تحت تسلط شهوتى زمام گسیخته قرار گرفته اید که در قلب شما موج مى زند و غلیان مى کند، و تعادل فکرى و عقلى را دچار اختلال مى سازد; و قدرت تشخیص خوب و بد، درست و نادرست را از شما مى گیرد; و شما را به سوى دیوانگى مى کشاند. بیت زیر از یک شاعر جاهلى از این لحاظ بسیار روشنگر است، چه ارتباط تصورى نزدیکى را میان صباوت که به شکل اصب در قرآن به کار رفته است و حلم را نشان مى دهد: ذَکَر الرَّبابَ و ذِکْرُها سُقمٌ *** فَصَبا و لیس لِمَنْ صَبَا حِلمٌ ناگهان یاد رباب بر خاطرش گذشت; و یاد کرد آن زن بیمارى است; تسلیم موجى از شهوت عشق و صباوت شد و کسى که صباوت دارد حلم و بردبارى ندارد. (۲)اکنون که واژه جاهل و مقصود از آن دانسته و مفهوم واژه حلیم نیز معلوم شد. باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که بردبارى صفتى انفعالى نیست تا گفته شود حلیم کسى است که در برابر دیگرى رام و فروتن هم چون برده اى است; بلکه بردبارى قدرت مثبت و فعالى از روح است با چندان نیرومندى که مى تواند تندى و بى پروایى شخص را مهار کند که اگر چنان نمى بود کار آن شخص به دیوانگى مى کشید پس بردبارى است که به فرد این امکان را مى دهد تا خود را آرام سازد و با صبر و گذشت امور را رهبرى کند و این نشانه اى از قدرت و برترى عقل بر شهوت و غضب و هوا و هوس هاست. نسبت قدرت و حلم هر جا که قدرت و توان نباشد، بردبارى وجود ندارد. اساساً صفت مردى است که دیگران را اداره مى کند و بر آنان تسلط دارد، نه صفت کسانى که در تحت اداره و سلطه دیگران هستند. انسانى که طبیعتاً ضعیف و بدون قدرت و توان است. هرگز نمى تواند حلیم و بردبار باشد. هر چند چنان است که چون در معرض اهانت و تحقیر قرار گیرد از خشم خویش جلوگیرى مى کند، او به سادگى ناتوان و ضعیف است. حلیم کسى است که قدرت دارد و مى تواند در صورت تحریک شدن به هر گونه شدت عمل دست بزند و با وجود توان خوددارى مىورزد و دست به شدت عمل نمى زند. پس اگر کسى آگاهانه فروتنى کند حلیم و بردبار است; و در واقع بردبارى که بر پایه قدرت بنا شده باشد فضیلتى است که از خصوصیات بزرگوارى و عزت نفس است. حلیم کسى است که دشمن خود را مى بخشد و جوانمردى از بالا و قدرتمندى را نشان مى دهد. از همین جاست که مفهوم «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِیم; (۳) به راستى که خداوند با گذشت و بردبار است» را مى فهمیم. خدا گناهانى را که شخص مرتکب آن ها شده مى بخشد و بردبار است; این بردبارى خدا مبتنى بر قدرت و بخشندگى و گذشت متکى بر حکمت مطمئن است که تنها از آن جهت امکان دارد که همراه باقدرت بى پایان خداوندى است. پس آشکار است که حلم و بردبارى الگوى رفتار خاصى است که متکى بر خودآگاهى روشن از تفوق و برترى و قدرت شخص بوده باشد. نشانه اى ازضعف طبیعى یا ناتوانى نیست، نشانه اى از قدرت و توان طبیعى است. به همین جهت است که مفهوم بردبارى و حلم ارتباط نزدیکى با وقار به معناى «سنگینى، متانت و ادب در سلوک و رفتار» دارد; زیرا بردبارى چنین گونه از آرامشى است که در داخل خود، قدرت عظیمى را به صورت انرژى درونىِ سخت فشرده نهفته دارد، براى آن بسیار دشوار است که خود را به صورتى فیزیکى و طبیعى در رفتار بیرونى و خارجى متجلّى نسازد. این تجلى بدنى بردبارى و حلم همان است که وقار نام دارد. وقار واژه اى ارزشى است، بدین معنا که نماینده رفتار خارجى بردبارى و حلماست به عنوان چیزى با هیبت و قابل ستایش. به همین وقار از دیدگاه یک دشمن ممکن است با چشم بیزارى و نفرت نظر شود. در آن صورت چیزى جز تجلى بیرونى تکبر و خود بزرگ بینى محض نخواهد بود. با این همه، براى کسانى که نمى توانستند از امور پنهان شده در زیر ظواهر آگاه شوند تشخیص دادن بردبارى واقعى یعنى کسى که از آن جهت بردبارى و فروتنى مى نماید که نیرومندى فراوان دارد، از مردى که ناگزیر از آن است که بردبار باشد و لبخند بزند کار آسانى نبود. بردبارى واقعى غالباً با شخص ناتوان و بى قدرت، اشتباه مى شد. این ناتوانى در تشخیص میان بردبارى واقعى و ضعف واقعى نه تنها در زمینه روابط بشرى عرفى و انسانى محض آشکار مى شد بلکه از لحاظى در تراز دینى نیز قابل مشاهده بود; یعنى در رفتار مشرکان مکه نسبت به اسلام; همان گونه که قرآن بیان مى کند، کفّار مکه که سخت مغرور و به خود متّکى بودند، در آن هنگام که مى دیدند عذاب الهى که قرآن مکرر ایشان را به آن بیم مى دهد فرا نمى رسد، بر آن اغوا و فریفته شدند که برخورد مغرورانه و متکبرانه اى نسبت به اسلام اختیار کنند و پیوسته در ایشان این حالت افزایش مى یافت. این کیفیت از دیدگاه مسلمانان، نمایان گر آن بود که مکّیانبردبارى و حلم خدا را با ضعف و ناتوانى و سستى و بى قدرتى اشتباه کرده بودند. اگر تجلّى خارجى حلم، وقار است، تجلّى ظاهرى جهل نیز ظلم و ستم است. در اغلب موارد ظلم چیزى جز صورت خاصّى نیست که جهل، در آن حالت که به شکل انفجارى قابل رؤیت از لحاظ بدنى و ظاهرى در رفتار مى آید، به خود مى گیرد. به گمان مى رسد، این کیفیت بدون فاصله به ما نمى فهماند که ظلم به معناى «خطاکارى» که معمولاً آن را براى ما بدین معنا ترجمه کرده اند نیست. در عین حال، این حقیقت آشکار مى شود که معناى اساسى واژهظلم بدان گونه که در قرآن هنگام اشاره به برخورد کافران لجوج به کار رفته، باید در ارتباط با جهل فهمیده شود. در آن سوى همه کارهاى ظلم که در حق پیامبر و پیروان او روا داشتند باید عمل روحیه جهل را به عنوان منبع حقیقى همه این کارها مشاهده کنیم. با نشان دادن مقاومتى شدید و لجوجانه نسبت به آموزه هاى خدا و پیامبر، آنان ظاهراً ظلم خود را به جانب خودِ خدا متوجه مى کردند. ولى بنابر طرز تصور قرآن، هیچ کس در سراسر جهان نمى تواند در حق خدا ظلم کند. بنابراین، آنان در حقیقت به خدا ظلم نمى کردند، بلکه در حقّ خود ظلم مى کردند. معناى عبارت قرآنى «ظلموُا أنفسهم» (۴) بر خود ستم کردند، همین است. براى آن که این نکته را بهتر بفهمیم، باید به خاطر بیاوریم که مفهوم جهلبسیار گسترده و وسیع است و هر وقت که شخصى عنانِ نفس از دست مى دهد و بى اختیار مى گردد، یک جاهل است; ولى در تراز عالى ترى از حیات اخلاقى، این مفهوم در نتیجه همراه شدن با مفهوم «شرف شخصى» یا عِرض رنگ خاصّى پیدا مى کند. در آن هنگام گونه خاصّى از رنجش و خشم اخلاقى است که در نتیجه این احساس که پاى عِرض شخصى در میان آمده و شرف شخصى در معرض حمله قرار گرفته، به وجود مى آید. این الگوى رفتار، از خصوصیات اعراب جاهلى بود. در این زمینه خاص، جهل به معناى اعتراض سخت در برابر لگدمال شدن عِرضاست. رد کردن قطعى توهین و تحقیر است. به گمان من، این درست همان چیزى است که جمله قرآنى یاد شده پیش از این، یعنى حمیت جاهلى به آن اشاره مى کند. از قرآن معلوم مى شود که بعضى از مشرکان عرب چنان احساس مى کردند که سرفرود آوردن در برابر قدرت مطلق خدا براى ایشان توهینى غیر قابل تحمّل است. براى آنان تفاوت نمى کرد که آن کسى که در برابر او سر تعظیم فرود مى آورند انسان یا خدا باشد. خود اندیشه تسلیم شدن به قدرتى برتر و فرمان چنین تسلیمى را پذیرفتن به نظر ایشان تحقیر و توهین بود. آنان به این معناى خاص جاهل بودند و همین جنبه اخلاقى خاص جهل است که نقشى عمده در جهان بینى دینى قرآن دارد. جنبه دیگر ارتباط میان جهل و حلم به تأثیر جهل بر روى شایستگى عقلانى شخص مربوط مى شود. کاملاً طبیعى است که این تأثیر بتواند تنها به طریق منفى، یعنى مخرّب آشکار شود. طبیعت جهل چنان است که هر وقت فعالیت پیدا کند از قدرت تعقّل انسان مى کاهد و آن را سست مى کند. براى آن که در هر حال و وضع، استوارى و ثبات داورى خود را حفظ کنید باید حلیم باشید. البته ممکن است که کسى به این گفته اعتراض کند و بگوید هر چند دست ها به طریق جهل کار مى کند ولى سرهاى ما آرام و حلیم است; این اگر به صورت نظرى امکان پذیر است; گفتن آن آسان است، ولى در عمل، کارى است که به ندرت ممکن است صورت پذیر شود. هنگامى که هوا و هوس چشم شخص را کور کرده است، چگونه مى تواند چیزها را به صورت عینى و با آرامش غیر آشفته ذهن و عقل مشاهده کند. بنابر قاعده اى کلى، جهل اگر سبب از دست رفتن عقل نشود، دست کم مایه ضعف و سست شدن قدرت و توان انجام وظیفه آن خواهد شد; تنها زمانى که عقل با حلم قرین باشد، مى تواند به صورت عادى و هنجارى به کار برخیزد. سپس به آسانى مى توان دانست که حلم در خود امکانى نهفته براى آن دارد که تکامل و پروردگى فلسفى پیدا کند و به چیزى نزدیک به فضیلت یونانى مآبانه آرامش و طمأنینه بنا شده بر پرورش و رشد «حکومت بر خویشتن» تبدیل شود که اعراب در این جهت پیش نرفته بودند. ولى حلم هم چنین قابل آن است که در جهتى دیگر، یعنى جهت مدیریت و هوشمندى و مهارت ادارى و حکمت سیاسى تکامل و گستردش پیدا کند، که عبارت است از نشان دادن و سیاستمدارى، مبتنى بر مهار کردن کامل احساسات شخصى، در معامله با مردمان دیگر و بالخاصّه در فرمانروایى و حکومت کردن بر دیگران; و این کارى بود که اعراب کردند. در جاهلیت حلم را همگان مى شناختند و به عنوان یکى از صفات لازم براىسیّد و رئیس قوم و قبیله مى ستودند که سیادت و ریاست قبیله را مخصوص او مى دانستند. از همین رو بردبارى و حلم قبیله قریش در جزیره حجاز بسیار شهرت داشت; و این بدان معنا نیست که همه مردم مکه به معناى اصلى بدوى واژه حلیم بودند; در درجه اول بدان معنا است که مردان زیرک و رندى بودند و مى دانستند چگونه این فضیلت شناخته شده اعراب را به حکمت سیاسى مبدّل کنند. از این آگاه بودند که چگونه با همسایگان خود که بنابر طبیعت خویش تندخو و زود رنج بودند، با روشى زیرکانه معامله کنند و براى این منظور نخست بر احساسات و عواطف خود مهار مى زدند. بر این حلم، قریش توانسته بود باکمال موفقیت پایه کاردانى و مهارت بازرگانى خود را بنا نهد و این اساس و شالوده حکمت سیاسى و راه و رسم فرمانروایى ایشان بر جزیره بود; و اگر بگوییم که سیاست حکیمانه اى که حضرت رسول(ص) پس از مهاجرت به مدینه نشان داد، ریشه اى در این خصلت فطرى قریش داشته است، از حقیقت چندان دور نشده ایم. شاید کاملاً چنین نباشد; ولى احادیثى که دلالت بر سیره پیامبر دارد به وضوح نشان مى دهد که آن حضرت (ص) سیاستمدارى از درجه اول و نیز مردى حلیم بوده است. باید میان این دو صفت روابط درونى مستحکم وجود داشته باشد. بر خلافِ مکّیانِ دیگرى که این هنرمندى سیاسى را در کسب و کار و سوداگرى به کار مى بردند، وى از آن تنها براى ساختن امت دینى خود بهره بردارى مى کرد. جهل چنان چه دیدیم، در درجه نخست یک طبیعت ثابت و پایدار آدمى نیست; نماینده انفجار ناگهانى هوا و هوس است، و از لحاظ اثر آن بر عقل و شعور آدمى، مستلزم فقدان موقتى و نه بالضروره پایدار و دایمى توازن عقلى است. ولى هرگاه چنان اتفاق بیفتد که شخصى به صورت همیشگى چنین حالتى پیدا کند، اگر یک جاهل عادى باشد آن گاه حق داریم چنان فرض کنیم که وى شایستگى آن را ندارد تا درباره هیچ موضوعى به حق و راستى داورى کند. چنین کسى از لحاظ عقلى کور است. درون چیزها را نمى تواند ببیند; نظر فهم و بینش او سطحى است، و در هر وضعى بنابر فهم سطحى خود به کار بر مى خیزد. به این ترتیب به معناى دوم از جهل مى رسیم که همان «ناتوانى عقل براى رسیدن به فهم عمیق امور است که نتیجه آن همیشه داورى سطحى و ناسنجیده خواهد بود. چنان چه خداوند در سوره بقره به چنین کاربردى از جاهل توجه دارد، آن جا که سخن از مردمان فقیرى است که در عین تنگدستى مى دانند چگونه ظاهر خود را آراسته و پاکیزه دارند که حقیقت و باطن ایشان جز بر ژرف بینان پوشیده خواهد ماند: «یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِیمَـهُم; (۵) مردى که تنها ظاهر را مى بیند (جاهل) ممکن است از خویشتندارى و عفت ایشان، آنان را ثروتمند پندارد، و تو آنان را از روى سیمایشان ایشان خواهى شناخت». البته قرآن در بیشتر کاربردهایش، این واژه را به معناى بینش و داورى سطحى نسبت به موضوعاتى که بیشتر جنبه دینى دارند به کار مى برد. در این معنا،جهل عبارت از ناتوانى آدمى براى فهمیدن اراده خدا در آن سوى حجاب ها و حوادث مرئى و ناتوانى دیدن چیزهاى طبیعى هم چون نشانه ها و آیات الهى است. براى چنین انسانى (جاهل) چیزهاى طبیعى تنها چیزهایى طبیعى هستند و نماد و نشانه هایى براى چیز دیگر نیستند. و از آن جایى که در نگرش قرآنى، خدا آیات خود را به روشن ترین و آشکارترین راه فرو فرستاده و نشان داده است، جهل به معناى آن مى شود که آدمى نمى تواند حتى حقیقت دین را نیز بفهمد; چنان چه مى فرماید: «وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَیْهِمُ الْمَلَئکَهَ وَکَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى...یَجْهَلُون; (۶) حتى اگر فرشتگان را به جانب ایشان فرو فرستیم و اگر مردگان با ایشان سخن گویند و همه چیز را در برابر ایشان جمع آوریم، باز هم ایمان نخواهند آورد، مگر این که خدا بخواهد، ولى بیشتر ایشان جاهل هستند». جهل منحصر در داشتن بینش سطحى نسبت به چیزهاى پیرامون انسان نیست; بلکه مشتمل بر ناتوانى انسان از دیدن «خود» و تدبیر کردن درست شخص خویش نیز مى باشد. آن کس که خود را نشناسد و از حدود توانایى خویش بى خبر باشد و به سوى مرزهاى بشرى گام ننهد او نیز جاهل است. از دیدگاه قرآن، واژگان طغیان و بغى به معناى تجاوز از حدود بیشتر در قرآن براى توصیف موضع گیرى کافران در برابر خدا به عنوان تجلى ملموس جهلآمده است. در حقیقت جهل به این معنا مترادف با کورى عقلى است. قرآن این جنبه جهل را به صورتى شایسته چنین بیان کرده است: «لاَ تَعْمَى الاَْبْصَـرُ وَ لَـکِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِى فِى الصُّدُور; (۷) دیده ها کور نیست بلکه دل هایى که در سینه هاست، کور است». آنان از لحاظ عقلى کور هستند، پس چگونه مى توانیم انتظار آن را داشته باشیم تا حقایق دینى را فهم کنند؟ این حکم نهایى درباره کسانى است کهجهل به این معنا از مشخصات و ویژگى هاى ایشان است. این جنبه ساخت معناشناختى جهل به آسانى بر ما معلوم مى دارد که چگونه متضاد آن یعنى حلم معناى عقل پیدا مى کند، عقل هنگامى مى تواند به شکل درست عمل کند که آدمى آرام باشد و توازن عقل خود را حفظ کند; عقل مفهومى کم دامنه تر از حلم است. حلم پایه حقیقى عقلاست; حالت غیر آشفته ذهن است که در آن فعالیت خاص عقل امکان پذیر مى شود. و عقل شایستگى آن را پیدا مى کند تا به صورت آرام و استوار چنان به کار خیزد که نتیجه آن داورى درست و خوب باشد، ولى در عمل، البته این دو به یک چیز مى رسد. قرآن عقل را به همین معنا البته از طریق واژه مشابهى به کار برده است و مى فرماید: «أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَـمُهُم بِهَـذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُون» (۸) این آیه در اشاره به موضع گیرى غیر دوستانه مردم مکه نسبت به پیامبر(ص) است و مى گوید: آیا عقل هایشان (احلام) به آنان چنین فرمان مى دهد؟ یعنى آیا بر فرمان عقل هاى ناتوان و ضعیف خود چنین مى کنند یا آن که بنابر طبیعت خود مردمانى سرکش و مغرور و گستاخ هستند؟! در یک فرایند تاریخى واژه جهل به متضاد علم عبور مى کند و از معناى متضادعقل به متضاد علم تغییر ماهیت مى دهد. در این جا جهل متضاد حلم نیست بلکه متضاد علم و دانش است. البته این معنا از جهل متداول ترین معناى جهلدر ادبیات رسمى است; ولى این معنا کم اهمیت ترین معناى جهل در قدیمى ترین دوره آن بوده است. این معناى نداشتن شناخت و علم و دانش براى جهل نقش مهمى در قرآن ندارد. واژه بیشتر یا در معناى نخست یا در معناى دوم به کار رفته است. شاید بتوان براى معناى سوم آیه زیر را ذکر کرد: «إِنَّمَا التَّوْبَهُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَــلَه ثُمَّ یَتُوبُونَ مِن قَرِیب; (۹)خدا توبه کسانى را مى پذیرد که چون از روى نادانى و نداشتن دانش و علم کار بدى مرتکب شوند به سرعت توبه مى کنند». به هر حال همان گونه که از خود کلمه جاهلیت بر مى آید، جهل به معناى اول و دوم ـ نه سوم ـ یکى از مهم ترین اصطلاحات کلیدى در قرآن است. بدون داشتن فهم درستى از این تصور نمى توانیم تصور دقیقى از ایستار قرآن درباره بردبارى و وقار به دست دهیم. چنان چه دیدیم دو معناى اساسى جهل به صورتى حادّ متقابل و متضاد با تصور حلم بود. حال مى خواهیم بدانیم در دستگاه قرآن حلم در کجا قرار دارد. ظاهراً واژه حلم دیگر بر صحنه با نقشى مهم آشکار نمى شود جز در آن هنگام که در اشاره به مباحث کلامى و درباره خدا به کار رفته باشد: «الله حلیم است». چنان مى نماید که این تنها صورتى است که در زیر آن تصورحلم در قرآن به شکلى واقعاً مهم به کار رفته است. حلم که در دوره جاهلى یکى از بارزترین سیماهاى روحیه اخلاقى جاهل بوده و مورد ستایش شاعران در هر جا ظاهر مى شد، دیگر اکنون نقشى قطعى به عنوان یکى از صفات آدمى ندارد. این گفته به چه معنا است؟ آیا بدان معنا است که این مفهوم که زمانى آن اندازه در حیات اخلاقى اعراب اهمیت داشت با ظهور دین جدید به کلى از میان رفت؟ پاسخ به این پرسش منفى است; چون توضیحى که درباره جفت حلم یعنى جهل داده شد، این مطلب را آشکار ساخته است که خود اندیشه حلم در طرز تصور قرآن از طبیعت بشرى هنوز به حیات خود ادامه مى دهد. هنوز به صورتى ملموس در آن جا وجود دارد، نه به صورت یک تصور معین بلکه منتشر شده در سراسر قرآن. از لحاظى قرآن به عنوان یک کل در زیر تسلط روح حلم است. پند همیشگى قرآن به مراعات نیکى و مهربانى (احسان) در روابط بشرى و تأکید درباره عدل و حرام بودن ظلم و امر به پرهیزگارى و جلوگیرى از شهوت ها و خرده گیرى از تکبر و خودبزرگ بینى، همه از تجلیات این روح حلم است. ولى در آن جا چیزى بسیار مهم تر از این وجود دارد. این الگوى خاص رفتار بشرى به نام جهل اکنون متوجه به خود خداست. جهل در طرز تصور پیش از اسلامى، اصلاً کارى به خدا یا خدایان نداشت. تنها به موجودات بشرى در ارتباطات آنان با یکدیگر مربوط مى شد، بدین معنا که جهل رفتار خاصى از یک انسان نسبت به انسان یا انسان هاى دیگر بود. خلاصه آن که جهل خواه خوب و خواه بد، منحصراً امرى وابسته به رابطه انسان با انسان بود. ولى با ظهور اسلام در مکه شاهد پیدا شدن وضع مخالف و کاملاً تازه اى در میان اعراب هستیم. تصور و مفهوم جهل مرکز شبکه مهمى از مفاهیم است که پیوستگى صمیمانه با یکدیگر دارند، هم چون غرور و تکبر حاصل از قدرت آدمى و اعتماد به نفس بدون مرز و اندازه و خود بسندگى و سر فرود نیاوردن در برابر قدرت برتر و پایبند بودن شدید به شرف و عِرض و نگاه تحقیرآمیز و مسخره به زیر دست کردن و مانند آن ها. شبکه کامل این مفاهیم اکنون در قرآن متوجه به حضرت محمد(ص) و کتاب وحى شده بر او و آیات و در نتیجه متوجه به خود خداست. به سخنى دیگر، قرآن موضع دشمنانه اى را که اعراب بت پرست نسبت به راهنمایى الهى (هدایت) نشان مى دادند، از راه شبکه تصورى جهل مورد توضیح و تفسیر قرار مى دهد. بنابر قرآن، رفتار دشمنانه چیزى جز تجلّى ملموس و محسوس این روحیه جهل نیست که آن اندازه از خصوصیات اعراب پیش از اسلام بود. ولى باید توجه داشته باشیم که اگر جهل از این راه تفسیر شود، دیگر آن چه بود وجود نخواهد داشت، دیگر یک رابطه افقى یعنى انسانى نیست بلکه رابطه اى میان انسان و خدا است. در این جا مى بینیم که اعراب مشرک نسبت به خدا موضع جهل اختیار کرده اند که از دیدگاه قرآن، یک گستاخى و غرور باورنکردنى از ناحیه انسان است، چه انسان اساساً یک بنده مطلقاست و نمى تواند چیز دیگر باشد. بنابراین جهل بدین معنا باید از حضور پروردگار بزرگ محو شود; پس در این هنگام چه چیز در پى آن باقى خواهد ماند؟ کاملاً به صورت طبیعى متقابل آن، یعنى حلم; و این تنها نتیجه منطقى است، چه عموماً هنگامى که تصور متقابلان ـ سلب و اثبات ـ باشد در هنگام نفى یکى، دیگرى اثبات مى شود. در دوران جاهلى جهل و حلم درست متقابل بودند. در قرآن، هنگامى که این دو تصور متوجه به جانب خدا شد، دیگر چنین نسبتى میان آن ها وجود نخواهد داشت. تا زمانى که جهل تنها یک الگوى رفتار انسانى محض بود، نفى آن همیشه معناى حلم داشت. در چنین وضعى، هنگامى که به شما گفته شود که نباید نسبت به برادران خود از طریق جهل رفتار کنید; این گفته به ضرورت مستلزم آن است که از طریق حلمعمل کنید; ولى این جا در حضور پروردگار بزرگ که انسان بنده اوست، و باید چنان عمل کند که شایسته عبد است. این قاعده «یا جهل یا حلم» دیگر معتبر نیست. به عنوان موضعى از انسان در برابر پروردگار او، البته جهل بیرون از بحث است; ولى از آن بابت موضوع حلم نیز متساویاً بیرون از بحث است; زیرا حلم اساساً مبتنى بر تصور قدرت است. به عنوان مهار آگاهانه احساسات و عواطف شخصى، هم چون اغماض و شکیبایى به صورت ظاهر هم چون افتادگى و آرامى محض مى نماید; ولى در وراى آن همیشه روشن ترین خود آگاهى از قدرت برتر شخص وجود دارد که مى تواند در هر لحظه به انفجار خشم مبدل شود. یقیناً این رفتار نمى تواند رفتار یک بنده (عبد) باشد. قرآن از موضع دشمنانگى و فرمان پذیرى کفّار هم چون حالت افراطى غرور و خودبزرگ بینى آدمى یاد مى کند که از حمیت جاهلى سرچشمه گرفته است. خلاصه آن که کافر چندان گستاخ است که در برابر خدا چنین موضع باور نکردنى جهل را اختیار مى کند، ولى این مستلزم آن نیست که یک مؤمن واقعى گونه دیگر از موضع حلم را نسبت به خدا اختیار کند; زیرا بنابر دید قرآنى در صورتى که حلم از اندازه تجاوز کند، کمتر از جهل زشت و شنیع نیست. یک مؤمن واقعى یعنى یک عبد و بنده واقعى به تمام ترین معناى این واژه، باید در جهت خضوع و فروتنى نسبت به خدا از درجه حلم آن سوتر رود. هر خود آگاهى از خود بسندگى و قدرت باید رها و متروک شود; اطاعت مطلق چیزى است که از او خواسته شده است، ولى هنگامى که فروتنى به این درجه برسد، دیگر حلم نیست بلکه اسلام است. بدین ترتیب مى بینیم که چگونه تصور اسلام از لحاظ تاریخى وابسته به تصور قدیمى حلم و در عین حال آشکارا متمایز از آن است. از دیدگاه قرآنى، اسلامبه معناى فرمان بردارى و اطاعت مطلق و تسلیم، بیشتر ادامه و گسترشحلم بوده است. اکنون موضوعى که انسان با آن مواجه است دیگر یک شخص عادى نیست بلکه مالک و پروردگار صاحب جلال و عظمت او است. در این جا اسلام به جاى حلم نشست ولى البته خود تصور حلم به عنوان یک موضع دینى اساسى انسان نسبت به خدا از صحنه خارج شود، چه در بنده اى که به مولاى خود صادقانه خدمت مى کند، نباید حتّى کوچک ترین توجهى به خود بسندگى و برترى وجود داشته باشد، ولى اگر مفهوم حلم از این عنصر اخیر محروم شود، دیگر نمى تواند باقى بماند، در طرز تصور قرآنى، تنها خدا است که کاملاً حق دارد نسبت به بندگانش حلیم نامیده شود نه بر عکس. این واقعیت که تصور حلم به عنوان صفتى بشرى در قرآن از فعالیت افتاده است، اشاره به آن است که یک سازمان تصورى جدید و تازه اى شکل گرفته است. زمانى تعارض میان جاهل و حلیم بود، اکنون در قرآن تصور حلم به عنوان متقابل جهل جاى خود را به عده اى از تصورهاى تازه داد که مهم ترین آن ها اسلام است با همه ملازمات واژه. در همان حال خود تصور جهل که هنوز نقش چشم گیرى در جهان بینى قرآنى به عنوان رفتار لجوجانه و سرسختانه کافران دارد، جاى خود را به تصور مهم تر کفر داده است که در این جا نیز همه ملازمات این واژه را فرا مى گیرد; و از این راه تقابل و تضاد تازه اى بدین صورت پدید آمده است: کافر و مسلم. پانوشت ها ۱٫  یوسف/ ۳۳٫ ۲٫  المفضلیات، بیت ۱٫ ۳٫ آل عمران/ ۱۵۵٫ ۴٫ آل عمران / ۱۱۷ و ۱۳۵ و نیز نساء /  آیه ۶۴ ۵٫  بقره/ ۲۷۳٫ ۶٫  انعام/ ۱۱۱٫ ۷٫ حج/ ۴۶٫ ۸٫ طور/ ۳۲٫ ۹٫  نساء/ ۱۷; […]
  • عوامل تحریک شهوت بسم الله الرحمن الرحیم واژه شهوت در فرهنگ فارسی بیش تر بر شهوت جنسی اطلاق می شود؛ اما انواع و اقسام شهوت در آدمی است؛ چرا که شهوت همان اشتها و کشش نفس است که می توان شامل کشش به غذا، قدرت، ثروت، مقام و منزلت، جنس مخالف، علم و دانش و مانند آن باشد. قوه شهوت قوه جاذبه بشر است و اگر این قوه نبود انسان میل و گرایشی به چیزی از جمله زندگی نداشت؛ همین قوه است که انسان را به کمالات می رساند؛ چنان که قوه غضب در مقام قوه دافعه عمل می کند و امنیت آدمی را تامین می کند. مشکل از جایی شروع می شود که این قوای نفسانی راه طغیان و اسراف در پیش گیرند و عواملی آن ها تحریک کرده و به سوی رفتارهای افراطی سوق دهد. این جاست که شهوت نفسانی مایه دردسر و بدبختی و شقاوت ابدی انسان می شود. نویسنده در این مطلب بر آن است تا عوامل تحریکی شهوت را بر اساس آموزه های قرآنی تبیین نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم. شهوت، نیاز ضروری بشر شهوت اسم از کلمه شهی به معنای کشش و رغبت و میل شدید نفسانی است. خداوند در آیه ۱۴ سوره آل عمران از شهوات چندگانه ای چون شهوت و گرایش به زنان، فرزندان، زر و سیم، اسب های رهوار و چارپایان سخن به میان آورده و در آیه ۲۷ سوره نساء از پیروی شهوات با میل و گرایش عظیم یاد کرده و در آیه ۸۱ سوره اعراف و ۵۵ سوره نمل از شهوت هم جنس بازان مرد به جای زنان به عنوان اسراف و زیاده روی و خروج از حدود طبیعی و عقلانی و غریزی و رفتاری جاهلانه و نابخردانه سخن به میان آورده و به صراحت در آیه ۵۹ سوره مریم پیروی از شهوات را غی و گمراهی دانسته است. از مجموعه این آیات به دست می آید که میل و کشش به شکل شهوت در نهاد انسان نهفته شده، ولی این بدان معنا نیست که انسان باید به جای عقل از شهوات پیروی کند، بلکه لازم است که در حد معقول و مقبول به خواسته های نفسانی پاسخ داده شود و به دور از تفریط و سرکوب شهوت نفسانی(مومنون، آیات ۵ و ۷؛ حدید، آیه ۲۷) یا افراط و اسراف و زیاده روی در ارضای آن(یوسف، آیات ۳۰ تا ۳۲ و آیات دیگر)، به شکل اعتدالی به آن ها پاسخ داده شود. به عنوان نمونه شهوت به غذا یک امر طبیعی در انسان برای حفظ و بقا و رشد و نمو لازم است؛ اما این بدان معنا نیست که خود را بکشد و تمام وقت خویش را به پرخوری بگذراند یا تفریط کرده و ترک تغذیه صحیح آسیب جدی به اندام های حیاتی خود وارد سازد. هم چنین شهوت جنسی همانند احساس به خوردنی و نوشیدنی در انسان وجود دارد و اگر به آن پاسخ داده نشود، همانند گرسنگی و تشنگی موجب هلاک آدمی می شود و رفتار شخص را از حالت تعادل بیرون برده و او را به جنون و دیوانگی می کشاند. شهوت جنسی افزون بر لذتی که انسان همانند لذت خوردن و نوشیدن می برد، موجبات تعادل روانی شخص و بقا و تناسل را فراهم می آورد. شهوت به معنای پیش گفته نه تنها یک امر طبیعی بلکه ضرورت در بقای انسان و بلکه در رسیدن به کمالات اوست؛ زیرا شهوت های انسانی اختصاص به مادیات ندارد، بلکه شامل امور معنوی مانند علم و دانش و متاله و خدایی شدن و مانند آن است؛ چرا که شهوت به معنای رغبت و گرایش و میل به چیزی و دوست داشتن آن است.(لسان العرب، ابن منظور، ذیل واژه شهی) از این روست که شهوت در بهشت نیز همراه آدمی است و خداوند می فرماید: وَهُمْ فِی مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ؛ بهشتیان در آن چه نفس هایشان می خواهد و دوست دارد، جاودانه هستند.(انبیاء، آیه ۱۰۲) و در جایی دیگر می فرماید: وَلَکُمْ فِیهَا مَا تَشْتَهِی أَنْفُسُکُمْ وَلَکُمْ فِیهَا مَا تَدَّعُونَ؛ برای شما در آن بهشت هر آن چه نفس هایتان میل و دوست دارد و هر آن چه را خواستار باشید، خواهید داشت.(فصلت، آیه ۳۱) و در باره میوه ها یا شادی بخش های بهشتی می فرماید: وَفَوَاکِهَ مِمَّا یَشْتَهُونَ؛ و میوه هایی است که بدان میل و گرایش و دوست می دارید.(مرسلات، آیه ۴۲) از آیات قرآنی به دست می آید که شهوت گرایش نفسانی به چیزهایی است که انسان بدان گرایش دارد و می خواهد که البته به شکلی محبوب وی نیز می شود. البته شهوت گاه با لذت یکسان دانسته می شود در حالی که این گونه نیست؛ چرا که شهوت و لذت همان گونه که از نظر مفهومی متفاوت هستند از نظر مصداقی متفاوت هستند هر چند که در پاره ای موارد مصادیق آن دو یکسان می شود. از این روست که خداوند شهوت را با لذت به کار می برد و مثلا شهوت را به نفس و روان و لذت را به عضو بودن چون چشم نسبت می دهد و می فرماید: وَفِیهَا مَا تَشْتَهِیهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْیُنُ؛ در بهشت هر آن چه نفس گرایش و میل و رغبت داشته باشد است و چیزهایی که چشم از آن لذت می برد.(زخرف، آیه ۷۱) البته در جایی دیگر لذت را به نوشندگان نسبت می دهد که می تواند به نفس باز گردد.(صافات، آیه ۴۶؛ محمد، آیه ۱۵) در این آیات اخیر لذت را به نوشندگان نسبت داده که می تواند بر این مطلب نیز دلالت داشته باشد که لذت احساسی است که آثار آن بر بدن نیز ظاهر می شود، مانند نوشیدن خمر که آثاری را بر بدن ایجاد می کند. به هر حال به نظر می رسد که شهوت به روان و نفس و لذت به اعضا و چون چشم نسبت داده شده است. واژه هوی که در فارسی هماره با نفس آورده و گفته می شود، هواهای نفسانی از دیگر واژه های مرتبط با شهوت است. هواهای نفسانی همان خواهش های نفسانی است. هوی و هاویه به معنای خالی و توخالی و سقوط و مانند آن آمده است. البته باید توجه داشت که هوی یا همان هوای نفسانی، اساس و خاستگاه شهوت است؛ زیرا آن است که نفس را به سوی شهوات گرایش و میل می دهد. از آن جایی که نتیجه چنین میل و گرایش شدید به شهوات، موجب سقوط آدمی در دنیا و آخرت است، به همین اعتبار هوی را به معنای سقوط نیز گرفته اند. فرق میان هوی و شهوت در این است که هوی اصل و اساس شهوت است و اختصاص به افکار و عقاید و بینش ها و نگرش ها دارد که انگیزه شهوت می شود در حالی که شهوت به امور لذت بخش محسوس دارد. نتیجه آن که شهوت و لذت و هوی، در اصل معنای رغبت و محبت مشترک هستند؛ با این تفاوت که شهوت در امور نفسانی مرتبط با محسوسات است بی آن که تاثیری بر بدن بگذارد؛ یعنی میل و گرایش به لذت است که خود یک حالت نفسانی و روانی است نه بدنی؛ از این رو، شهوت گاه مذموم و گاه محمود است. اما لذت، اختصاص به محسوساتی دارد که آثارش بر بدن ظاهر می شود مانند لذت مزه و چشیدن و نوشیدن؛ اما هوی اساس و اصل و خاستگاه شهوت و لذت است و اختصاص به افکار و عقاید و بینش ها و نگرش ها دارد و هماره مذموم است؛ زیرا شخص را به سقوط در دنیا و آخرت می کشاند. از این روست که در فارسی هماره هوای نفس تعبیر از پلیدی و ناپاکی است.(منابع، مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، مقایس اللغه، لسان العرب و تهذیب اللغه ذیل واژگان هوی، شهی، لذذ) اقسام شهوت با نگاهی به آموزه های قرآنی می توان شهوات را براساس ارزش های اخلاقی و عقلانی و شرعی به چند دسته اصلی: ۱٫ پسندیده و محمود ؛ ۲٫ و ناپسند و مذموم دسته بندی کرد. شهوت محمود همان پاسخ گویی به نیازهای طبیعی و روانی به طور متعادل است و شهوت ناپسند آن است که افراطی و دروغین باشد و آدمی را از حالت تعادل خارج نماید. هم چنین شهوت را می توان به چند دسته براساس ریشه و خاستگاه آن ها دسته بندی کرد که عبارتند از: شهوت جنسی که در دنیا و آخرت وجود دارد. در دنیا برای لذت و بقای نسل و سکونت و مانند آن ها مورد استفاده قرار می گیرد (اعراف، آیه ۱۸۹؛ رعد، آیه ۳۸؛ آل عمران، آیه ۱۴؛ یوسف، آیه ۵۳؛ احزاب، ایه ۳۷)و در آخرت بیش تر جنبه انس و آرامش و سکونت را در آدمی موجب می شود.(رحمن، آیات ۵۶ و ۷۰ تا ۷۴) شهوت عاطفی که شامل دلبستگى عاطفى انسان، به زن و فرزند خویش و مانند آن است.(آل عمران، آیه ۱۴) شهوت مالی که همان تمایل و رغبت شدید انسان به مال و ثروت است.(آل عمران، آیه ۱۴) شهوت غذایی: که شامل گرایش و رغبت به خوردنی و نوشیدنی ها و حتی بوییدنی هاست.(زخرف، آیه ۷۱؛ مرسلات، آیه ۴۲ و آیات دیگر) خداوند از انسان ها می خواهد تا از شهوت مذموم و ناپسند پرهیز و اجتناب کنند؛ زیرا موجب گمراهی و بدبختی آنان در دنیا و اخرت خواهد شد.(مریم، آیات ۵۸ و ۵۹) به سخن دیگر شهوت موجب نشود تا انسان گرفتار افراط شده و او را به سقوط بکشاند و گرفتار هواهای نفسانی نماید. افراط در شهوت عامل بسیاری از بدبختی های بشر است. یعنی میل و گرایش شدید و افراطی که موجب اسراف می شود و حتی شهوترانان به تلاش وارد می دارد که نه تنها خود بلکه جوامع دینى را منحرف ساخته و آنان را از حدود و مقرّرات الهى به ویژه در حوزه در روابط جنسى دور سازند.(نساء، ایه ۲۷) در این حوزه روش های افراطی چون هم جنس بازی(اعراف، آیات ۸۰ و ۸۱)، زنا(نساء، آیه ۱۵)، آمیزش با حیوانات(مومنون، آیات ۶ و۷ ؛ روایات تفسیری) و استمنا و خودارضایی(همان) به کار گرفته می شود تا انسان از حالت طبیعی بهره گیری جنسی دور شود و به افراط و اسراف کشیده شود. عوامل تحریکی در شهوت از آن جایی که شهوت نیازمند انگیزه های است تا تحریک شود، اموری چون علم و دانش، آگاهی و شناخت نسبت به چیزی بسیار مهم است تا انگیزه حرکت شهوت شود. در شهوت غذایی وقتی انسان فایده و آثار غذا را در رفع گرسنگی و تشنگی ببیند، به طور طبیعی به آن گرایش می یابد و عامل حرکت به سوی غذا و جمع آوری و خوردن آن می کند. در مال و ثروت نیز همین مساله مطرح است. کودکی که قدر زر و سیم را نمی داند هرگز گرایشی به کسب و داشتن آن ندارد و اصولا این فلزات زرد و سپید هیچ محبوبیتی برایش ندارد. همین اسکناس کاغذی و چک و اوراق بهادار را کودک زمانی دوست می دارد و می خواهد داشته باشد که می بیند در خرید چیزهای مورد علاقه به آن نیاز دارد، وگرنه پیش از آن پول را پاره می کند و آن را خرد کرده و دور می ریزد، حتی اگر یک چک میلیادری باشد. مهم ترین عوامل در تحریک شهوت به ویژه شهوت جنسی را می بایست در امور زیر جست و جو کرد: هواهای نفسانی: در حقیقت هواهای نفسانی عقاید و افکاری است که موجب محبوبیت چیزی در نزد انسان می شود، و همین محبوبیت است که انگیزه برای گرایش و میل نفسانی در قالب شهوت و گرایش حسی در قالب لذت را پدید می آورد. بنابراین، مهم ترین عامل تحریکی بشر در شهوات را می بایست هواهای نفسانی دانست. انسان وقتی تصدیق به فایده ازدواج می کند به جنس مخالف گرایش و میل شدید پیدا کرده و عزم بر انجام آن می گیرد. هواهای نفسانی چون خالی از پوچی است موجب سقوط بشر می شود؛ زیرا نشان سراب به جای آب است. از این روست که مشرکان و کافران دنیا را اصالت می دهند و همین قدرت و ثروت و مانند آن موجب می شود تا گرایش شدید و میل عظیم به سوی آن ها پیدا کنند و تمام سرمایه وجودی خویش را به پای آن بریزند.(نساء، ایه ۵۴؛ حجر، ایه ۳؛ و آیات دیگر) وسوسه های شیطانی: از دیگر عوامل تحریکی می بایست به وسوسه های ابلیس و دیگر شیاطین اشاره کرد. به ویژه که ابلیس استاد تدلیس و تبلیس و تزیین است و اموری را که باطل است حق جلوه داده و یا غیر اصیل را اصیل نشان می دهد. این گونه است که خداوند نسبت به تزیین ابلیس و شیاطن هشدار می دهد؛ زیرا این تزیین گری ابلیس و آراستن وی موجب می شود که انسان در پی آب به سوی سراب کشیده شود.(حجر، آیه ۳۹) هم چنین سعى و تلاش شیطان، براى اغواى انسانها، با تحریک شهوات آنان در آیات ۱۶ و ۱۷ سوره اعراف به صراحت بیان شده است. صحنه شهوانی: صحنه های شهوانی نسبت به غذا و مال و قدرت و منصب و ثروت و مانند آن می توان عامل تحریکی قوی برای انسان باشد. این که در رسانه های گوناگون و دنیای مجازی و غیر مجازی صحنه های گوناگون اشتهاآوری نشان داده می شود می تواند شخص را به سوی هر یک از شهوات سوق دهد و بخواهد آن را داشته باشد. بسیاری از تجاوزهای جنسی به سبب رویت صحنه های جنسی رخ می دهد. از این روست که در اسلام مراعات حریم و حدود برای محافظت از تحریک دیگران مطرح می شود. خداوند در آیات ۵۸ و۵۹ سوره نور به آموزش فرزندان، براى چگونگى ورود به خلوتگاه والدین، در راستاى تحریک نشدن غریزه جنسى آنان، با مشاهده صحنه شهوانى را مورد تاکید قرار می دهد. بی حجابی و بدحجابی: بى حجابى و خودنمایى زنان در انظار نامحرمان، موجب تحریک شهوت مردان می شود(نور، آیه ۳۱؛ احزاب، ایات ۵۳ و ۵۹) البته از آیات قرآنی به دست می آید که این بی حجابی اختصاص به زن ندارد بلکه مردان نیز باید مراعات کنند؛ زیرا بی حجابی مردان نیز موجب تحریک زنان می شود. از این روست که غض البصر و چشم فروهشتن در آیات برای مرد و زن مطرح می شود که خود گواه آن است که هر دو از دیدن در معرض خطر قرار می گیرند و لذت چشمی خود عاملی برای تحریک است. چشم چرانی: چشم چرانی نسبت به همه امور می تواند تحریک کننده شهوت باشد. البته چشم چرانی بیش تر در حوزه جنسی مطرح می شود ولی اختصاص به آن ندارد؛ زیرا دیدن یکی از راه های تصور و تصدیق به فایده امری و گرایش و محبوبیت آن خواهد بود. البته چشم چرانى در حوزه جنسی بیش تر خود نمایی می کند و موجب تحریک شهوت و زمینه آلودگى به فحشا و زنا و مانند آن است.(نور، آیات ۳۰ و ۳۱) خودآرایی: خودآرایى و آرایش زنان در برابر نامحرمان، موجب تحریک شهوت و آلودگى جنسى است که خداوند در آیه ۳۳ سوره احزاب به آن اشاره کرده است. رابطه پنهانی و آمد و شد: اظهار عشق و روابط پنهانى میان مردان و زنان، موجب تحریک شهوت و زمینه ساز آلودگى جنسى آنان است(یوسف، ایه ۲۳) البته به نظر می رسد که حتی اگر رابطه پنهانی وجود نداشته باشد بلکه همین آمد و شد بسیار و به تعبیر قرآنی مراودت موجب می شود تا علقه و دلبستگی میان زن و مرد نامحرم ایجاد شود و در نهایت آنان را به فساد جنسی و اخلاقی سوق دهد. رفتارهای تحریک آمیز : رفتار تحریک آمیز زنان، موجب تهییج شهوت مردان و در نهایت انحراف جنسی می شود.(یوسف، آیات ۲۸ و ۳۳؛ نور، آیه ۳۱) صدای نازک: صداى نرم و نازک زنان، موجب تحریک شهوت مردان و طمع ورزى آنان است. خداوند در آیه ۳۲ سوره احزاب به این مطلب توجه داده است. این ها تنها برخی از عوامل تحریکی شهوت و لذت است که به آن ها اشاره شده است. بنابراین می بایست توجه داشت که انسان می بایست از هر عاملی که شهوت او را تحریک می کند و او را به افراط و اسراف سوق می دهد پرهیز کند. اصولا انسان به طور طبیعی و غریزی گرایش به شهوات دارد و نباید اجازه دهد که عوامل تحریکی آن را تشدید کرده و موجبات رفتارهای نامتعادل و افراطی و اسرافی او […]
  • رفاه زدگی عامل فجور جوانان بسم الله الرحمن الرحیم یکی از پرسش های خانواده های مذهبی این است که چرا فرزندانمان گرفتار گمراهی و فسق و فجور می شوند؟ این مشکل در خانواده های مرفه بیش تر بروز می کند و والدین نمی توانند رفتار فرزندان خود را در نوجوانی و جوانی مهار و مدیریت کنند. نویسنده در این مطلب با مراجعه به آموزه های قرآنی بر آن است تا نقش رفاه و راحت گیری نسبت به فرزندان را تبیین نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم. فرزندان در مسیر مخالفت خوانی شاید بارها در محافل خصوصی و عمومی والدینی را دیده باشید که مادر با چادر و پدر با محاسن است ولی فرزندان پسر و دختر آنان سوسول و بی چادرند و حتی تن پوش ها و لباس های بدی را پوشیده اند. جالب این که والدین از پوشش و رفتار فرزندانشان ناراحت و ناراضی هستند و فرزندان نیز از پوشش و رفتار والدین خود شرمنده هستند و خجالت می کشند؛ چرا که آنان را امل و دیروزی می دانند. درباره چرایی این دگرگونی و گسست نسلی مطالب و مقالات بسیاری نوشته و تحقیقات بسیار میدانی از سوی جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی و دیگر گروه ها انجام گرفته است. هر کسی در پی علت یابی و چاره جویی است تا مشکلات گسست نسلی را کاهش داده و بر این معضل چیره شود. به نظر می رسد که یکی از علل و عوامل این گسست نسلی را می بایست در عنصر تربیت خانوادگی جست و جو کرد؛ زیرا نسل ها نخست در خانواده تعلیم و تربیت می شوند و سپس عناصر دیگری از جمله محیط اجتماعی و نهادهای آموزشی و مانند آن نقش مکمل را ایفا می کنند. مخالفت خوانی فرزندان گاه تنها در اموری نیست که از مقتضیات زمانی و مکانی است، بلکه فراتر از آن، در اموری است که ارتباط تنگاتنگی با عقاید و آداب و اخلاق و هنجارها دارد. به طور طبیعی هر انسانی می پذیرد که شرایط یک نسل با نسلی دیگر متفاوت است و هر فرد انسانی می بایست «فرزند زمان» خود باشد. اما این فرزند زمان بودن به معنای پشت پا زدن به اصول انسانی نیست؛ زیرا برخی از امور جزو اصول انسانی است و نادیده گرفته شدن آن به معنای نادیده گرفتن شدن انسانیت است. به سخن دیگر، برخی از امور است که هویت انسانی ما را شکل می دهد؛ اگر این اصول و امور نادیده گرفته شود، انسان به حیوان و جانوری تبدیل می شود که می بایست او را از دایره انسانیت بیرون دانست. به عنوان نمونه اصول اخلاق انسانی که عقل و عرف و شریعت آن را پذیرفته و امضا کرده است، امتیاز و فصل ممیز انسان از حیوان است. هیچ انسانی نمی بایست این اصول را نادیده بگیرد و آن را زیرپا گذارد. اگر گسست نسلی به معنای نادیده گرفتن هویت های انسانی باشد، در حقیقت این گسست غیر قابل جبرانی است که می بایست به شدت با آن مبارزه کرد و به درمان آن به عنوان یک بیماری واگیر خطرناک انسان تباه پرداخت. البته جریان کلی طبیعت انسانی به گونه ای است که هرگز چنین گسستی به شکل کامل رخ نمی نماند؛ زیرا فطرت بشر به گونه ای است که عنصر عقل هماره با دین داری و اخلاق و حیا همراه است (اصول کافی، ج ۱، کتاب عقل و جهل) و انسان ها نیز به سبب همین عناصر ذاتی و درونی هدایت می شوند که از آن به هدایت باطنی و درونی و فطری یاد می شود.(روم، آیه ۳۰) بنابراین، گسست نسلی هرگز آن اندازه حاد و شدید نخواهد بود که بنیان های انسانی را بر افکند ولی می تواند به شکل یک بیماری خطرناک اقوام و امتی را نابود سازد؛ چنان که امت ها بسیاری در طور تاریخ با آن که در بر اصول و عقاید انبیاء و پیامبران تربیت یافته بودند، ولی گسست نسلی رخ داد و موجبات تباهی آنان شد. قرآن گزارش های بسیاری را از حرکت های تباه ساز امت ها و ملت ها بیان کرده است که می توان عبرتی برای جوامع امروزی و هشداری برای آنان باشد. چرای مخالفت خوانی و گرایی فرزندان در پاسخ به چرایی مخالفت خوانی و مخالفت گرایی فرزندان از والدین می توان علل و عواملی چند را به عنوان متغیر در نظر گرفت و به تحلیل و تبیین آن پرداخت و سپس توصیه هایی را بر پایه آن ارایه نمود. یکی از مهم ترین علل در گسست نسلی را می بایست در تربیت خانوادگی جست و جو کرد. از این روست که اسلام بر تادیب و ادب کردن فرزندان از روزهای نخست زندگی تاکید دارد. ادب کردن به معنای آموزش درست زندگی است. به این معنا که به کودک آموخته می شود که چگونه بیاندیشد و رفتار کند. از آن جایی که هر خلق و خویی که انسان می گیرد، در چارچوب های فرایندی رخ می دهد، ضروری است که به عنصر تکرار و عادت توجه و تاکید فزاینده ای شود؛ زیرا هر گفتار و رفتاری را می بایست به کودک و فرزند آن چنان تعلیم داد که به شکل عادت او دارد؛ زیرا عادت طبیعت ثانوی و دومی است که هر انسانی آن را کسب می کند. به عبارت دیگر، هر انسانی از این قابلیت برخوردار است که بر اساس شرایط و مقتضیات و امور دیگر، تغییر یابد و خلق و خوی جدید بگیرد. بر کسب هر خلق و خوی جدید لازم است تا با تکرار آن سخن و کار به شکل یک امر عادی در آید. در آیات قرآنی واژگانی چون انس برای ایجاد عادت به رفتاری خاص مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه در آیه ۶ سوره نساء‌ از والدین و اولیاء خواسته شده تا کودکان و فرزندان را بارها و بارها بیازمایند. از آزمون های بسیار موجب می شود تا در یک کاری خبره شوند و به آن انس گرفته و با آن مانوس شوند به گونه ای که برای آنان یک کار عادی و معمولی جلوه یابد. کودکان و فرزندان می بایست در هر کاری چنان خبره شوند که دیگر نیازی به بزرگ ترها نداشته باشند. همان طوری که واژگان را به کودکان می آموزیم و به آنان هنر جمله سازی را یاد می دهیم تا به گونه ای در می آیند که دیگر نیازی به ما برای بیان نیازها خود ندارند و هر آن چه در دل و باطن دارند می تواند به زبان بیان کنند؛ باید یاد بگیرند که چگونه در رفتارها و کردارهای فردی و اجتماعی خود مستقل شوند و به بهترین شکل آن را انجام دهند. از آن جایی که انسان ها موجودات تقلیدگر هستند، از این استعداد برخوردارند که با شنیدن و دیدن کارهای دیگران را تقلید کنند و زندگی خود را بسازند و بهبود بخشند و راه های جدیدی را نیز با تقلید از انسان و حیوان و گیاه و مانند آن بیاموزند و تجربه نمایند. فرزندان ما نیز به ما نگاه می کنند و با تقلید از ما می آموزند. از این روست که گفتار و رفتار ما نقش اساسی را در تربیت فرزندان ما ایفا می کند. این که خداوند از ما خواسته است پیش از آن که خانواده و جامعه را به سمت خیر و کمال هدایت کنیم و اجتناب از گناه و زشتی داشته باشیم(تحریم، آیه ۶)، از آن روست که با تغییر خودمان این امکان را فراهم می آوریم که فرزندانمان را تربیت کنیم و آنان را به کمال برسانیم؛ زیرا کودکان و فرزندانمان می نگرند و تقلید می کنند. خداوند در آیه ۱۱ سوره رعد می فرماید پیش از آن که بخواهیم جامعه ای را تغییر دهیم می بایست نخست خودمان را تغییر دهیم؛ زیرا تغییر درست و صحیح رفتار و گفتار ماست که دیگران به ویژه فرزندانمان را تغییر می دهد و آنان را در مسیر درست قرار می دهد. تادیب اصل فراموش شده در خانواده البته ممکن است گفته شود ما در خانواده درست رفتار می کنیم و هماره می کوشیم که پندار و گفتار و رفتار نیک داشته باشیم، اما چرا فرزندانمان چنین نیستند و بر خلاف ما می اندیشند و سخن می گویند و رفتار می کنند؟ در پاسخ به این پرسش باید به یک نکته کلیدی توجه داشته باشیم که کم تر در خانواده ها رعایت می شود. آن نکته کلیدی، اصل تادیب است. خانواده ها به دلیل محبت شدید به فرزندان، گرفتار نوعی تساهل و تسامح شده و فرزندان را در رفاه کاذب تربیت می کنند. این گونه است که وقتی کودک به دوره مسئولیت پذیری و نقش اجتماعی می رسد، وا می دهد و نمی تواند مسئولیت و نقش اجتماعی خود را به خوبی بپذیرد و ایفا کند. شاید خودتان یکی از کسانی باشید که اجازه داده اید، دختر خردسال شما با لباس های بدن نما و بی روسری در کوچه و خیابان برود و حتی مادرانی هستند که دخترانشان را بزک می کنند و با موهای افشان به بازار و مهمانی و حتی مجالس مذهبی می برند. فرزندی که عادت به پوشش نامناسب کند و بی حجابی را تجربه داشته باشد، وقتی به سن تمییز و بالاتر بلوغ می رسد، چون عادت ندارد که حجاب را مراعات کند، با آن مخالفت خواهد کرد و با آن که مادر چادری است دختر حتی با مانتوها حاضر نیست که در جامعه تردد کند، بلکه می خواهد لباس ها و جامه های آزادتری بپوشد که مناسب خانه است. والدین در کودکی فرزندان را با نماز و روزه آشنا نمی کنند و اجازه می دهند تا اعمال مذهبی را به جا نیاورد. کسی که عادت نکرده است در زمان مشخصی نمازش را بخواند، نمی تواند پس از بلوغ این کار را انجام دهد. این که در اسلام آمده است کودکان را از سنین خردسالی با اسلام و احکام و آداب دینی و اجتماعی عادت دهید و ادب نماید، برای این است که فرزندان در زمان بلوغ و مسئولیت بتواند به راحتی و آسانی آن را انجام دهند. فرزندی که عادت کرده است در هنگام اذان صبح و پس از آن تا طلوع آفتاب بخوابد، نمی تواند در هنگام بلوغ به این مسئولیت دینی خود عمل کند. در روایات است که امامان(ع) کودکان و فرزندان خویش را هنگام نماز صبح بیدار می کردند و حتی کسانی که خردسال بودند بر سجاده نماز نشانده و از آنان می خواستند که صلوات بفرستند. از نظر اسلام ادب کردن و آموزش دادن مهم تر از آن است که انسان بخواهد با تسامح و تساهل کودک از تربیت و ادب دور کند. امیرمومنان علی(ع) می فرماید: علموا صبیانکم الصلاه وخدوهم بها اذا بلغوا ثمانى سنین ؛ نماز را به فرزندان خویش تعلیم دهید، و چون به هشت سالگى رسیدند، آنان را وادار به خواندن این فریضه الهى نمایند. (وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۱۲). امام صادق(ع) در جایی دیگر درباره کودک می فرماید: حتى یتم له تسع سنین ، فاذا تمت له علم الوضو وضرب علیه وامر بالصلوه و ضرب علیها، فاذا، تعلم ، الوضوء و الصلاه غفرالله لوالدیه ؛ وقتى (فرزندتان ) به سن نه سالگى برسد، پس وقتى که نه سالش تمام شد، وضو را به او یاد بدهید واگر کوتاهى کرد او را ادب کنید، و او را امر به نماز کنید و اگر کوتاهى کرد او را ادب کنید پس زمانیکه فرزند وضو و نماز را یاد گرفتید، خدا پدر و مادرش را مى آمرزد. (وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۱۳). معاویه بن وهب گوید: ساءلت اباعبدالله - علیه السلام - فى کم یؤ خذ الصبى بالصلاه ؟ فقال : فیما بین سبع سنین و ست سنین؛: از امام صادق (ع ) پرسیدم : کودک را باید از چه سنى وادار به خواندن نماز کرد؟ حضرت فرمودند: بین شش تا هفت سالگى.(وسائل الشیعه ج ۳ ص ۱۲) فرزندان را با خود به نمازهای جماعت ببرید تا به این کار عادت کند و بتواند در جامعه حضور پیدا کرده و برای خودش یک جایگاه اجتماعی تعریف کند. جابر مى گوید: ساءلته (ابى جعفر - علیه السلام )عن الصبیان اذا صفوا فى الصلوه المکتوبه قال : لاتؤ خروهم عن الصلاه فرقوا بینهم ؛ از امام باقر - علیه السلام - در مورد کودکانى که در نماز جماعت شرکت مى کنند سؤ ال کردم ، امام باقر، (ع ) فرمودند: آنان را از صفهاى جلو به قسمت عقب صف نماز جماعت نفرستید، بلکه آنان را (در میان بزرگسالان ) پراکنده سازید. (تهذیب الاحکام ، شیخ طوسى ، ج ۲ ص ۳۸۰). در این روایات که به عنوان نمونه نقل شده ، در حقیقت ارزش و جایگاه تربیت و ادب کودک بیان شده است؛ زیرا نماز تنها یک نمونه از مسئولیت انسان است که باید انجام دهد. باید همان گونه که کودک را برای انجام این مسئولیت آماده می کنیم در سایر زمینه ها نیز سخت گیری کنیم و نباید با تساهل و تسامح امر را واگذار نماییم؛ زیرا اگر این گونه سخت گیری نکنیم و با تساهل و تسامح بخواهیم رفتار کنیم، به آینده کودک و فرزندان خودمان آسیب رسانیده ایم. برخی از مردم عادت کرده اند وقتی فرزند خطایی کرد او را تنبیه نکنند و بگذرند در حالی که این رفتار بزرگ ترین خطایی است که در حق فرزند می شود؛ زیرا او عادت می کند که خطا کند و تنبیه نشود. باید به کودک مسئولیت داد. این که بخواهیم کارهای فرزندان را خودمان انجام دهیم و او را در رفاه کاذب و دروغین قرار دهیم، او در آینده نمی تواند مسئولیت پذیر شود و کارهایش را انجام دهد. وقتی کودک طعم نه و شکست را نچشیده باشد، نمی تواند در برابر آن صبر و مقاومت کند و در آینده با هر شکستی دست به خودکشی می زند و یا دچار نومیدی و افسردگی می شود. کودک باید بیاموزد خود غذایش را بخورد، لباسش را بپوشد و پس از خوردن غذا ، ظرف غذا بردارد و در سنینی آن را بشوید. اما اگر این گونه تربیت نشود، در آینده با مشکل مواجه خواهد شد. کودکی که نتواند بر شهوات های خرد و کوچک تسلط یابد و مثلا از آب میوه ای یا خوراکی چشم بپوشد در آینده نمی تواند از شهوت های بزرگ تری بگذرد. باید کودک را آموخت که از خواب صبحگاهی بگذرد و نماز را حتی به شکل ساده و ابتدایی آن انجام دهد. عادت کند ظرف خود را بشوید. اسباب بازی خود را به دیگران بدهد و از خود گذشت داشته باشد. اگر کسی اسباب بازی او را شکست، پوزش و معذرت خواهی او را بپذیرد تا در آینده بتواند با همسرش نیز همین برخورد را داشته باشد. کودکی که رفاه زده شود و والدین همه چیز را به آسانی و راحتی در اختیار او بگذارند، او گرفتار فسق و فجور خواهد شد؛ زیرا عادت می کند که هر چیزی را دوست دارد به دست آورد و چیزی را از دست ندهد. چنین کسی در آینده وقتی با شهوت جنسی مواجه می شود، نمی تواند خودش را مدیریت کند و مهار نماید. این گونه است که به فسق و فجور گرفتار می شود. در آیات قرآنی بیان شده که بسیاری از مجرمان و فاسقان و فاجران کسانی هستند که گرفتار رفاه زدگی و اشرافیت هستند. اینان چون عادت دارند به شهواتی غذایی خود به طور کامل پاسخ دهند، عادت می کنند در امور دیگر نیز این گونه باشند. از این روست که بسیاری از فاسقان و فاجران همین مترفان هستند که گرفتار رفاه زدگی اند.(اسراء، آیه ۱۶) همین افراد هستند که با دین و عقاید دینی و هر گونه قوانین و هنجاری که مانع بر سر شهوات و آزادی های بی بند و بار است، مخالفت می کنند و دشمن هنجارهای دینی و اخلاقی و عرفی هستند و به جنگ آن می روند.(سبا، آیه ۳۴؛ زخرف، آیه ۲۳؛ واقعه، آیه ۴۵) به هر حال، علت فجور جوانان و فسق آنان به ویژه فرزندان خانواده های مذهبی را می بایست در تسامح و تساهل افراطی آنان در دوران کودکی و نوجوانی از یک سو و رفاه زدگی آنان از یک سوی دیگر جست و جو کرد. کودکی که در رفاه و تساهل و تسامح رشد می کند، در زمان مسئولیت پذیری از آن می گریزد و علیه آن قیام می کند. این گونه است که فرزندان بسیاری از اهل تدین و ایمان و مذهب گرفتار بی ایمانی و لاابالی گری و رفتارهای ضد دینی و ضد هنجاری می شوند و گسست نسلی میان والدین و فرزندان پدید […]
  • عوامل و آثار حزن و اندوه بسم الله الرحمن الرحیم اندوه حالتی در انسان است که پس از دست دادن نعمتی پدیدار می شود. اندوه در تقابل با سرور و فرح قرار دارد. بنابراین، علل و عوامل ایجادی اندوه می تواند مانع از سرور و شادی در انسان شود؛ چنان که عوامل ایجادی سرور، اندوه را می زداید. اگر آثاری برای سرور و شادی گفته شده، در زمان اندوه ضد آن بر انسان مستولی می شود. نویسنده در این مطلب بر آن است تا با مراجعه به آموزه های قرآنی، علل و عوامل و نیز آثار اندوه را تبیین نماید و راه های درمانی آن را نیز بیان کند. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم. آثار حزن و اندوه برای این که اهمیت مساله روشن شود بیان آثار آن می تواند انگیزه ای برای خواننده باشد تا در پی شناخت علل و عوامل و سپس درمان اندوه باشد. از این رو، آثار و پیامدهای اندوه بر دیگر بحث ها مقدم شده است. حزن که در فارسی به اندوه تعبیر می شود، نقیض فرح و سرور است.(لسان‌العرب، ابن منظور، ج‌۳، ص‌۱۵۸، «حزن») این بدان معناست که تحقق حالت حزن در شخص به معنای فقدان سرور و شادی و فرح در آن شخص خواهد بود. حزن حالتی است که هنگام از دست رفتن نعمتی یا محبوبی یا فرصتی به انسان دست می دهد. حزن چون امر نفسانی و باطنی همانند درد است، تنها از راه نشانه ها و علائم آن می توان آن را در شخص تشخیص داد. به این معنا که آن چه در درون و روان به شکل یک هیجان منفی بروز می کند، در بیرون و جسم به شکل تغییرات در چهره و اندام و حتی حرکات و فعالیت های بدنی ظهور و بروز می کند. از مهم ترین نشانه ها و علائم حالت نفسانی اندوه در شخص می توان به اموری چون گرفتگی چهره، تنگدلی، بی تابی، بی میلی به کار، گوشه گیری، گوشه نشینی، کم اشتهایی، خستگی، بی احساسی، آشفتگی در خواب، خستگی، افسردگی، غفلت، عدم تمرکز، تشویش و اضطراب ذهنی، اشک، گریه ، تغییرات در وزن، تحولات در رفتار و فکر و مانند آن اشاره کرد. چنان که گفته شد اندوه ، حالتی نفسانی است که شخص را در خود فرو می برد و قدرت تحرک بدنی و تفکر ذهنی را از وی می گیرد. نشانه های اندوه در چهره به صورت از دست دادن بشاشت و تازگی بروز می‌کند. چهره در هم می رود و رنگ رخسار به زردی می گراید. گوشه گیری و کز کردن و چمباتمه زدن از علایم و نشانه های رفتار انسان اندوهگین است. شدت فشار روحی و روانی تا آن اندازه بالا می رود که گاه اختیار خود را از کف می دهد. زود رنجی و خستگی از دیگران و پاسخ های نامربوط و بی ربط دادن از دیگر نشانه های حزن و اندوه است. اگر حزن و اندوه شدت یابد و به مهار نگردد، در بلند مدت شخص را به انواع بیماری جسمی چون زخم معده و قلبی و ناراحتی اعصاب دچار می سازد. اگر ریشه های اندوه شناسایی نشود و به درمان و در از میان بردن عوامل و علل ایجادی آن اقدام جدی صورت نگیرد ، بی گمان فرجام آن جز مرگ زودرس و هنجاری هیجانی و شتاب آلودی چون اقدام به خودکشی نمی توان تصویری به دست داد. مهم ترین آثاری که قرآن برای اندوه و حزن بیان کرده است عبارتند از: هلاکت و مرگ: یکی از آثار حزن و اندوه شدید در افراد، هلاکت و مرگ است. البته شدت در افراد با توجه به آستانه تحمل و صبر مردم تفاوت دارد. بنابراین شدت اندوه در افراد با توجه به میزان آستانه تحمل آنان باید ارزیابی و سنجیده شود. در این میان اموری چون سن و سال، جنسیت، ایمان، میزان تعلق به از دست رفته و مانند آن نقش اساسی دارد. برخی از افراد وقتی صبرشان تمام شود و فراتر از آستانه تحمل، فشاری را بر ایشان وارد شود، از درون فرو می پاشند و افسردگی شدید آنان را به هلاکت می افکند. به این معنا که از درون خورده می شوند و از میان می روند. برونریزی مشکلات و دردهای درونی از راه بیان احساسات و عواطف، گریه و ناله و مانند آن می تواند درد و فشار وارده را کاهش دهد. سامیا دولتی کلانتر، زرتشتی و دهدار مزرعه و روستای کلانتر به نگارنده می گفت: در آیین زرتشتی عزاداری و گریه نیست و حتی در مرگ عزیزان و فراق ایشان هیچ گونه عزاداری انجام نمی شود. ایشان پس از مرگ دخترش دچار بیماری سخت درمان یا بی درمان سرطان می شود. خود ایشان به نقل از دکتر معالج خویش می گفت: دکتر به من گفت که دردت را درونت ریختی و به این درد مبتلا شدی! بر پایه گزارش های قرآن و تایید با سکوت از سوی خداوند، معلوم می شود که حزن و اندوه شدید فراق حضرت یوسف(ع) نزدیک بود که حضرت یعقوب(ع) را به هلاکت افکند، هر چند که آستانه تحمل ایشان به سبب توکل به خدا و عدم یاس و نومید از او بسیار بالاتر از حد تحمل دیگران بود.(یوسف، آیات ۸۵ و ۸۶) به هر حال، شدت حزن و اندوه اگر از آستانه تحمل شخص بالاتر باشد، وی را به هلاکت می اندازد. خداوند بارها به پیامبر(ص) هشدار می دهد که نسبت به کفرپیشگی و هلاکت ابدی مردمان، اندوهگین مشو و بر خود سخت مگیر! و یا از سخنان آنان متاسف و اندوهگین مشو! زیرا چنین حالتی موجب هلاکت آدمی می شود.(کهف، آیه ۶؛ شعراء، آیه ۳) آرزوی مرگ: از دست چیزهایی که بسیار با اهمیت و حیاتی است، شخص را در حالتی فرو می برد که دیگر از بودن و زندگی بیزار می شود، زیرا بر این باور است که از دست رفتن آن نعمت یا محبوب یا حتی گاه فرصت به معنای از دست رفتن آینده سعادتمند است. وقتی فرزندی می میرد شخص چنان دچار اندوه می شود که نمی تواند زندگی بی فرزند را تحمل کند و آن را بیهوده می شمارد؛ چرا که همه وجودش را معطوف او کرده بود و اکنون با فقدان آن محبوب دیگر ارزشی برای زندگی خود قایل نیست. گویی همه سرمایه وجودش یکباره از دست رفته است. فقدان از دست رفتن این گونه تعلقات موجب می شود که شخص آرزوی مرگ نماید. خداوند گزارش می کند که حضرت مریم(س) هنگامی که با از دست دادن آبرو و عرض خویش مواجه می شود، قدرت تحملش کاهش یافته و دچار حزن شدید می شود و آرزوی مرگ می کند که ای کاش زنده نبود و مواجه با این مشکل و اتهام و آثار بعدی آن نمی شد.(مریم، آیات ۱۶ تا ۲۴) البته دیده شده که افرادی در این حالت از حالت عادی خارج شده و تحت تاثیر هیجانات شدید منفی، دست به خودکشی زده و یا کاری کرده که آسیب جدی به سلامت جسم و روح خود وارد کرده اند. بدتر آن که برخی از افراد تنها برای از دست رفتن فرصتی، آرزوی مرگ یا اقدام به خودکشی می کنند. از جمله کسانی که فرصت امتحانی را از دست داده یا شکست عشقی خورده اند یا فرد محبوب ایشان با دیگری ازدواج کرده باشد و مانند آن که در اخبار و حوادث روزانه بسیار شنیده و دیده و خوانده می شود. رنگ پریدگی و دگرگونی رخسار و چهره: اندوه و حزن شدید هم چنین می تواند چهره و رخسار آدمی را دست خوش تحولات زودگذر و گاه دایمی کند. وقتی کسی آرزوی پسر دارد ولی خبر دخترداری به او می دهند، از این که تبدیلی در جنسیت نوزاد پیش آمده و پسر به دختر تبدیل شده به شدت اندوهگین و محزون می شود و رنگ از رخسار می پرد. خداوند گزارش می کند که مشرکان این گونه بودند که بر اثر غُصه ناشى از خبر تولد نوزاد دختر، چهره مشرکان تغییر رنگ می داد.(نحل، آیه ۵۸؛ زخرف، آیات ۱۶ و ۱۷) البته این حالت اختصاص به این خبر ندارد، بلکه هر خبری که بر خلاف علائق انسان باشد می تواند موجبات تغییر در چهره و رخسار شود. از دست رفتن هر چیز محبوبی می تواند واکنش حزن را در انسان ایجاد کرده و آثار آن در چهره و رخسار نمودار سازد. گریه و اشک: حزن و اندوه هم چنین موجب می شود که شخص متاثر از عوامل ایجادی آن، حالت تعادل و اعتدالی خود را از دست دهد و به گریه افتد و اشک بر رخسارش روان شود.(توبه، آیه ۹۲) فرسایش و بیماری های چشم: چشم عضو حساسی است. هر حالت شدید درونی به سرعت در چشم خود را نشان می دهد. ازاین روست که می توان ترس و شادی را نخست در چشم ها یافت. چشم ها رسواکننده ترین عضو بشر است. البته ضربان و تپش قلب در مرتبه مقدم هستند ولی چون به سادگی چشمان رسواگر نیستند می توان گفت که در مرتبه نخست چشم و سپس چهره و رخسار شخص است که او را رسوا می کند. وقتی هیجانی شدید در انسان رخ دهد اگر این هیجان مربوط به حزن و اندوه باشد، موجب فرسایش چشم و آسیب به آن خواهد شد. بر اساس آیاتی از جمله آیات۸۴ تا ۸۶ سوره یوسف حزن شدید، سبب فرسایش چشم آدمى و انواع و اقسام بیماری های چشمی می شود. کوری و نابینایی: از دیگر آثار حزن و اندوه شدید، گریه های شدید و دایمی است که موجب کوری و نابینایی شخص می شود. همین مساله در باره حضرت یعقوب(ع) در قرآن گزارش شده است.(یوسف، آیه ۸۴) فرسایش جسم: هم چنین حزن شدید بر جسم و بدن انسان تاثیر مستقیم به جا گذاشته و آن را دچار فرسایش و آماده هر گونه بیماری می کند. کسانی که دچار حزن و اندوه باشند لاغر شده و اجازه می دهند تا بیمارهای روحی و روانی و جسمی دیگر نیز بر او مسلط شود. از آیات پیش گفته و نیز آیه ۱۷ سوره مزمل به دست می آید که حزن شدید، سبب فرسایش جسم آدمى است. افشای راز: از دیگر آثاری که قرآن برای اندوه و حزن شدید بیان می کند، افشاگری است. به این معنا که انسان در حالت حزن شدید تعادل روحی و روانی خود را از دست می دهد و آغاز به افشای رازها می کند. خداوند در داستان مادر موسی(ع) و حزن از دست دادن فرزند، به این نشانه و اثر حزن اشاره می کند.(قصص، آیات ۷ تا ۱۰) این ها تنها بخشی از مهم ترین آثاری است که برای حزن و اندوه می توان بیان کرد. همین آثار به خوبی نشان می دهد که مساله حزن و اندوه یک مساله مهم در زندگی بشر است و انسان می بایست عوامل و علل ایجادی آن را بشناسد تا گرفتار آن نشود و به سخن دیگر پیش گیری بهتر از درمان است. عوامل و علل ایجادی حزن و اندوه در قرآن بیش از چهل مورد را به عنوان علل و عوامل مستقیم و غیر مستقیم حزن بر شمرده است. البته برخی از این امور در حقیقت به عوامل و برخی به عنوان علل است. به این معنا که برخی نقش بنیادی و برخی دیگر نقش ابزاری دارد. مهم ترین علل و عوامل ایجادی حزن را می بایست در این اموری چون ارتداد(اعراف‌، آیات ‌۱۴۸‌و‌۱۵۰؛ طه، آیات ۸۴ و۸۵)، بازماندن از کار خیر چون جهاد(توبه، آیه ۹۲)، برخورد ناپسند دیگران(یوسف، آیه ۶۹)، گرفتارى انسان به بلا و سختى(شوری، آیه ۴۸؛ یونس، آیه ۲۲)، تعرض به موقعیت و مقام و عرض (هود، آیات ۷۷ و ۷۸؛ عنکبوت، آیه ۳۳)، ترس از آبروریزی(توبه، آیه ۴۰)، شکست و ناکامی (آل عمران، آیه ۱۵۳)، حسادت و شنیدن اخبار خوش و موفقیت درباره دیگران(آل عمران، آیه ۱۲۰؛ توبه، آیه ۵۰)، حق ناپذیری دیگران(نحل، آیه ۱۲۷؛ نمل، آیه ۷۰؛ لقمان ، آیه ۲۳)، زوال نعمت(حدید، آیه ۲۳)، شتاب در کفر(آل عمران، آیه ۱۷۶)، ضرر مالی(قلم، آیات ۱۸ تا ۳۱؛ آل عمران، آیه ۱۵۳)، روشن شدن حقایق و ظهور آن(مائده، آیه ۱۰۱)، عدم مساوات در امور زندگی(احزاب، ایه ۵۱)، کمبود و قحطی و خشکسالی(روم، آیات ۴۸ و ۴۹) ، نجوای شیطانی (مجادله، آیه ۱۰) و مانند آن جست و جو کرد. پیش گیری و مصونیت یابی شاید بتوان گفت پیش گیری و مصونیت یابی از حزن و عوامل و علل ایجادی آن بهتر از آن است که انسان مبتلا شود و سپس در اندیشه درمان باشد. در این جا به برخی از مهم ترین عوامل بازدارنده و مصونیت بخش از حزن اشاره می شود: ایمان : با نگاهی به آموزه های قرآنی می توان دریافت که بسیاری از مشکلات بشر به فقدان توحید به ویژه توحید در فعل و عبادت باز می گردد. خداوند در آیاتی چند ایمان واقعى به خداوند را از جمله مهم ترین موانع حُزن و اندوه انسان معرفی می کند. (بقره، آیات ۶۲ و ۲۷۷؛ مائده، آیه ۶۹؛ انعام، آیه ۴۸؛ یونس، آیات ۶۲ و ۶۳ و آیات دیگر) توجه به قضا و قدر الهی: اگر انسان به قضا و قدر الهی و مشیت حکیمانه و عالمانه خداوند ایمان داشته باشد هرگز دچار حزن نخواهد شد. از این روست که خداونددر آیات ۲۲ و ۲۳ سوره حدید، توجّه به مقدّرات الهى را مانع اندوه بر زوال نعمتهاى دنیایى معرفی می کند. توکل بر خدا: توکّل به خدا نیز از راههاى مصون ماندن از حزن و اندوه است که خداوند به این مطلب در آیه ۱۰ سوره مجادله توجه داده است. ولایت الهی: پذیرش ولایت الهی از دیگر موانع حزن است. ولایت الهى و این که شخص به عنوان اولیاء الله باشد موجب می شود که از گرفتارى به اندوه در امان باشد و هیچ حزن و اندوهی او را نگیرد چنان که خوف و ترسی نیز از آینده نخواهد داشت.(یونس، آیات ۶۲ و ۶۳) عبودیت: از دیگر عوامل مصونیت بخش از حزن و خوف می بایست به مقام عبودیت اشاره کرد. کسی که عبدالله است هرگز گرفتار خوف و حزن نیست و از این دو امر مصون و در امان خواهند ماند.(زخرف، آیه ۶۸) اعمال صالح: از دیگر عوامل مصونیت بخش می توان به عمل صالح اشاره کرد که در آیاتی از جمله آیه ۶۲ و ۲۷۷ سوره بقره و ۳۵ سوره اعراف و ۴۸ سوره انعام به عنوان موانع حُزن و اندوه معرفی شده است. تقوا: این نیز از دیگر موانع حزن و عامل مصونیت بخش از آن است که در آیاتی از جمله ۳۵ سوره اعراف به آن توجه داده شده است. پرداخت واجبات مالی: از دیگر عوامل مصونیت بخش و عامل پیشگیری از حزن پرداخت زکات و انفاق و دیگر واجبات مالی است.(بقره، آیات ۲۷۷ و ۲۶۲ و ۲۷۴) نماز: خداوند در آیه ۲۷۷ سوره بقره به پا داشتن نماز را از موانع حُزن و اندوه دانسته است. به سخن دیگر ایمان به توحید فعلی یعنی پروردگاری و ربوبیت خداوند و مشیت و قضا و قدرش در کنار اعمال عبادی چون نماز و روزه و انفاق و زکات و مانند آن ها موجب مصونیت می شود. در آیات قرآنی موارد دیگری نیز برای مصونیت بخشی بیان شده که در حقیقت بیان مصادیق ایمان و عمل صالح است. از این رو به همین میزان در این جا بسنده می شود. رفع حزن و درمان آن آن چه بیان شد راه مصونیت از حزن است اما اگر دچار حزن و اندوه شده ایم چه کنیم؟ پرسشی است که خداوند درآیات دیگر به آن پاسخ داده است. ایمان به قضای الهی: مهم ترین عامل برطرف کننده حزن این است که انسان به قضای الهی ایمان داشته باشد. این که بداند خداوند حکیم به حکمت و هدفی حکمی کرده است. این حکم یا از باب بلا یعنی کیفر است یا ابتلاء و آزمون. به هر حال خداوند در مقام پروردگاری چیزی را نمی فرستد و یا نمی گیرد مگر آن که حکمت و هدفی پیش آن باشد.(حدید، آیات ۲۲ و ۲۳) استغفار و آمرزش طلبی: انسان خواسته و ناخواسته اعمالی انجام می دهد که تبعات و آثاری دارد. برای این که از برآیند و پیامدهای آن در امان بمانیم باید هماره استغفار کنیم. پس اگر حزن و اندوهی به ما دست داد باید استغفار و آمرزش بخواهیم تا در کنف حمایت الهی قرارگیریم. در آیات و روایات برای رهایی از حزن به استغفار و توبه و مانند آن توجه داده شده است. آیه ۳۴ سوره فاطر به شکلی این مطلب را مورد تاکید قرار داده است. توجه به عزت و برتری خدا: این که انسان به قدرت و غنای الهی توجه یابد و خود را در کنف آن بیابد خود عامل زوال حزن است. از این روست که خداوند به مومنان توجّه داده که اهل ایمان برتر از کافران و دیگران هستند و همین مساله توجه یابی است که باعث رفع اندوه ایشان شد.(آل عمران، آیات ۱۳۹ و ۱۴۰) توجه به علم ، قدرت، عزت، شنوایی و بینایی خداوند: در حقیقت این که انسان توحید را در همه جهات از عبودیت و الوهیت و توحید فعل قبول داشته باشد، دیگر هرگز اندوه و حزنی نخواهد داشت؛ زیرا می داند که خداوند دانا و توانا و دارای عزت است و هر چه می کنیم می بیند و هر چه می گوییم می شنود و پاسخ گو بنده است و اگر مصبتی آمد به حکمت بلا و یا ابتلاء بوده است.(یونس، آیه ۶۵ و آیات دیگر) توجه به سنت الهی: توجّه انسان به سنّتهاى الهى چون سنت ابتلاء ، سنت بلاء، سنت پیروزی و شکست و مانند آن موجب می شود که انسان گرفتار حزن و اندوه نشود. در حقیقت شناخت سنن الهى و توجّه به تدبیر وى، مهم ترین عامل رفع حزن است.(آل عمران، آیات ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۷۶ و مانند آن ) این ها برخی از مهم ترین عواملی است که حزن و اندوه آمده را درمان می کند و انسان را به حالت اعتدال و تعادل باز می […]
  • چه کنیم محزون نشویم؟ بسم الله الرحمن الرحیم چرا گرفتار حزن و اندوه می شویم؟ یعنی چگونه می توانیم از محزون شدن خودمان پیشگیری و جلوگیری کنیم؟ آیا راهی هست که اصلا اندوه به سراغ ما نیاید و ما همیشه مسرور باشیم؟ اصولا چنین چیزی شدنی است؟ نویسنده با مراجعه به آموزه های قرآنی راه مصونیت یابی و پیشگیری از حزن و اندوه را بیان کرده است تا هرگز حالتی به نام حزن در ما ایجاد نشود و همیشه مسرور و خوشحال و حال ما خوش باشد و آثار شادی حتی در ما باقی و برقرار. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم. چیستی و چرایی حزن برای این که بتوانیم از حالت نفسانی اندوه و حزن در خود جلوگیری کنیم، باید این حالت را بشناسیم و چرایی ایجاد آن را هم بدانیم. بنابراین دانستن چیستی و چرایی حزن و اندوه نخستین گام برای پیشگیری آن است. بر اساس آن چه اهل لغت و اصطلاح و حتی قرآن شناسان گفته اند، حزن و اندوه حالتی نفسانی است که در پی از دست دادن نعمتی یا فرصتی به انسان دست می دهد. بنابراین، این حالت نفسانی، در درون و روان ما شکل می گیرد و علت اصلی آن نیز از دست دادن داشته ها و فرصت هاست. یعنی چیزی را که بدان تعلق داریم و تعلق ماست که زمینه ساز حزن و اندوه ماست؛ زیرا اگر انسان به چیزی تعلق و به عبارت بهتر و رساتر تعلق خاطر نداشته باشد، هرگز با از دست دادن آن، تغییر درونی و روانی پدید نمی آید، چه رسد که این تغییر روانی آثار بیرونی در جسم و تن ما داشته باشد و گریه و زاری و ناله و اخم و تخم و مانند آن شود. به سخن دیگر، اموری که محبوب ما هستند و تعلق خاطری به آن ها داریم، اگر از دست برود، این حالت در ما ایجاد می شود که ضد سرور و فرح و نقیض آن است. پس با آمدن حزن، سرور و شادی و خوشحالی از ما رخت بر می بندد و دیگر حوصله کس و کاری را نخواهیم داشت و نسبت به هر کس و هر چیزی نگاه بدبینانه ای داشته و در برخی از مواقع هم دچار افسردگی، کوری، نومیدی و مانند آن شده و دست به خودکشی زده و خود را به شکلی به هلاکت می افکنیم.(مریم، آیات ۱۶ تا ۲۴؛ یوسف، آیات ۸۴ تا ۸۶ و آیات دیگر) در حقیقت تعلق خاطر ما به چیزهایی که محبوب می دانیم، زمینه اصلی و بستر اساسی حزن ماست؛ زیرا با فقدان متعلق، هنوز تعلقات ما باقی و برقرار است و این تعلق که یک حالت درونی و روانی است دست از ما بر نمی دارد و با یاد کرد و یادآوری متعلق، حزن و اندوه به سراغ ما می آید. این که در قیامت انسان ها شکنجه و عذاب شدید روحی می شوند، همین بقای تعلق بدون متعلق در دوزخ است. این شاید بزرگ ترین و شدیدترین عذابی است که دوزخیان گرفتار آن هستند؛ یعنی حضور درونی تعلق و فقدان بیرونی متعلقات. پس دانسته شد که حزن حالتی نفسانی است که به سبب بقای تعلق و از دست رفتن متعلقات در آدمی پدید می آید و آثار و نشانه هایی دارد که فقدان سرور و شادی، اشک و آه و ناله، بی حوصله گی و افسردگی، نومیدی و بیهودگی و مانند آن از جمله آن هاست. البته برخی از انسان ها در زمان حال گرفتار دو پدید مشابه هم هستند که از آن به حزن و خوف تعبیر می شود. اما میان این دو حالت نفسانی تفاوت هایی است که توجه به آن ها برای پیشگیری مفید خواهد بود. فرق میان حزن و خوف این است که حزن پس از تحقق فقدان چیزی و نعمتی و فرصتی پدید می آید و مرتبط با گذشته و حال است؛ ولی خوف ترس از دست دادن آن هاست و مرتبط با حال و آینده است. به این معنا که محزون حالا به سبب از دست دادن چیزی اندوهگین و بدحال است، و خائف و ترسان، حالا به سبب آن که در آینده چیزی را از دست بدهد بدحال و ناراحت است. بنابراین، اگر کسی بتواند به پیشگیری از حزن دست یابد و علل و عوامل ایجادی آن را مهار و مدیریت کند، می تواند خوف و ترس را نیز مدیریت و مهار کند؛ زیرا علت اصلی در هر دو، همان تعلق خاطر است. تعلق و تعلق خاطر اصلی ترین عامل حزن و خوف چنان که گفته شد مهم ترین و اصلی ترین علت در ایجاد حزن و خوف، تعلق خاطر انسان به چیزی است. این چیزی که انسان به آن علاقه و تعلق خاطر دارد به عنوان متعلق نامیده می شود. پس متعلقات آدمی هر چیزی است که انسان بدان علاقه و تعلق دارد. شکی نیست که علاقه و تعلق یک امر نفسانی و روانی و باطنی است؛ یعنی یک حالت نفسانی در آدمی است که ما از راه نشانه ها و علائم آن میزان و شدت و ضعف علاقه شخص به چیزی را در می یابیم. تعلق خاطر و علاقه ممکن است بر اساس یک فرآیند طبیعی ادراکی و شناختی و اختیاری ایجاد شود و یا این گونه نباشد بلکه غیر اختیاری در شخصی پدید آید. انسان ها وقتی نسبت به فایده و سود چیزی برای خود آگاه و دانا شوند، بدان گرایش یافته و آن را فرصتی برای کمال یابی و رهایی از نقص ذاتی خود می دانند. از این روست که بدان تعلق خاطر می یابد و می خواهند آن را به دست آورند و در این راه سعی و تلاش کرده و وقتی آن را به دست آورند از آن بهره مند می شوند. پس هر گاه آن را از دست بدهند محزون می شوند چنان که ترس و خوف از دست دادن نیز آنان را رها نمی کند. البته برخی از موارد است که این تعلق زمانی پیش می آید که چیزی را در اختیار دارند و حتی گاه از فواید آن آگاه نیستند، مانند قدر عافیت که تنها کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. به این معنا که خیلی چیزها در زندگی ماست که بدان تعلق داریم ولی از تعلق خود آگاه نیستیم و زمانی آن را قدر می دانیم که از ما گرفته شود. با این همه، تعلق به هرشکلی و نوعی، علت اصلی حزن و خوف در آدمی است. بنابراین تنها راه پیشگیری و جلوگیری از آن ها نیز این خواهد بود که ما تعلق و تعلق خاطر خودمان نسبت به این چیزها از میان ببریم تا خوف و ترس از دست دادن آن ما را به خود مشغول نکند و یا زمانی که از دست رفت اندوهگین و مغموم و محزون نشویم. توحید ، اساسی ترین عامل پیشگیری حزن و خوف برای این که تعلق خودمان را نسبت به متعلقات برداریم یا کاهش دهیم، می بایست به یک اصل اساسی در فلسفه زندگی بشر توجه پیدا کنیم که همان توحید است. انسان باید به این نقطه از درک و فهم برسد که همه هستی خداست و چیزی جز خدا در هستی حق و ثابت نیست. این که چیزی به نام عدم و نیستی معنایی ندارد و عدم و نیستی تنها یک اعتبار انتزاعی از حق است. به این معنا که باطل محض معنایی ندارد و آن باطل مضاف نیز به حقیقت معنا می یابد. از این روست که خداوند باطل مضاف را که در هستی برای انسان نمایان می شود، کف روی آب می داند؛ زیرا کف در حقیقت همان آب است که هوا در آن رفته و وقتی از تلاطم می افتد و آرام می شود تنها آب می ماند و هیچ اثری از آن کف نمی ماند. (رعد، آیه ۱۷) این بدان معناست که هستی که همان حق است، یعنی همان حق تعالی است(فصلت، آیه ۵۳) و این که همه حق از همان حق تعالی نشات می گیرد و از اوست.(بقره، آیه ۱۴۷) دیگر بداند که خداوند صمدی است که همه هستی را پر کرده و جایی را خالی نگذاشته است؛ زیرا این معنایی دیگر از همان حقانیت حق است. دیگر آن که این خداوند غنی بالذات است و همه مخلوقات الهی، در فقر ذاتی گرفتارند.(فاطر، آیه ۱۵) فقر انسانی به عنوان یکی از مخلوقات به این معناست که انسان در ذات و هستی اش و نیز در تمام امور دیگر از سرچشمه حق تعالی تغذیه می شود و هر آن چه در او و برای اوست، از آن خداوند است و او مالکی خود و چیزهایی که در اختیارش است، نیست، بلکه همه هستی از جمله وجود و متعلقاتش از آن خداوند است و این خداوند است که مالک مطلق است. پس خود انسان و متعلقاتش در ملک الهی است و انسان هیچ مالکیتی ندارد. کسانی که گرفتار حزن و اندوه و یا خوف می شوند، از آن روست که خود را مالک خود و متعلقات دیگر می دانند در حالی که نهایت چیزی که می توان گفت این که آنان امانت دارانی هستند که باید امانتی را نگه داشته و به صاحب ومالک آن پس دهند. از این روست که خداوند از ظلم به نفس از سوی نفس انسانی یاد می کند؛ یعنی همین نفس که ملک الهی و در اختیار انسان است- البته نه به شکل تفویضی و واگذاری- اگر مورد تعدی قرار گیرد و فطرت آن دسیسه و دفن شود، تصرفات باطل و ظالمانه است؛ زیرا تصرفات مالکانه در اموال امانتی ظلم است. پس کسی که به توحید دست یابد می داند که مالک چیزی نیست تا بدان تعلق یابد و از دست دادن آن اندوهگین شود؛ زیرا خودش و متعلقاتش جزو املاک الهی است و شخص صاحب و مالک آن نیست تا تعلق به مال دیگری پیدا کند و حالا برای از دست دادن آن خوفناک یا محزون باشد. توحید فعل، عامل پیشگیری مشکل اساسی مردم این است که یا به توحید محض و مطلق ایمان ندارند، یا این که در برخی از مراتب توحید لنگ می زنند و گرفتار نوعی شرک هستند. بر اساس آموزه های قرآنی، توحید فعل یکی از مهم ترین عوامل پیشگیری از حزن و خوف است. اگر انسانی بپذیرد و ایمان بیاورد که هیچ چیزی در هستی بیرون از مشیت و اراده الهی تحقق نمی یابد، هرگز دچار حزن و خوف نخواهد شد؛ زیرا می داند که خداوند به مشیت و اراده اش چیزی را به او داده یا از او گرفته است. پس نه دارندگی و نداری را ملاک خوبی و بدی و یا ارزش و ضد ارزش نمی شمارد، به ویژه اگر این نعمت های مادی و مالی باشد.(فجر، آیات ۱۶ و ۱۷) انسان باید بداند و ایمان بیاورد که هر چیزی که خداوند می دهد یا می گیرد به حکمت و علت است؛ زیرا خداوند حکیم به هدفی می دهد و به علتی چون ابتلاء و بلا می گیرد و از او سلب می کند. یعنی یا می خواهد او را بر اساس سنت ابتلا بیازماید(عنکبوت، ایه ۲ و آیات دیگر) یا آن که به خطا و گناهی تنبیه نماید و بیدار کند و کیفر و مجازات دهد تا عبرت گیرد و راه راست را بر گزیند. به این معنا که شاید گرفتن های الهی برای مجازات و کیفر باشد تا استغفار کرده و از کرده خود پشیمان شود. علم و ایمان آدمی به این که هر چیزی در جهان به حکمت وعلت وقوع می یابد و این که خداوند برای هر چیزی مقدراتی دارد که زمان و مکان و مقدار معینی می آید و می رود، دیگر از آینده ترسان و از گذشته اندوهناک نخواهد شود. از این روست که خداوند در آیات ۲۲ و ۲۳ سوره حدید توجّه به مقدّرات الهى را مانع اندوه بر زوال نعمتهاى دنیایى معرفی می کند. پس کسی که به مقدرات الهی ایمان دارد، دیگر از زوال نعمتی اندوهگین نمی شود و می داند خداوند به حکمت و علتی این کار را کرده است. آدمی باید هم چنین بپذیرد که خداوند تنها کسی است که قدرت بر هر کاری دارد و عالمانه و حکیمانه عمل می کند. پس به جای این که تحت ولایت دیگرانی در آید که قادر و دانا و توانا و حکیم و عالم و شنوا و بینا نیستند، تحت ولایت الهی در اید. در این صورت این خداوند است که سرپرستی اورا به عهده می گیرد . پس چنین شخصی که تحت ولایت الهی در آمده است دیگر هراس و ترس و اندوهی نخواهد داشت.(یونس، آیات ۶۲ و ۶۳) توحید فعل هم چنین آدمی را به سمت و سوی توکل سوق می دهد و به این باور می رسد که خداوند را وکیل خود قرار دهد. البته باطن چنین وکالتی همان ولایت است؛ زیرا وکیل کردن خداوند به معنای همان تفویض و واگذاری امر به خداوند است تا او خود ولایت امرش را به عهده گیرد و او را در زندگی مدیریت کند. پس چنین شخصی دیگر نسبت به چیزی اندوهگین و خوفناک نخواهد بود؛ زیرا می داند که خداوند عهده دار ولایت و وکالت اوست.(مجادله ، ایه ۱۰) اعمال صالح عامل پیشگیری از آیات و روایات این معنا به دست می آید که دو دسته از عوامل هستند که نقش اساسی را در پیشگیری به عهده دارند. یکی در حوزه حکمت نظری و دیگری در حوزه حکمت عملی است. بنابراین، هر چه شناخت و معرفت آدمی نسبت به توحید و جایگاه فقری انسانی بیش تر و بهتر باشد، بهتر می تواند نسبت به مسایل جهان، واکنش و کنش مناسب داشته باشد. از سوی دیگر، این معرفت و قطع و یقین در حوزه حکمت نظری باید در حکم عملی یعنی ایمان و عمل خود را نشان دهد؛ زیرا هستند کسانی که قطع و یقین دارند ولی بر خلاف آن عمل و رفتار می کنند و ایمان به قطعیات خود پیدا نمی کنند.(نمل، آیه ۱۴) عمل صالح در آموزه های قرآنی شامل ایمان و دیگر رفتارهایی عملی است که از اراده و عزم آدمی جاری می شود. ایمان یک عمل قلبی است و این ایمان است که آدمی را در پذیرش اموری و اقدام عملی در جوارح یاری می رساند. از این روست که خداوند در آیات بسیاری بر ایمان واقعی به عنوان یک عمل صالح بازدارنده از حزن وخوف یاد می کند.(بقره، آیات ۶۲ و ۲۷۷؛ مائده، آیه ۶۹؛ انعام، آیه ۴۸ و آیات دیگر) ایمان واقعی باید با اخلاص همراه باشد، یعنی هرگز چیزی دیگری را به عنوان شریک برای خدا قرار ندهیم. این در حقیقت تاکیدی دوباره بر توحید فعل است؛ زیرا بسیاری از مردم برای اسباب جایگاه استقلالی قایل می شوند و مثلا درمان را در دارو و پزشک دانسته و یا می گویند خدا و پزشک و دارو بود که مرا درمان کرد؛ در حالی که نگاه استقلالی به ابزار و اسباب و بلکه حتی نگاه عرضی به آن ها باطل است؛ بلکه انسان باید سبب را در همان جایگاه سببیت آن بشناسد وبپذیرد و آن را در طول اراده و مشیت الهی بداند؛ زیرا اگر خداوند نخواهد آتش نمی سوزاند، دکتر تشخیص نمی دهد و دارو تاثیر نمی گذارد. پس این خداوند است که به مشیت و اراده خویش تشخیص و تاثیر را برای پزشک و دارو قرار می دهد. پس واقعا خداوند شافی است ولی در اسباب طولی چون پزشک و دارو؛ زیرا سنت الهی این گونه قرار گرفته که هر چیزی در دنیا از طریق مجاری اسباب انجام گیرد. پس اخلاص به معنای درک و ایمان توحید فعلی است که یکی از مهم ترین عوامل پیشگیری حزن و اندوه است.(بقره، آیه ۱۱۲) در مقام عمل آدمی می بایست با کارهای خوبی چون تقوا(اعراف، ایه ۳۵؛ زمر، آیه ۶۱)، احسان و نیکی(بقره، آیه ۱۱۲؛ یونس، ایه ۲۶)، اقامه نماز(بقره، آیه ۲۷۷) که از مصادیق عبودیت است(زخرف، ایه ۶۸)، پرداخت زکات(بقره، آیه ۲۷۷)، انفاق مالی (بقره، آیات ۲۶۲ و ۲۷۴)، اصلاح امور و خطاها و اشتباهات خود(اعراف، آیه ۳۵)، استقامت و صبر و پایداری در کار(فصلت، ایه ۳۰؛ احقاف، آیه ۱۳)، تسلیم محض وانقیاد در برابر خدا(بقره، آیه ۱۱۲)، شهادت در راه خدا(آل عمران، آیات ۱۶۹ و ۱۷۰) و مانند آن می تواند از هر گونه حزن و اندوهی نه تنها در دنیا بلکه در آخرت و قیامت مصون بماند و در جایی که هم هراسان و خوفناک هستند و از گذشته تاسف می خورند و بر سر خویش می زنند آرام باشد و به فضل الهی امیدوار. به هر حال، مهم ترین علل و عوامل را می بایست در توحید و اعمال صالح به عنوان عوامل پیشگیری از حزن و اندوه شناخت و بدان ها پای بند بود تا هر گز گرفتار حزن و اندوه نشد. پس هر گاه مشکل و مصیبتی و درد و نقصی در خود و متعلقات می یابد اندوه و حزن سراغش نمی آید چون تعلقات خود را بریده و به خدا پیوسته است. از این روست که خداوند فرمان فرار از همه چیز به سوی خود را در آیه ۵۰ ذاریات […]
Share

مشترک سایت من شوید تا حتی یک مطلب را هم از دست ندهید!

 به وسیله ایمیل:

 ایمیل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با یک کلیک قابل انصراف است.


بعد از ثبت نام رایانامه ای حاوی لینک فعال سازی برایتان ارسال خواهد شد. در صورت دریافت نکردن به بخش اسپم ایمیلتان مراجعه کنید.

مشترک خوراک شوید

یا به وسیله فید (خوراک)

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>