گزینشدسته بندی ها

کتاب ها

آیات عزت در سیمای حسینی

هر حرکت آگاهانه انسانی، دارای دو نوع منشا و مبدا است: مبادی شناختی و مبادی انگیزشی، به این معنا که انسان، نخست نسبت به یک سری امور و مطالب شناخت پیدا می کند و سپس بر اساس همین شناخت، در او انگیزه و احساسی پیدا می شود. محور همه…