نمایش مطالب " علوم قرآنی "

قرآن و دروغی به نام تحریف

 یکی از افترائاتی که به کتاب وحیانی قرآن از سوی دشمنان آگاه و دوستان نادان زده می‌شود، مسئله تحریف قرآن است. هر یک از طوائف و فرقه‌های مذهبی برای اثبات حقانیت خود، دیگری را متهم به باور نادرست تحریف می‌کند. ...

ادامه مطلب

نارسایی تعبیرات عرفانی درباره وحی

بسم الله الرحمن الرحیم بر اساس آموزه های قرآنی علوم به اعتبار معلومات بسیار متنوع است. به این معنا معلوماتی که انسان از درون و برون کسب می کند بسیار متنوع است و نمی توان همه معلومات بشری را از ...

ادامه مطلب

کیفیت و مراتب نزول قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از مسائل پیچیده در کلام اسلامی مساله کیفیت وحی به ویژه نزول قرآن است. برخی مدعی شده اند که چیزی که پیامبر همانند پیامبران دیگر داشته یک تجربه عرفانی و شهودی است که البته کمی ...

ادامه مطلب

مصادیقی از حکمت عملی در قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم حکمت از اصطلاحات قرآنی است. خداوند خود را حکیم دانسته و بر این نکته تاکید می کند که آفرینش و خلقت دارای هدف و فلسفه مشخصی است که حرکت کلی هستی بدان سمت است. البته این ...

ادامه مطلب

پژوهش های قرآنی و تدبر در آن

بررسی وضعیت پژوهش های قرآنی در ایران و جهان، به ما کمک می کند تا وضعیت کنونی را ارزیابی و راهبردهای خود را برای آینده تعیین و مشخص نماییم. امروز اسلام به عنوان یک گفتمان مطرح است، اما این گفتمان ...

ادامه مطلب

نواقص روش تفسیر قرآن به قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم نقدی بر رویکرد  اکتفا به قرآن و تفسیر برای فهم دین اسلام یکی از روش هایی که در تفسیر قرآن مورد استفاده قرار می گیرد، روش تفسیری قرآن به قرآن است. به نظر می رسد که این روش ...

ادامه مطلب

آموزه های قرآن در حوزه زندگی

قرآن کتاب هدایت قرآن کتاب هدایت است. این را می توان از همین آیات نخست سوره بقره دریافت که می فرماید: ذلک الکتاب لاریب هدی للمتقین؛ قرآن کتابی است که در آن گمانی راه نمی یابد و برای هدایت پرهیزگاران ...

ادامه مطلب

تفاوت ادیب و حکیم در فهم مسایل

برخی از مسایل را ادیب و ادبیات نمی فهمد و نمی توانند تحلیل و تبیین درستی داشته باشد، بلکه در مرتبه ای باید به سراغ دیگران رفت؛ چرا که مرز ادبیات از حکمت مشخص است و برخی از امور را ...

ادامه مطلب

قرآن؛ معجزه لفظی و معنائی

قرآن معجزه است؛ یعنی لفظ و محتوایش از سوی خداوند فرستاده شده و به عنوان معجزه دریافت شده است. پس الفاظ قرآن نیز از خداوند است نه از پیامبر(ص)؛ چرا که اگر قرآن کتاب الهی خاص و معجزه اوست و ...

ادامه مطلب