نمایش مطالب " مقالات "

بخل دربان بدکار نفس

بخل دربان بدکار نفس

از نظر قرآن، برخی از خلقیات انسانی در آستانه در قلب نشسته و اجازه نمی دهند تا دیگر خلقیات انسانی به استقبال امری و کاری بروند. یکی از این خلقیات که در آستانه در قلب نشسته است، بخل از نوع ...

ادامه مطلب

شنا در جهت نظام تکوین

شنا در جهت نظام تکوین

از نظر قرآن، آموزه های وحیانی اسلام دارای دو دسته معرفتی و دستوری است. این آموزه های معرفتی تصویر و ترسیمی حقیقی از هستی را به دست می دهد و انسان را با حقیقت هستی چنان که هست آشنا می ...

ادامه مطلب

مترفین مفسدین اقتصادی در اجتماع

مترفین مفسدین اقتصادی در اجتماع

یکی از اصطلاحات اقتصادی قرآن، واژه اتراف است که ناظر به نوعی سبک زندگی برخاسته از بینش و فلسفه نادرست نسبت به هستی است. مترفان، زندگی در ناز و نعمت را در راستای اصالت لذت و تقدم ارزشی زندگی دنیوی ...

ادامه مطلب

روزی‌های خاص و شرایط بهره‌مندی از آن

روزی‌های خاص و شرایط بهره‌مندی از آن

رحمت واسع الهی، چنان گستره هستی را در برگرفته است که همه آفریده‌ها از مومن و کافر از روزی‌های الهی بهره‌مند می‌باشند. هر کسی که به رحمت رحمانی آفریده شده به سبب همان رحمت رحمانی از روزی خداوند می‌خورد. در ...

ادامه مطلب

آزمون ها و انتقام الهی

آزمون ها و انتقام الهی

یکی از سنت های مهم و اساسی الهی سنت ابتلاء و آزمون است که دارای فلسفه و اهداف گوناگونی است. از جمله اهداف و فلسفه های این سنت، تبیین و روشنگری نهان و امور مخفی و باطنی انسان به خود ...

ادامه مطلب

نسبت میان علم و عمل

نسبت میان علم و عمل

باید میان علم و عمل و عقل نظر و عقل عمل رابطه تنگاتنگ باشد. باید میان جزم اندیشه ای و عزم عملی و ارادی ارتباط مستقیم باشد تا تاثیرگذاری داشته باشد. انسان قوای ادارکی و قوای تحریکی دارد که باید ...

ادامه مطلب

اسلام بهترین اعتقاد

اسلام بهترین اعتقاد

قرآن از مردمان خواسته است تا با مطالعات علمی و شنیدن اقوال و عقاید دیگران، بهترین ها را بشناسند و از آن اتباع و پیروی کنند. در حقیقت آزادی اندیشی و اجرای برنامه کرسی های آزاداندیشی برای ارایه اقوال و ...

ادامه مطلب

مفهوم شناسی ماهیت تسبیح

مفهوم شناسی ماهیت تسبیح

از نظر هستی شناسی قرآن، همه هستی در برابر خدا به چند امر می پردازند: اسلام (آل عمران، آیه ۸۳)، سجده (حج، آیه ۱۸)، تسبیح(حدید، آیه ۱؛ جمعه، آیه ۱)، تحمید (اسراء، آیه ۴۴) و طوع و اطاعت.(فصلت، آیه ۱۱) ...

ادامه مطلب

حقیقت امام مبین

حقیقت امام مبین

براساس آموزه‌های قرآنی همه چیز به شکل دقیق و کامل همانند آمارگیری در کتابی احصاء شده است. خدا می‌فرماید: وَکُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْنَاهُ کِتَابًا؛ و ما همه چیز را به شکل کتاب احصاء برشمرده و ثبت کرده‌ایم.(نباء، آیه ۲۹) واژه احصاء ...

ادامه مطلب