نمایش مطالب " وب نوشت "

اصولی اصلاحی

اصولی اصلاحی

از نظر آموزه‌های قرآنی هر گونه تغییری باید در چارچوب اصول بنیادی ارزشی مطابق عقل و فطرت سالم بشر انجام شود تا به دور از فساد و تباهی باشد. بر همین اساس اصولی چون توحید و عدالت و نبوت و ...

ادامه مطلب

انواع لقاءالله

انواع لقاءالله

بر اساس قانون دور از اویی به سوی اویی و انا لله و انا الیه راجعون هر آفریده ای از جمله انسان به سوی خدا باز می گردد و لقای میان او و خدا تحقق می یابد. خدا در قرآن ...

ادامه مطلب

ازدواج عصمت آور

ازدواج عصمت آور

از نظر قرآن، برخی از کارها موجب می شود تا انسان به عصمت دست یابد و از هر گونه خطا و گناه در امنیت باشد. اگر انسان با اسلام آوری به امنیت ایمانی وارد می شود، هم چنین با ازدواج ...

ادامه مطلب

علم معصوم به قیامت

علم معصوم به قیامت

علم غیب علمی است که انسان ها به طور طبیعی و ذاتی از آن آگاه نیستند؛ زیرا جزو عالم شهادت نیست بلکه جزو عالم غیب است؛ از این رو، چون مشهود انسان نیست، علم غیب است. اگر نسبت به خدا ...

ادامه مطلب

چرایی وجوب حکومت اسلامی

چرایی وجوب حکومت اسلامی

بر اساس آموزه‌های قرآن، وجوب حکومت اسلامی الزام آور است تا بتواند احکام الهی را هم چون اقامه نماز، گرفتن زکات، اجرای قوانین قضایی و مانند آنها را اجرایی کند؛ زیرا هر گونه قضاوت خواهی از طاغوت حرام بوده و ...

ادامه مطلب

بخل دربان بدکار نفس

بخل دربان بدکار نفس

از نظر قرآن، برخی از خلقیات انسانی در آستانه در قلب نشسته و اجازه نمی دهند تا دیگر خلقیات انسانی به استقبال امری و کاری بروند. یکی از این خلقیات که در آستانه در قلب نشسته است، بخل از نوع ...

ادامه مطلب

شنا در جهت نظام تکوین

شنا در جهت نظام تکوین

از نظر قرآن، آموزه های وحیانی اسلام دارای دو دسته معرفتی و دستوری است. این آموزه های معرفتی تصویر و ترسیمی حقیقی از هستی را به دست می دهد و انسان را با حقیقت هستی چنان که هست آشنا می ...

ادامه مطلب

آزمون ها و انتقام الهی

آزمون ها و انتقام الهی

یکی از سنت های مهم و اساسی الهی سنت ابتلاء و آزمون است که دارای فلسفه و اهداف گوناگونی است. از جمله اهداف و فلسفه های این سنت، تبیین و روشنگری نهان و امور مخفی و باطنی انسان به خود ...

ادامه مطلب

نسبت میان علم و عمل

نسبت میان علم و عمل

باید میان علم و عمل و عقل نظر و عقل عمل رابطه تنگاتنگ باشد. باید میان جزم اندیشه ای و عزم عملی و ارادی ارتباط مستقیم باشد تا تاثیرگذاری داشته باشد. انسان قوای ادارکی و قوای تحریکی دارد که باید ...

ادامه مطلب