نمایش مطالب " اجتماعی "

منت گذاری خدا و خلق

منت گذاری خدا و خلق

در حالی که در ادبیات و فرهنگ ایرانی اسلامی منت گذاری به عنوان امری ناپسند مطرح است، اما یکی از نام های الهی منان است. البته این بدان معنا نیست که فرهنگ ایرانی اسلامی بر خلاف فرهنگ قرآنی شکل گرفته ...

ادامه مطلب

نقش مهارت‌های سربازی در ارتقای امنیت ملی از منظر قرآن

نقش مهارت‌های سربازی در ارتقای امنیت ملی از منظر قرآن

مقدمه دفاع از مرزهای جغرافیایی و ایجاد امنیت فراگیر از مهمترین وظایف نیروهای نظامی و انتظامی است. نیروهای مرزی که در اصطلاح قرآنی از آنها به مرابطین یاد شده است، مسئولیت امنیت امت را با دفاع از مرزها و دفع ...

ادامه مطلب

ویژگی‌های شیعه اهل بیت(ع)

ویژگی‌های شیعه اهل بیت(ع)

شیعه بودن زمانی تحقق می‌یابد که انسان بتواند امام و پیشوای خویش را در همه امور مشایعت کرده و گام در گام اوگذارد. بنابراین، کسی که در فلسفه و سبک زندگی خود از رهبر و پیشوای خویش پیروی نمی‌کند و ...

ادامه مطلب

علم‌آموزی؛ نیکوترین عبادت از نگاه امام باقر(ع)

علم‌آموزی؛ نیکوترین عبادت از نگاه امام باقر(ع)

علم و معرفت در آموزه‌های اسلامی در چنان جایگاهی بلند از اهمیت و ارزش قرار دارد که نمی‌توان سخن از انسان و انسانیت گفت و علم را به عنوان بخشی از حقیقت انسانی ندید؛ چرا که آنچه حقیقت انسان را ...

ادامه مطلب

بخل دربان بدکار نفس

بخل دربان بدکار نفس

از نظر قرآن، برخی از خلقیات انسانی در آستانه در قلب نشسته و اجازه نمی دهند تا دیگر خلقیات انسانی به استقبال امری و کاری بروند. یکی از این خلقیات که در آستانه در قلب نشسته است، بخل از نوع ...

ادامه مطلب

مترفین مفسدین اقتصادی در اجتماع

مترفین مفسدین اقتصادی در اجتماع

یکی از اصطلاحات اقتصادی قرآن، واژه اتراف است که ناظر به نوعی سبک زندگی برخاسته از بینش و فلسفه نادرست نسبت به هستی است. مترفان، زندگی در ناز و نعمت را در راستای اصالت لذت و تقدم ارزشی زندگی دنیوی ...

ادامه مطلب