آیات عزت در سیمای حسینی

 

هر حرکت آگاهانه انسانی، دارای دو نوع منشا و مبدا است: مبادی شناختی و مبادی انگیزشی، به این معنا که انسان، نخست نسبت به یک سری امور و مطالب شناخت پیدا می کند و سپس بر اساس همین شناخت، در او انگیزه و احساسی پیدا می شود.

محور همه ی فعالیت های پیامبران و مصلحان نیز همین دو چیز است: ارایه بینش و شناخت درست به مردم تا از جهالت و نادانی به در آیند، و تقویت انگیزه های انجام کار خیر در مردم تا احساسات پاک، عواطف الهی و انسانی که در فطرت آنان نهاده شده است، تقویت و جهت داده شود.

حرکت اصلاحی امام حسین (ع) نیز در همین راستا، قابل تحلیل و تبیین است. امام حسین (ع) مانند همه ی پیامبران و مصلحان راستین بر محور«دین» و ارزش های آن حرکت خویش را تبیین می کند، هر چند برخی حرکت حسینی را واکنشی در برابر ناهنجاری های جامعه آن عصر می شمارند. این برداشت اگر چه در جای خود درست است، ولی تمام واقعیت نیست، زیرا ناهنجاری های اجتماعی واکنش های متفاوتی را می طلبد.

هر برداشتی از ناهنجاریهای اجتماعی موید این معناست که تحویل یا از میان بردن سنت ها و عرف مورد پذیرش و احترام جامعه، یک سنت شکنی و ناهنجاری تلقی می شود. در این که سنت های دینی و ارزش های انسانی در آن زمان فراموش شده و از میان رفته بود، جای هیچ تردیدی نیست، ولی این تمام واقعیت نیست، چنان چه تحلیل و تبیین حرکت حسینی به «حماسه عاشورایی» شاید تعبیر نارسایی باشد، چون هر چند حماسه ی عاشورا اوج حرکت بود ولی همه ی آن نبود، برای رسیدن به یک تحلیل درست، به این موضوع باید توجه داشت که ابعاد وجودی امام حسین (ع) چنان گسترده و فراگیر است که با شناخت وجه یا بعدی نمی توان همه ی وجود آن حضرت را شناخت.

از این رو باید در تعبیر، تفسیر و تحلیل جنبش، حرکت، انقلاب، نهضت یا هر اسم دیگری که بر آن گذاشته می شود، این نکته را از نظر دور نداشت که کنش و واکنش امام نیز دارای جهات و ابعاد دیگری است که یا از آن غفلت شده یا مورد فراموشی و بی توجهی قرار گرفته است. با این همه، با استفاده از مجموعه تحلیل های تقلیل گرایانه ای که صورت می گیرد، می توان به یک جمع بندی درست دست یافت و شناخت کامل و تمام تری از آن حضرت و کنش ها و واکنش هایش به دست داد.

از این رو، بررسی و تحلیل و تبیین بعد عزت خواهی و ذلت گریزی ایشان می تواند وجهی از وجوه و صفتی از صفات بی پایان ایشان را بنماید تا با شناخت بیشتری از آن چه خود در کنش و منش و گفتار خویش بدان تصریح داشته، پرده از وجه اللهی او برداشته  و گوشه ای از جمال و جلال در یک سخن کمال ایشان نمایان گردد، چون سخن از انسانی است که خلق و خوی او قرآن است، قرآنی که خود دریای بیکرانی از معانی و مفاهیم است و به جهت «حمال ذو وجه» بودن قابل تفسیر و برداشت گوناگون و تحلیل و تبیین های متفاوت است.

 

عنوان : آی‍ات‌ ع‍زت‌ در س‍ی‍م‍ای‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

سرشناسه – شخص : م‍ن‍ص‍وری‌، خ‍ل‍ی‍ل‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭BP,‭۲۵۰/۵۵,‭/م۷۷ آ۹,‭۱۳۸۱

محل انتشار : ق‍م‌

ناشر : ع‍ص‍ر رس‍ان‍ه‌

سال انتشار : ۱۳۸۱

صفحه شمار : ۱۶۹ص‌

موضوع : ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ – ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ – اس‍لام‌,واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا۶۱ ق‌ – ت‍اث‍ی‍ر,ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌). ام‍ام‌ س‍وم‌ – ۶۱ ق‌,ع‍زت‌ – ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌

شابک : ‭۹۶۴-۹۴۴۳۲-۳-۱

شماره مدرک : ک‌۲۲۹۱

 

 

دانلود رایگان کتاب آیات عزت در سیمای حسینی