چگونگی نام گذاری سوره های قرآن

خلیل منصوری

 

امروز ما سوره های قرآنی را به نام هایی چون بقره ، انفال، عنکبوت، نمل و مانند آن می شناسیم؛ در حالی که این نام ها توقیفی نیست و از سوی خداوند یا معصوم(ع) نامگذاری نشده است. علل نام گذاری و تسمیه را باید در رویه علمای اسلام جست.