پویایی و صیرورت نفس انسانی

خلیل منصوری

 

 

نفس انسانی هماره در پویایی است و هرگز ایستایی ندارد؛ زیرا برای نفس انسانی حد یقفی نیست تا در آن جا از شدن و صیرورت و انقلاب باز ایستد. اگر مقصد و مقصود صیرورت و انقلاب نفس الله است – که هست- حرکت به سوی بی نهایت ادامه دارد.