پوشش شب و کارکردهای آن

کهکشان

براساس آیات قرآن، شب، لباس است:
وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِباساً. (نباء، آیه ۱۰) از این رو باید توجه داشت که لباس چه خصوصیات و فوایدی دارد تا بتوانیم از شب به عنوان لباس بهره بگیریم.
خدا در آیات قرآن برای لباس فواید و کارکردهای چندی را بیان کرده است که عبارتند از:
۱. نگه دارنده از گرما: براى شما تن‏پوشهایى مقرر کرده که شما را از گرما حفظ مى ‏کند.(نحل، آیه ۸۱) البته هر چند که سخنی از «سرما» نیست، به نظر می‌رسد که می‌تواند ناظر به سرما هم باشد.
۲. نگه دارنده از جنگ: و تن‏پوش‌ها و زره‌‌هایى که شما را در جنگ‌تان حفظ و حمایت مى ‏نماید.(نحل، آیه ۸۱)
۳. عیب پوشی: پوشاندن بدی، زشتی، عیب و نقص، از ویژگی‌های لباس است: اى فرزندان آدم، در حقیقت ما براى شما لباسى فرو فرستادیم که بدی و زشتی جسد و عورت‌هاى شما را پوشیده مى دارد و براى شما زینتى است.(اعراف، آیه ۲۶)
۴. زینت و آرایش: از کارکردهای لباس، زینت و آراستن انسان است.(اعراف، آیه ۲۶)
از نظر قرآن، شب نیز این گونه است؛ زیرا شب انسان را از گرمای خورشید در امان نگه می‌دارد؛ اجازه تعرض به دشمن نمی‌دهد؛ زیرا در تاریکی شب دشمن نمی‌تواند کسی را ببیند و عملیاتی داشته باشد که آسیب‌زا باشد؛ همان طوری که زره در جنگ چنین کاری را می‌کند؛ همچنین شب، پوششی بر زشتی‌ها و بدی‌هایی است که روز آن را آشکار می‌کند ولی شب پرده بر آن می‌افکند و قابل دیدن نیست؛ شب می‌تواند دل‌ها را از کثرت به وحدت برساند و از تشویش و اضطراب به سکونت و آرامش بکشاند. از همین رو خدا شب را عامل آرامش برای انسان می‌داند به طوری که از خروش و شناگری روزانه به سکون می‌رساند و آرام می‌گرداند. (قصص، آیه ۷۲)