پناه بردن از همزاد

خلیل منصوری

 

 

هر انسانی دارای همزادی از جنیان و شیطانی است که مسئولیت گمراه کردن او را به عهده دارد. پیامبر(ص) می فرماید : اسلم شیطانی بیدی؛ همزاد شیطانی ام به دست من تسلیم یا مسلمان شد. برای مقابله با همزادهای شیطانی باید تعویذ خواند…