همزاد انسان

خلیل منصوری

 

 

انسان دارای دو نوع همزاد جنی و غیر جنی است. همزاد غیر جنی از فرشتگان هستند که مسئولیت و ماموریت نگارش اعمال انسان را به عهده دارند. همزاد جنی از شیاطین هستند که در اصطلاح قرآنی از آنان به عنوان قرین یاد می شود.