نقش کلیدی زن در خانه و خانواده

samamosزن از نظر اسلام از لحاظ نفس و روان هیچ تفاوتی با مرد ندارد؛ تفاوت های میان زن و مرد در فیزیک بدنی و اندام است که البته موجب می شود تا نقش های متفاوت و مکملی را از یکدیگر بپذیرند.

از نظر قرآن، مرد و زن قابلیت دست یابی به کمالات را به طور یکسان و مساوی دارا می باشند و خداوند بهشت را برای ایشان یکسان قرار داده است. اما با توجه به همان تفاوت های ظاهری و بدنی، لازم دانسته است که هر یک وظایف و نقش متفاوتی را نیز بپذیرند تا به آرامش و کمال دست یابند.

از جمله نقش های یکسان مرد و زن می توان به نقش آنان در گسترش نسل بشر اشاره کرد ؛که در آیات چندی از جمله آیه نخست سوره نساء به آن اشاره شده و در آیه ۲۲۳ نیز به نقش زن در توالد و بقای انسان توجه داده شده است.

اما نقش زنان به همین حوزه محدود نمی شود؛ زیرا از نظر قرآن، زن دارای نقش بسیار موثر و ویژه در ایجاد آرامش در خانه و خانواده است و زنان شایسته دارای نقش بسیار حساس در ایجاد سرور و شادمانی بویژه در شوهر می باشند. این مطلب را می توان از آیه ۷۴ سوره فرقان به دست آورد.

اگر بخواهیم به نقش زنان ازنظر قرآن اشاره کنیم می بایست به نقش آنان در همه امور اشاره نماییم؛ زیرا زنان همان گونه که در رفع نیازهای جنسی شوهران حضور موثر و جدی دارند(اعراف، آیه ۸۱)، در امور اقتصادی خانواده (قصص، آیه ۲۳) و حتی ایجاد فضای سالم و هنجاری در جامعه از طریق عفت و حجاب و پاکدامنی نقش مهمی را ایفا می کنند. (بقره، آیه ۱۸۷)

بنابراین نمی توان نقش زنان را تنها در محدوده خانه و خانواده و سلامت روحی و روانی آنها منحصر کرد بلکه دامنه آن را باید حتی به سلامت و امنیت جامعه و هنجارهای اجتماعی نیز گسترش داد.

از نظر قرآن، زن با حضور همراه با عفاف و حجاب در جامعه می تواند به شکوفایی و رشد اقتصادی خانواده بلکه جامعه نیز کمک کند. از این رو حضور ایشان را در جامعه و فعالیت در همه ابعاد حتی تجارت و بازرگانی یا دامداری و کشاورزی در آیاتی از جمله ۳۲ سوره نساء و ۲۳ سوره قصص مطرح می کند. این در حالی است که در جامعه جاهلی از حضور زنان و اشتغال و استقلال اقتصادی زنان به شدت منع می شده و زنان از ارث و استقلال اقتصادی محروم بودند.

البته از نظر قرآن، مردان دارای مسئولیت و حقوقی هستند که از جمله آنها مدیریت کلان خانه و خانواده است؛ در مقابل، زنان نیز مسئولیت و حقوقی دارند که از آن جمله مسئولیت تربیت و پرورش فرزندان می باشد؛ زیرا فرزند تحت مدیریت و مسئولیت مادر پرورش می یابد و کودک در آغوش مادر است که زندگی سالم را می آموزد.

زنان، عامل سلامت جامعه

شرایطی که زن در خانه و خانواده برای مرد فراهم می آورد، موجب رشد و تربیت نه تنها فرزندان بلکه همسر می شود؛ زیرا آنچه موجب می شود تا انسان در مسیر کمالی گام بردارد، امنیت و آرامشی است که در خانه از طریق همسر فراهم می آید؛ از این رو امام خمینی معراج مردان را از دامن زنان می داند؛ زیرا زنان مؤمن و پاکدامن با شرایطی که فراهم می آورند، زمینه رشد و بالندگی مرد و معراج آسمانی وی را فراهم می کنند.

زنان با ظرافت طبع و طبیعت خویش و شدت عاطفه و احساسی که در نهادشان به ودیعت گذاشته شده می توانند محبت و صمیمیت را در مردان و فرزندان پدید آورده و یا تقویت نمایند. محبت و صمیمیت و آرامشی که در خانه وجود دارد، عامل مهم سلامت شخصیت و در نتیجه سلامت رفتاری افراد جامعه می باشد. براین اساس می بایست زنان را مهمترین عامل در سلامت جامعه و جامعه پذیری و گسترش هنجارها در آن دانست.

اختلاط زن و مرد بیرون از دایره عفاف و حجاب موجب می شود تا جامعه از سلامت و امنیت خارج شود و بحران هنجارشکنی، جامعه را به تباهی بکشاند. لذا خداوند از هر گونه اختلاط بیرون از دایره عفت و حجاب را منع می کند و از زنان می خواهد که بیشتر در خانه به نقش مادری و تربیت فرزند توجه کرده و اگر در جامعه حضور می یابند با التزام به شرایط عفاف و حجاب وارد شوند.