نقش شاهد

کهکشان

«خوشتر از دوران عشق ایام نیست»

نقش شاهد جز در این برجام نیست

دور گردون بر «وفاق» ما نگشت

چون «قِران» در برج این ایام نیست

وصل یاران گر تو خواهی امشبی

دیدنش در «طالع» این شام نیست

گر تو را «عجّل» بتازد پیش دست

وقت دیدارش در این ایام نیست

شوق دیدارش بتازد بر سر «قدقامتی»

این همه تعجیل کاری در سر ایام نیست

حلم و صبرش را نگر از کوه گذشت

این همه صبر در سر «هَمّام» نیست

شیونی دارد دل مشتاق آن عاشق کُشم

شاهدم گویا در این برجام نیست

دل بزرگ می داردش ایام سخت

ورنه این دل را توان گام نیست

ناصرا تعجیل می داری کنون

ورنه هیچ صیدی تو را در دام نیست