معیارهای تنظیم روابط خارجی و معاهدات بین‌المللی از دیدگاه قرآن