معرفت نفس (3)

خلیل منصوری

 

 

حرکت جوهری نفس در چارچوب عمل به واجبات و محرمات و احکام شرعی اسلام شدنی است. کسی که بخواهد به مقامات عبده و عبدالله برسد و متاله شود باید شریعت مدار باشد.