معرفت نفس (2)

خلیل منصوری

حرکت جوهری نفس در صراط مستقیم شریعت و احکام آن شدنی است. این صیرورت در بستر شریعت انسان را به حقیقت نهایی می رساند.