معرفت نفس (1)

خلیل منصوری

 

حرکت جوهری نفس برای صیرورت و انقلاب های دایمی و شدن هایی که در نهایت به خدا ختم می شود و انسان با جمال یا جلال خداوند مواجه می شود. معرفت نفس مقدمه برای تزکیه نفس است.