فقه رسانه در اسلام

فقه رسانه در‌صدد تبیین قوانین و احکامی است که اسلام در قالب احکام پنج‌گانه وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه برای فعالیت‌های رسانه‌ای بیان کرده است و ابزار رسانه نیز در ردیف متعلق حکم بررسی می‌شود. از مهم‌ترین اهداف این کتاب، تبیین فعالیت‌های رسانه‌ای و بیان باید و نبایدها، شاید‌ها و نشایدها، ضرورت و اهمیت فقه رسانه از منظر اسلام است؛ زیرا در جهان معاصر، رسانه مانند هر ابزار و فعالیت دیگری، دو چهره مثبت و منفی دارد و در دو قالب دفاعی و هجومی به کار می‌رود.
در این اثر، نگارنده با بهره‌گیری از آیات و روایات، به لزوم و نقش تبلیغ در عرصه جهانی می‌پردازد و با بیان انواع رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری، نقش هر ‌یک را در انتقال و گسترش فرهنگ عدالت خواهی، ستم‌ستیزی و تعلیم و تربیت بیان می‌کند.

عنوان: فقه و رسانه در اسلام

نویسنده: خلیل منصوری

ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)
تاریخ نشر: سال ۱۳۹۶
تعداد صفحه: ۵۹۲ صفحه
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۲۹۱۴-۸-۴
شماره کتابشناسی ملی: ۴۵۸۴۲۷۱
قطع کتاب: قطعی

۹۷۸۶۰۰۴۲۹۱۴۸۴

خرید کتاب فقه و رسانه: بایدها و نبایدها