عوامل و موانع خیانت ها از منظر قرآن

samamosبی گمان بنیاد اجتماع بر پایه عقود و پیمان هایی است که میان افراد جامعه بسته می شود و افراد جامعه با وفاداری به این پیمان هاست که بر استحکام روابط و همگرایی و همدلی می افزایند و از واگرایی جلوگیری می کنند. از این روست که عقل انسانی بر وفای بر پیمان ها و عقود و مواظبت بر آن به عنوان یک حکم اخلاقی و حقوقی تاکید می کند و شریعت الهی نیز مهر تایید و امضا بر پای آن می گذارد.

از این روست که خیانت به عنوان یکی از جلوه های بی وفایی و عهد شکنی از سوی مردمان ناپسند شمرده شده است و خیانتکاران از سوی جامعه طرد می شوند.

نویسنده در این مطلب کوتاه بر آن است تا به علل و عوامل اقدام برخی از افراد به عهد شکنی و خیانت از دیدگاه قرآن بپردازد و با بیان موانع آن ،‌ در حقیقت راهکارهایی را برای جلوگیری از خیانت و خیانت ورزی در تحلیل قرآنی ارایه نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

خیانت، علت خشم الهی و رسوایی

بارها از خیانت همسران در اخبار و حوادث خواننده و شنیده اید. در بازار اگر کسی به خیانت متهم شود دیگر نمی تواند کسب و کاری داشته باشد. در بسیاری از مغازه هایی که به کار خرید و فروش وسایل دست دوم اشتغال دارند ، عبارت امانت فروشی به کار رفته است. یکی از صفات پیامبر(ص) که در میان مردم مکه مشهور و معروف بوده و پیامبر(ص) نخستین پیام خویش را با بهره گیری از همین شهرت ابلاغ کرد محمد امین بودن است. این ها همه نشان می دهد که در عرف اجتماع امانت از چه جایگاه ارزشی و اهمیت خاص و ویژه ای در روابط اجتماعی ایفا می کند و در برابر خیانت تا چه اندازه زشت و ناپسند و ضد ارزشی می باشد.

خیانت که نقیض امانت شمرده اند و گاه به معنای مخالفت در برابر حق از طریق پیمان شکنی مخفیانه به کار می رود (مفردات الفاظ قرآن کریم ، راغب اصفهانی، ص ۳۰۵ ذیل واژه خون ) دارای آثاری است که در این جا به برخی از آن ها اشاره می شود.

خداوند خیانتکاری را در آیات ۱۶۱ و ۱۶۲ سوره آل عمران زمینه ساز خشم و غضب الهی بر می شمارد و در آیاتی چون ۱۰۷ سوره نساء‌ و ۵۸ سوره انفال و ۳۸ سوره حج آن را یکی از علل و عوامل محرومیت از محبت الهی معرفی می کند.

از نظر خداوند خیانت به هر شکل و نوعی ، هر چند که در ظاهر آسیب زدن به دیگران تلقی می شود ولی در واقع آن کسی که بیش ترین آسیب را می بیند شخص خائن است. از این روست که خداوند در آیه ۱۸۷ سوره بقره گناه و نافرمانی از فرمان های الهی و عهد شکنی نسبت به آن را مصداقی از خیانت به خود انسان و شخص خائن بر می شمارد و در آیه ۲۷ سوره انفال خیانت ورزی اشخاص نسبت به دیگری از جمله مسلمانان را چیزی جز خیانت به خویشتن نمی داند و در یک حکم کلی در آیه ۱۰۷ سوره نساء خیانت به دیگران را در معنا و مفهوم خیانت به خویشتن تفسیر و تعبیر می کند؛ زیرا در این آیات سخن از خیانت به خود است و از آن جایی که امانت و خیانت در مورد اموال خود معنا ندارد و با این همه خداوند در این آیات به مخاطبان می گوید که خیانت نکنید و خیانت را به خودمخاطبان نسبت می دهد، می توان دریافت که مقصود و مراد خداوند از چنین شیوه بیانی آن است که شخصی که به دیگر خیانت می کند در عمل به خود خیانت ورزیده است.

این بدان معناست که خیانت شخص پیش از آن که به دیگری آسیب رساند به خود شخص آسیب می رساند و بیش از آن که دیگری از آن در رنج افتد شخص خائن در رنج و عذاب می افتد.

خداوند در آیاتی چند تبیین می کند که سنت و قانون الهی بر این قرار گرفته است که هرگز شخصی با خیانت نمی تواند به اهداف و مقاصد خود برسد و کسی که بخواهد از این راه به مقصد و هدف برسد هماره از مقصد و هدف باز خواهد ماند و بدان نمی رسد. خداوند در آیه ۵۲ سوره یوسف و نیز ۵۸ و ۸۹ سوره انفال شکست و ناکامی خائنان را از سنت های الهی می شمارد تا این معنا را القا کند که با خیانت کسی به موفقیت و پیروزی دست نخواهد یافت.

آیه ۷۱ سوره انفال تبیین می کند که علت شکست و عدم موفقیت خائنان در رسیدن به اهداف و مقاصدشان را می بایست در علم و حکمت خداوند جست؛ زیرا اگر خائنان با چنین رفتار و شیوه ای بتوانند به اهداف و مقاصد خود برسند دیگر جامعه و اجتماعی به جا نخواهد ماند و هر کسی می کوشد تا با خیانت در امانت ها و پیمان ها به هدف خویش برسد. این گونه است که فلسفه وجودی اجتماع از میان می رود و واگرایی به جای همگرایی می نشیند و ظلم و ستم جامعه را از درون فرو می پاشاند. بنابراین اقتضای حکمت و علمی الهی به این تعلق گرفته است که خیانتکاران نتوانند از راه خیانت به اهداف و مقاصد خویش برسند.

هر چند که در این آیه سخن از خیانت به پیامبر(ص) است ولی این حکم کلی است و هر کسی که بخواهد از راه خیانت به هدف خویش برسد ناموفق خواهد بود و شکست را تجربه می کند؛ زیرا آیه ۵۲ سوره یوسف به صورت کلی و مطلق می گوید که خداوند هرگز حیله و مکر خیانتکاران را نمی گذارد به هدف برسد و موجب موفقیت و پیروزی آنان شود. عدم هدایت کید و مکر ایشان از آن روست که به حکم ربوبیت و پروردگاری جلوی تاثیرگذاری مکر و حیله ایشان را می گیرد و طعم شکست و عدم موفقیت را به آنان می چشاند.

انسان های خائن به حکم سنت و قانون الهی نه تنها دچار خشم خداوند و محرومیت از محبوبیت خداوندی و شکست می شوند بلکه محروم از دفاع و حمایت های الهی نیز می شوند و خداوند هرگز آنان را حمایت و دفاع نمی کند تا این گونه سرخورده تر از همیشه گردند. این مطلب را از آیات ۱۰۵ و ۱۰۷ سوره نساء‌ و نیز ۳۸ سوره حج می توان به دست آورد.

بی گمان بدترین پیامد و اثری که می توان برای خیانتکاران در دنیا و آخرت تصور کرد رسوایی و بدنامی ایشان است. خداوند در آیات ۱۰۷ و ۱۰۸ سوره نساء یکی از مهم ترین علل و عوامل رسوایی انسان در دنیا و اخرت را خیانت کاری بر می شمارد و توضیح می دهد که انسان های خائن گرفتار شرم و رسوایی خواهند شد و به جای آن که اعتباری کسب کنند بی اعتبار و بی آبرو می شوند.

از این روست خداوند از مومنان خواسته است تا برای رهایی از خشم الهی و محرومیت از محبوبیت و دفاع و حمایت الهی و اجتناب از رسوایی و شکست، از خیانت اجتناب و پرهیز کنند.(انفال آیات ۷۰ و ۷۱ و نیز ۲۷ و ۲۸ و یوسف آیه ۵۲ ) زیرا خیانت کاری از نظر خداوند حرام و گناه می باشد ( آل عمران آیه ۱۶۱ و حج آیه ۳۸ و انفال آیه ۲۷ و ۵۸ و آیات دیگر) به ویژه آن که خائن می کوشد به سبب حیا و آزرم خیانت خویش را مخفی سازد در حالی که از خداوند حیا و شرم نمی کند(نساء‌آیات ۱۰۷ و ۱۰۸)

اوصاف خائنان

بی گمان خائنان به سبب آن که می کوشند تا به اهداف و مقاصد خویش برسند و روش های آنان بر ملا و آشکار نگردد اصل را بر پنهان کاری و مخفی نگه داشتن قرار می دهند. ازاین روست که خداوند پنهان کاری را از مهم ترین ویژگی های خائنان بر می شمارد .(نساء‌آیات ۱۰۷ و ۱۰۸)

دومین صفت برجسته ایشان نیز مکر و نیرنگ است؛ زیرا بی مکر و نیرنگ نمی توانند به مقاصد و اهداف خویش برسند.( یوسف آیه ۵۲) از این روست که بسیار ظاهر الصلاح می باشند و در جامعه به گونه ای رفتار می کنند که همگی آنان را انسان های باتقوا و اهل ایمان بشمارند و حتی بی خط و سندی با ایشان معامله کنند.

این در حالی است که آنان نه تنها انسان های بی شخصیتی هستند که از مهر و محبت دیگران سوء‌استفاده می کنند بلکه به خود اجازه می دهند که به سادگی گناه کنند و گناهکاری برای ایشان به شکل مخفی امری عادی است. به این معنا که در جامعه به شکلی ظاهر می شوند و چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند.

از این روست خداوند آنان را به اثیم و گناهکار توصیف می کند که گناهکاری جزو شخصیت و ذات ایشان شده است و به این صفت و منش متصف شده اند.(نساء‌آیه ۱۰۷)

خائنان انسان های ناسپاسی نیز می باشند و هرگز در برابر نعمتی که به ایشان داده می شود و کاری که در حق آنان انجام می شود سپاسگزار نیستند. از نعمت های الهی چون هوش و زیرکی و مانند آن به درستی بهره نمی گیرند و به جای آن که از آن ها برای تعالی و کمال خویش استفاده کنند این هوش و زیرکی را خرج خیانت ورزی و مکر وحیله کردن می کنند.(حج آیه ۳۸ و نیز نساء‌آیه ۱۰۷)

خیانت به همسر

بدترین نوع خیانت ها خیانت انسان به همسر خویش است؛ زیرا بنیاد اجتماع بر پایه کوچک ترین آن یعنی خانواده نهاده شده است؛ اگر خیانت در خانواده شکل بگیرد شخص اطمینان خویش را به جامعه بزرگ تر از دست می دهد و بر این گمان می رود که همه اهل خیانت هستند و می بایست به آنان همان گونه که هستند برخورد کرد؛ از این روست که بنیاد اجتماع از درون خانواده فرومی پاشد. این گونه است که مساله امانت نسبت به همسران به ویژه از سوی زنان مورد تاکید ایات قرآنی است.

خداوند از مرد و زن خواسته است که نسبت به هم وفادار باشند و خیانت نورزند ؛ زیرا خیانت به همسر نه تنها خیانت به خود می باشد بلکه خیانت به جامعه نیز محسوب می شود و جامعه را از درون فرومی پاشد و اطمینان و اعتماد عمومی را سلب می کند.

آیه ۵۲ سوره یوسف از تجاوز به ناموس مردم به عنوان خیانت به آنان یاد می کند و تبیین می کند که اگر زنی خود را در اختیار غیر همسر قرار دهد در حقیقت به شوهر خویش خیانت کرده است و در ایمن ناموس وی نبوده است.

در آیه ۲۳ مراوده و تلاش برای همبستر شدن با یوسف از سوی زلیخا را به عنوان اقدامی خیانت آمیز معرفی می کند و در آیه ۲۵ همین سوره به زشتی و ناپسندی آن از سوی جامعه مصری می کوشد تا این مفهوم را القا کند که خود زلیخا نیز آن را ناپسند می شمارد از این روست که حاضر به اشکار شدن نیست بلکه با درخواست مجازات می کوشد تا نشان دهد که خیانت از سوی یوسف بوده است که نسبت به ولی نعمت خود خیانت ورزیده و چشم طمع در همسرش داشته است.

زنان به سبب آن که دارای جاذبه های جنسی هستند به سادگی می توانند مردانی را برای خیانت جذب کنند از این روست که خداوند هماره از مکر و حیله زنان خائن سخن به میان می آورد. آیات ۵۱ و ۵۲ سوره یوسف از خیانت زنان اشراف مصر با مکر و حیله بر ضد یوسف سخن می گوید تا نشان دهد که زنان چگونه می کوشند با هر وسیله ای به هدف خویش برسند هر چند که به حکم قانون الهی و سنت خداوندی رسوا شده و شکست می خورندو در نهایت بدنام می شوند.

عوامل خیانت

از آن جایی که مصادیق و مواردی که نسبت به آن خیانت صورت می گیرد متفاوت و متعدد است هم چنین زمینه ها و علل و عوامل آن نیز متعدد و متنوع می باشد.

بی گمان مهم ترین عامل برای خیانت ورزی نسبت به هر چیزی و هر کسی را می بایست در نفس اماره انسان جست که به پلیدی و زشتی دستور و فرمان می دهد و اجازه نمی دهد تا انسان در مسیر کمالی و تعالی گام بردارد.

خداوند در آیات ۵۲ و ۵۳ سوره یوسف و نیز آیات دیگر ریشه وخاستگاه بسیاری از خیانت ورزی ها در مسایل و موارد مختلف از جمله خیانت جنسی را به نفس اماره نسبت می دهد. بنابراین می بایست با بهره گیری از راهکارهای دست یابی به تقوا همانند نماز و روزه و ذکر الهی گام های عملی برای مهار و مدیریت نفس برداشته شود و با خودسازی افسار نفس اماره را به دست عقل سپرد.

البته در آیات دیگر علل و عوامل دیگری را نیز ذکر می کند که می توان گفت که آن ها مصادیق از فرمانروایی نفس اماره است. به عنوان نمونه یکی از علل وعوامل خیانت در دین و اموال، دلبستگی انسان به مال است که در آیات ۲۷ و ۲۸ سوره انفال از آن به عنوان عامل خیانت یاد شده است. در حقیقت ریشه دلبستگی را می بایست در نفس آدمی و فرمانروایی هواهای نفس جست و جو کرد.

هم چنین نژاد پرستی برخی از افراد که موجب می شود تا در پیمان ها و یا اموال دیگر اقوام خیانت ورزند نیز به نفس اماره و گرایش های آن باز می گردد.(آل عمران آیه ۷۵)

دلبستگی و علاقه افراطی به فرزند نیز زمینه ساز خیانت و انحراف انسان ها از دین و حق و حقیقت می شود که آن نیز ریشه در نفس اماره دارد .(انفال آیات ۲۷ و ۲۸)

بنابراین می توان گفت که نفس اماره به سبب آن که گرایش متفاوت و متعدد به همه امور مادی و دنیوی دارد می کوشد تا شخص را به خیانت وادار سازد و عهد و پیمان ها را بشکند. بنابراین می بایست گفت که مهم ترین مانع از حکومت نفس اماره و خیانت ورزی های آن این است که خودسازی کرده و نفس را به مدیریت عقل در آوریم.

موانع خیانت ورزی

بر این اساس می توان گفت که هر یک از موانع ای که در این جا به عنوان موانع خیانت ورزی معرفی می کنیم یکی از علل جلوگیری کننده از اماریت نفس می باشد.

به عنوان نمونه خداوند در آیه ۱۰۷ و ۱۰۸ سوره نساء‌ حیا از خداوند و شرم و آزرم داشتن از وی را به عنوان مانع خیانت معرفی می کند. اگر خوب در این مساله دقت شود دانسته می شود که زمانی شخص دارای حیا می شود که از جایگاه خداوند آگاه باشد و توجه به این داشته باشد که هماره در محضر خداوندی است که ناظر و شاهد اعمال اوست. دراین صورت است که نفس را مدیریت می کند و اجازه نمی دهد تا در پیشگاه خداوند قادر و توانا و دانا و شاهد کاری زشت انجام دهد.

خداوند در همین آیات و نیز ۱۹ سوره غافر اعتقاد داشتن به احاطه علمی خداوند بر اعمال انسان ها را به عنوان یکی از عوامل بازدارنده از هرگونه خیانت معرفی می کند که این نیز همان معنا پیش گفته را به خوبی روشن می سازد. خداوند در آیه ۲۴ سوره یوسف همین معنا را به شکل دیدن برهان الهی تبیین می کند تا معلوم شود که علم به حضور الهی و توجه به شهود وی می تواند بازدارنده انسان از بسیاری از اعمال زشتی باشد که نفس اماره دستور و فرمان می دهد.

اعمال قدرت که در آیه ۷۵ سوره آل عمران به عنوان بازدارنده انسان از خیانت معرفی شده است و نیز توجه به ناکامی و شکست هر گونه تدبیرهای خیانت آمیز (یوسف آیه ۵۲) خود به این معناست که انسان با مدیریت نفس اماره و کنترل و مهار آن می تواند خود را از خیانت حفظ کند.

آیه ۷۵ و ۷۶ سوره آل عمران تقوا را عامل بازدارنده ا زخیانت معرفی می کند و با تاکید بر بندگی خالص به درگاه الهی (یوسف آیه ۲۴) و توجه به رحمت خداوندی ( یوسف آیات ۵۲ و ۵۳) نشان می دهد که توجه به حضور خداوند و آگاهی از جایگاه خود به عنوان انسان فقیر و نیازمند به رحمت تا چه اندازه می تواند موجب شود تاانسان نفس اماره را کنترل کرده و در مسیری به دور از خیانت گام بردارد.

بنابراین هر کسی که بخواهد از خیانت به دور ماند می بایست نفس اماره خویش را حفظ کند و مهار و مدیریت آن را به دست عقل سپارد که عقل حکم به امانت داری و وفای به عهد و پیمان می کند. هر گاه مدیریت انسان را نفس اماره به دست گیرد او را به سوی اموری سوق می دهد که خیانت در امانت یکی از جلوه های آن می باشد ؛ اما اگر کسی مدیریت نفس را به عقل و ایمان سپارد از خیانت و مانند آن در امان می ماند. برای دست یابی به این هدف می بایست در بینش و نگرش خویش تغییر اساسی ایجاد کند و نگاهی خویش را به خدا و خود تعریف مجدد نماید و بداند که خداوند نه تنها آگاه و دانا بلکه خبیر و شاهد و ناظر اعمال ادمی است و هیچ چیز از سر و اخفی از درون و برون بر او مخفی و نهان نیست.

امانت و خیانت در روایات

در حدیثى از رسول خدا (صلّى الله علیه وآله) خطاب به على (علیه السلام) می خوانیم که فرمود: «یا اَبَالْحَسَنِ اَدِّ الاَمانَهَ اِلَى الْبَرِّ وَ الْفاجِرِ فِى ما قَلَّ وَجَلَّ حَتّى فِى الخَیْطِ وَ الَْمخِیطِ; اى ابوالحسن! امانت را چه مربوط به شخص نیکوکار باشد یا بدکار، چه کم باشد چه زیاد به صاحبش برسان، حتى در نخ و سوزن». (بحارالانوار، جلد ۷۴، صفحه ۲۷۳.)

على (علیه السلام) می گوید این سخن را پیامبر اکرم (صلّى الله علیه وآله) ساعتى پیش از وفاتش به من فرمود و سه بار آن را تکرار کرد.

در حدیث دیگرى از پیامبر اکرم (صلّى الله علیه وآله) می خوانیم که فرمود: «لا اِیْمانَ لِمَنْ لا اَمانَهَ لَهُ; کسى که امانت را رعایت نمى کند ایمان ندارد». (همان)

در حدیث دیگرى از امام صادق (علیه السلام) آمده است: «اِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ یَبْعَثْ نَبِیّاً اِلاّ بِصِدْقِ الْحِدِیثِ وَ اَداءِ الاَْمانَهِ اِلَى الْبَرِّ وَ الْفاجِرِ; خداوند هیچ پیامبرى را مبعوث نکرد، مگر این که راست گویى و اداء امانت نسبت به نیکوکار و بدکار جزء تعلیمات او بود». (اصول کافى، جلد ۲، صفحه ۱۰۴.)

این تعبیر نشان می دهد که در تمام ادیان آسمانى راستى و امانت جزء مهمترین تعلیمات بوده و از اصول ثابت ادیان الهى شمرده مىشود.

از همان امام بزرگوار نقل شده که براى آزمایش ایمان مردم فرمود: «لا تَنْظُرُوا اِلَى طُوْلِ رُکُوعِ الرَّجُلِ وَ سُجُودِهِ، فَاِنَّ ذلِکَ شَئْىٌ اِعْتادَهُ فَلَو تَرَکَهُ اِسْتَوْحَشَ لِذلِکَ وَلکِنْ اُنْظُرُوا اِلى صِدْقِ حَدِیثِهِ وَ اَداءِ اَمانَتِهِ; نگاه به رکوع و سجود طولانى افراد نکنید (و تنها آن را نشانه دیانت آنها ندانید) چرا که این چیزى است که ممکن است به آن عادت کرده باشد، و هرگاه آن را ترک کند، نگران مىشود ولى نگاه به راست گویى و امانت آنها کنید». (همان، صفحه ۱۰۵، حدیث ۱۳.)

شبیه همین معنى با تعبیر تکان دهنده ترى از رسول خدا (صلّى الله علیه وآله) نقل شده است که فرمود: «لاتَنْظُرُوا اِلَى کَثْرَهِ صَلاتِهِمْ وَ صَوْمِهِمْ وَ کَثْرَهِ الْحَجِّ وَ الْمَعْرُوفِ وَ طَنْطَنَتِهِمْ بِاللَّیْلِ وَلکِنْ اُنْظُرُوا اِلى صِدقِ الْحِدِیثِ وَ اَداءِ الاَْمانَهِ; نگاه به فزونى نماز و روزه آنها و کثرت حج و نیکوکارى آنها و سر و صدایشان در شب (هنگام راز و نیاز با خدا) نکنید، بلکه نگاه به راست گویى و امانت آنها کنید». (بحارالانوار، جلد ۷۲، صفحه ۱۱۴، حدیث ۵.)

هدف از این تعبیر این نیست که نماز و روزه و حج و انفاق، سبک شمرده شود، بلکه هدف آن است که این ها تنها نشانه دین دارى افراد معرفى نگردد، بلکه به دو رکن اساسى دین یعنى راستى و امانت بیشتر توجه شود.

ا