علم غیب جنیان

خلیل منصوری

 

 

 

 

جنیان از علم غیب برخوردار نیستند و نمی توانند از آینده انسان یا جهان سخن بگویند و پیش گویی کنند؛ البته برخی از آنان و نه همه آنان با سرقت از آسمان یعنی عالم برزخ نزولی اطلاعاتی را کسب می کنند که حق و باطل با هم آمیخته است.