عطر زهرا

یادگار عطر زهرا هم محمد هم علی

می رسد از گنبد سبزش، محمد هم علی

ما نگار خویش را داریم به دلها چون عزیز

هر کجا باشیم بخوانیم، هم محمد هم علی

شاه هستی، شاخص تام نبی مرتضی

نازنین گل بوته ی باغ محمد هم علی

می نوازد دوست و دشمن را به حق

می دهد دادش به فرمان محمد هم علی

جور و ظلمت چون بشد حاکم جهان

جان مردم بخشدش نام محمد هم علی

بس که ظالم در جهان شد شه به شه

مردمان جویند ز آن نسل محمد هم علی

نام او با نام کربش شد عجین

آن ابا صالح همان پورِ محمد هم علی

صائبا دست توسل دار پیشِ مصطفی

تا بگیرد ابن زهرا ، هم محمد هم علی