صوت | راهکارهای کسب تقوا و آثار آن

صوت

شناسنامه

  • زمان: رمضان ۹۶
  • مکان: گیلان
  • تعداد: ۲۹ جلسه
  • موضوع سخنرانی: راهکارهای کسب تقوا و آثار آن

جلسه ۱ (دوشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۶) ) ٣ رمضان ١۴٣٨

 

جلسه ۲ (چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۶) ) ۵ رمضان ١۴٣٨

 

جلسه ۳ (جمعه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۶) ) ۷ رمضان ١۴٣٨