شناخت ویژگی های اسرائیلی

yahoodقرآن به یهود با دو عنوان متفاوت توجه داشته و رفتار و صفات آنها را در حوزه های بینش و نگرش و کنش توصیف و تحلیل می کند. گاه از آنان به عنوان یهود یاد می کند و گاه دیگر از آنان با عنوان بنی اسرائیل سخن می گوید.

بنی اسرائیل، مرکب از دو کلمه بنی (به معنای فرزندان) و اسرائیل (یکی از نام های حضرت یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم علیهم السلام) است. درباره علت این نامگذاری حضرت یعقوب(ع) برخی بر این باورند که این نام ترکیبی از اسرا به معنای عبد و ئیل به معنای خدا و الله است که در مجموع به معنای عبدالله است. (مجمع البیان ج۱ و ۲ ص ۲۰۶)

بنی اسرائیل در گزارش قرآن دوازده طائفه (سبط) و تیره بودند که هرکدام به یکی از فرزندان یعقوب(ع) منتهی می شدند. (همان ج ۳ و ۴ ص ۷۵۴)

بنابراین مقصود از بنی اسرائیل در این جا تبیین اخلاق و صفات و ویژگی های قوم و ملت است نه شریعتی از شرایع آسمانی و هنگامی که از آنان به عنوان شریعت یاد می شود از واژه یهود استفاده می شود. بنابراین واژه و اصطلاح یهود اشاره به حوزه اعتقادی و بینشی دارد و از منظر دین و شریعت به آنان نگریسته می شود و واژه بنی اسرائیل ارتباط به مسئله قومیت دارد و مباحث مرتبط به سنت های الهی جاری نیز بر آنان صدق می کند.

قرآن گاه برای بیان این معنا از واژه قوم موسی نیز استفاده می کند تا به مسایل قومی و نژادی آنان اشاره کند.

برخی ویژگی های بنی اسرائیل

قرآن برای بنی اسرائیل صفات و ویژگی های چندی برشمرده است که در اسرائیلی های امروز می توان یافت. از جمله مهم ترین این صفات می توان به استکبار و اشرافی گری (بقره آیه ۲۴۶ و ۲۴۷) بدعت گزاری (بقره آیه ۷۹ و نیز آل عمران آیه ۹۳ و ۹۴) برتری طلبی (اسراء آیه ۴ تا ۷) بهانه جویی (بقره آیه ۶۷ تا ۷۱) تجاوزگری (بقره آیه ۵۱ و ۹۲) تحریف گری (بقره آیه ۴۲ و ۵۸ و ۵۹) توطئه گری (آل عمران آیه ۴۹ تا ۵۵ و اعراف آیه ۱۴۲) جهل و حس گرایی (بقره آیه ۵۵ و نساء آیه ۱۵۳ و اعراف آیه ۱۳۸ و ۱۵۵) ذلت و خواری (بقره آیه ۸۳ تا ۸۵) زیان کاری و سفاهت (اعراف آیه ۱۵۵) ظلم و ستم (بقره آیه ۵۱ و ۹۲) عصیان (بقره آیه ۸۳ و ۹۳) فراموش کاری (مائده آیه ۱۲ و ۱۳) فسق (بقره آیه ۵۹) قساوت قلب و سنگدلی (بقره آیه ۷۴ و مائده آیه ۱۳) کوردلی (مائده آیه ۷۰ و ۷۱) گمراهی و نژادپرستی (بقره آیه ۹۲ تا ۹۴ و آل عمران آیه ۷۵ و ۲۳ و ۲۴ بقره آیه ۸۰) حسادت (بقره آیه ۹۰) حق ستیزی (مائده آیه ۷۰ و ۷۱) اسراف گری (مائده آیه ۳۲) فساد و افساد (اسراء آیه ۴ و اعراف آیه ۱۴۲) التقاط گرایی (بقره آیه ۴۰ تا ۴۲) تنوع طلبی و دنیاخواهی (بقره آیه ۶۱ و قصص آیات ۷۶ تا ۷۹) شخصیت گرایی (طه آیه ۹۱) پیمان شکنی (بقره آیه ۸۳) گستاخی (بقره آیه ۹۳) توقع و درخواست بی جا (بقره آیه ۱۰۸) آواره سازی هم کیشان (بقره آیه ۸۴) و هواپرستی و مواردی دیگر از ویژگی های رفتار و شخصیتی آنان اشاره کرد.