سازه های جنیان

خلیل منصوری

 

 

 

جنیان نیز از آفریده های الهی هستند. همان گونه که همه موجودات از جمله مورچه های سازه هایی دارند جنیان نیز سازه هایی دارند اما به این سازه های مادی آنان تنها سازه هایی است که به دستور و تحت مدیریت انسان ها ساخته شده است.