راه های مهار شهوت از نظر قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

شهوت کشش نفس به خواسته های خود، یکی از اموری است که انسان می بایست در مهار و مدیریت آن تلاش کند؛ زیرا این کشش هر چند امری طبیعی و فطری است، اما به سبب تمایل به افراط می تواند انسان را از حالت اعتدال و تعادل خارج ساخته و با طغیان شهوت، بخشی از نفس بر بخشی دیگر مسلط و زمینه تغییر به شکل دفن و دسیسه فطرت را فراهم آورد و امکان بهره مندی از همه مواهب الهی را از انسان سلب کند و شرایط سقوط و رفتارهای ضد اخلاقی و ضد قانونی و ضد شرعی را در انسان افزایش دهد. از همین روست که در آموزه های وحیانی قرآن، بر مهار و مدیریت شهوت نفسانی اهتمام ویژه ای مبذول شده و راهکارهایی برای آن بیان شده است.

شهوت مذموم و شهوت غیر مذموم

شهوت، کشش نفس به خواسته خود را گویند(مفردات الفاظ قرآن کریم، ص ۴۶۸، «شها».) شهوت، در اصطلاح روانشناسى کشش و میلى است که شدّتش از حدّ معمول تجاوز کرده، امیال دیگر را تحت الشّعاع قرار دهد و تمام توجّه شخص را منحصراً به موضوع خود جلب نماید.(روانشناسى تربیتى، دکتر سیاسى، ص ۳