دفتر عاشقان

قرآن

در جام دلم نقش تو را می بینم

هم جلوه زیبای تو را می بینم

هر نقش که بر جام جهان بین زدند

یک نقش از آن نام تو را می بینم

در چشم جهان نگر که بس زیبا شد

در نقش دلم چون نگرم نقش تو را می بینم

در دفتر عاشقان چه بسیار نوشت

در رمز دلم، شیوه شیدای تو را می بینم

هر جلوه نمایی تو بر این جام جهان

صد جلوه از آن روی تو را می بینم

در گلستان جهان جلوه که دارد گلش

در باغ دلم، جلوه آن جام تو را می بینم

این دل که شدش آینه روی کمال

در جام جهان بین تو هم روی تو را می بینم

این ناصر تو چون ز توّهم بگذشت

در جام دلش، نام تو را می بینم