درمان جن زدگی

خلیل منصوری

 

 

جن زدگی یک واقعیت است. کسانی که از سوی جنیان مورد ضرب و شتم و یا اذیت و آزار حتی جنسی قرار می گیرند می توانند با تعویذ و استعاذه به خدا خود را از شر اذیت و آزار آنان رها سازنند.