حقیقت توحید

در روایات معتبر وارد شده که امامان معصوم (ع) وجه الله هستند. هم چنین درهر عبادتی معتبر است که وجه الله نیت شود و مقصود عبادت قرارگیرد.(اصول کافی ج ۱، ص ۱۱۱کتاب التوحید،  باب النوادر و نیز  کتاب توحید شیخ صدوق، ص ۱۱۷ و منابع دیگر روایی)

می دانیم که وجه و چهره هرچیزی که بخش ظهور و بروز آن چیز است، چیزی جدا از آن چیز نیست. بنابراین می توان نتیجه گرفت که حقیقت توحید دریافت این معناست که امامان معصوم (ع) وجه الله هستند و عبادت با ایشان تمام و کمال می یابد و انسان با عبادت می کوشد تا به این وجه متوجه شود و از غفلت درآید ومتذکر ایشان شود. از این رو در روایات آمده که از کمال و تمام حج، لقاء الامام است چنان که از تمام و کمال نماز نیز لقاء الامام (ع) می باشد.(من تمام الحج لقاء الامام؛ اصول کافی، ج۴، ص۵۹۴ و نیز بحارالانوار، ج ۹۹، ص ۳۷۴ روایت ۲)

با نگاهی به فقرات نماز می توان دریافت که هدف از نماز، تذکر این معناست که حضور امامان معصوم را دریابد. لذا به انسان ها فرمان داده شده که درپایان نماز که برترین و بهترین عبادت است، به پیامبر (ص) به عنوان وجه الله سلام دهند. بنابراین نماز، آدمی را متذکر این معنا و متوجه این حقیقت می کند که پیامبر(ص) به عنوان وجه الله در برابر آدمی است و می بایست به ایشان سلام دهد و ارتباط خود را با این حقیقت برقرار کند.

پس حقیقت توحید دریافت و درک این معناست که وجه الله باالله ، متحد و یکتا و یگانه است و دوگانگی ندارد.بنابر این حقیقت توحید همان دریافت اتحاد و یکتایی و یگانگی امامان معصوم (ع) با خداوند است. خداوند در قرآن این معنا را به اشکال گوناگون تبیین کرده است.

خداوند در قرآن بیان می دارد که به هر چیز و به هر سو رو کنید وجه الله را می بینید، چرا که وجه الله همانند آبی است که ماهی را دربرگرفته است و آب پشت و پهلو و جلو و عقب و بالا و پایین ندارد، چرا که همه وجود ماهی را احاطه کرده و محیط برآن است و ماهی محاط آب است. بنابر این امامان (ع) همانند آب وجه الله هستند که بر هستی احاطه دارند. از این روست که خداوند می فرماید: للّه المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه اللّه؛ مشرق و مغرب خداى راست ، پس به هر جا که روى آورید، رو به سوى وجه الله است . ( بقره ، آیه ۱۱۵ )