حریم خصوصی و هتک آبرو در آموزه های قرآن

SAMAMOSآنچه در پی می آید بررسی دیدگاه قرآن درباره حریم خصوصی افراد و هتک آبرو و حرمت آنان است که درآن نویسنده با پرداختن به ۳ اصل اساسی اجتماعی دراسلام، راهکارهای قرآنی برای حفظ حریم خصوصی افراد را مورد بررسی اجمالی قرارداده است.

اسلام اخلاقی ترین دین
بی گمان اسلام اخلاقی ترین دین و مکتبی است که درجامعه بشری ظهور کرده است. پیامبراکرم (ص) در تبیین آموزه های قرآنی که تزکیه نفس را هدف از بعثت پیامبران برشمرده (سوره جمعه آیه ۲) می فرماید: انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق؛ من به هدف اتمام و اکمال فضیلت های اخلاقی درمیان بشر برانگیخته شده ام.

اگر آیات و آموزه های قرآنی و نبوی را تحلیل کنیم درمی یابیم که بیشتر آموزه های آن یا به طور مستقیم مرتبط به مساله اخلاق است و یا در نهایت در راستای ارزش های اخلاقی و تحکیم آن صادر شده است. از این رو، آموزه های حقوقی، عبادی، جزایی و قضایی اسلام در بردارنده اصول اخلاقی است و حوزه ای نیست که متاثر از ارزش ها و اصول اخلاقی نباشد. درحوزه مسائل سیاسی که حیله گری و فریب در آن به عنوان ارزش تلقی می شود، سیاست اسلام مبتنی بر صداقت، شفافیت سازی و روشنگری به دور از هرگونه فریب و نیرنگ و سیاست ضد ارزشی و اخلاقی است. درسخنان امیرمومنان (ع) این مساله به روشنی بیان شده و آن حضرت درباره سیاست اسلامی خود و سیاست های مکارانه معاویه، به نقد سیاست های معاویه می پردازد و روش وی را دور از اصول اصلی و ارزشی سیاست اسلامی بر می شمارد. از نظر ایشان، سیاست معاویه که مبتنی بر کیاست و فراست از نظر برخی از منتقدان روش ها و سیاست های امیرمومنان (ع) بوده، سیاست دغل کاری و فریب است و اگر آن حضرت خود نیز مانند روش سیاسی معاویه عمل می کرد، درحوزه کیاست و فراست به معنا و مفهوم معاویه ای، گوی سبقت را از همگان می ربود.
اسلام برای گسترش و تحکیم اصول و ارزش های اسلامی از همه ظرفیت ها و فرصت ها بهره گرفته است. آموزه های دستوری آن به اشکال مختلف دراین راستاست. برای جلوگیری از سوء استفاده از ارزش های اخلاقی، قوانین سختی را بیان داشته است.
چنان که برای حفظ اصول ارزشی نیز آموزه های حقوقی، قضایی و جزایی وضع کرده است. از این رو حفظ حریم خصوصی افراد به عنوان یک ارزش اخلاقی مورد توجه و نظر قرار گرفته و گزاره های شناختی و حیانی به همراه آموزه های دستوری صادر شده است.
۳ اصل بنیادین اجتماعی در اسلام
دراسلام سه اصل از جایگاه خاصی برخوردار است و هر فرد انسانی از آن بهره مند است.
اصولی که بنیاد اجتماع برآن نهاده شده و روابط انسان با انسان با آن تنظیم می شود. سه اصل حفظ جان و مال و عرض به عنوان اصولی اساسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در همه آموزه های اجتماعی اسلام حفظ این اصول به عنوان اصل احکام بر احکام و قوانین و روابط اجتماعی مدنظر قرارگرفته است و همانند عدالت هرکجا که اصلی با این سه اصل مخالفت کند به طور خودکار از اعتبار و حجت خارج می شود مگر آنکه دلیل محکم و استواری در برابر این سه اصل حاکم وجود داشته و آن را تخصیص بزند. به عنوان نمونه اصل، حرمت جان انسان است و جایز نیست که کسی به جان کسی متعرض شود و به آن آسیب برساند. با این همه تنها در صورتی قتل فردی جایز شمرده می شود که دلیل و برهان قوی وجود داشته باشد و براین اصل اولی چیره شود، چنانکه شخصی فردی را به قتل برساند که در این صورت به جهت حکم قصاص، مستوجب مرگ می شود. با این همه شرایط آنچنان تغییر نمی یابد که در مجازات وی تشدید شود و یا حتی عرض و آبروی فرد مورد تعرض قرار گیرد.
وجوب حفظ آبروی انسان
آبرو به معنای عرض، اعتبار، حرمت، شرافت و وجاهت انسان مورد تاکید اسلام و به عنوان یکی از اصول سه گانه در همه احکام، حضور جدی دارد. در آیات قرآنی از آبرو به عنوان وجاهت و عفت یاد شده است (آل عمران آیه ۴۵ و نیز احزاب آیه ۶۹) و از فضاحت و بی آبروئی افراد منع شده و پرده از عیب کسی برداشتن و آبروی وی را ریختن به عنوان گناه مورد نکوهش قرار گرفته و متعرضان به آبروی افراد را به مجازات سختی تهدید کرده است.(حجر آیه ۶۸).
در برخی روایات حرمت آبروی مومن از حرمت خانه کعبه بالاتر دانسته شده است ریشه توجه اسلام و قرآن به مسئله آبرو و عرض انسانی را باید در جایگاه ارزشی همه انسان ها در بینش و نگرش قرآنی جست. قرآن، انسان را موجودی برخوردار از کرامت و شرافت ذاتی دانسته و دربیان مقام ارزش ذاتی انسان می فرماید: ولقد کرمنا بنی آدم؛ به درستی ما فرزندان آدم را کرامت و شرافت بخشیدیم و بزرگوار کردیم. (اسراء آیه ۷۰) از نظر قرآن، همه نوع بشر بدون تفاوت در رنگ و نژاد و دین و قومیت از شرافت ذاتی برخوردارند و باید به عنوان انسان، گرامی داشته شوند. (حجرات آیه ۱۳) تاکید بر شرافت انسان به عنوان حقی عام و فراگیر، یکی از مهم ترین ویژگی ها و شاخصه های اسلام است. در هیچ دین و آئینی اینچنین مقام انسان مورد اهتمام و ارزش گذاری نیست.
از این رو هیچ تفاوتی میان فردی با فردی دیگر نیست و اگر اسلام شرافت دیگری برای شخصی افزون بر شرافت ذاتی اثبات می کند به جهت تسلیم در برابر خدا و تقوای الهی است که در این صورت افزون بر شرافت و کرامت ذاتی از ارزش کرامت عرضی نیز برخوردار می شود و مصداق تفضیلی بزرگوارتر می گردد و به حکم: ان اکرمکم عندالله اتقاکم(حجرات آیه ۱۳)، از نوع برتری عرضی بهره مند می شود که این برتری تنها در برخی از احکام دنیوی برای فرد سودمند است هرچند که در آخرت این برتری نمود و بروز واقعی می یابد و انسان متقی به بهشت درمی آید و انسان غیرمتقی به دوزخ آتشین فروافکنده می شود. بنابراین کرامت ذاتی انسان، موجب می شود که در دنیا از مهمترین حقوق انسانی خود یعنی حفظ جان و مال و عرض بهره مند شود.
در قرآن بیان شده است که انسان به طور فطری و طبیعی خواهان حفظ آبرو و عرض خود است. از این رو در داستان بهشت آدم(ع) و درخت ممنوع می خوانیم که آنان به هنگام پدیدار شدن بدن برهنه شان، به جهت حیا، خود را با برگ های درختان پوشاندند. (اعراف آیه ۲۲) همین گرایش فطری موجب شد تا انسان به پوشش نیازمند شود و خداوند به عنوان یک منت و نعمت، لباس را برای پوشش جسمشان فرو فرستاد تا افزون بر پوشش و وحفظ تن از گرما و سرما به عنوان زینت از آن بهره مند شوند. (اعراف آیه ۲۶)
حریم خصوصی
حریم خصوصی به معنای محدوده خاص هر شخص است که دیگران نمی توانند در آن محدوده وارد شوند و یا متعرض آن گردند. حریم خصوصی می تواند در سطوح متعدد مورد توجه قرار گیرد. گاه مراد از حریم خصوصی سطح کاملا شخصی آن است که حتی زن و فرزندان به عنوان نزدیک ترین اشخاص به وی نمی توانند به آن نزدیک شوند. گاه مراد از حریم خصوصی، بخشی از حوزه انسانی است که ارتباط با دیگران و جامعه ندارد. می توان از آزادی فکری، مذهبی، انتخاب اقامتگاه، مکاتبات شخصی و مانند آن به عنوان حریم خصوصی افراد یاد کرد.
حریم به معنای آنچه که از پیرامون خانه و عمارت که بدان متعلق باشد، و مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب است و خصوصی به معنای شخصی، داخلی و هرچه که زندگی خصوصی اشخاص را در نظر بگیرد (فرهنگ های معین؛ دهخدا؛ عمید) به کار رفته است. کلمات حرم، حرمت، احترام، تحریم با حریم، هم ریشه اند.
از لحاظ حقوقی حریم از حرمت به معنای منع است؛ زیرا تعرض دیگران به حق صاحب حریم ممنوع است. (نگاه کنید: ترمینولوژی حقوقی، دکتر جعفر جعفری لنگرودی، جلد سوم) حریم نهر، حریم رودخانه، حریم دریا، حریم جاده، حریم ملک و مانند آنها از جمله مصادیق آن می باشد. بنابراین، حریم خصوصی به معنای مکان و محلی است که اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب و تعرض نسبت به آن ممنوع می باشد.
حریم خصوصی به شکل حقوقی، سیاسی و اخلاقی می تواند مورد توجه قرار گیرد و از منظرهای مختلف می توان آن را تحلیل و تبیین کرد. در هر رویکردی قواعد و مباحث و مؤلفه های خاص خود را دارد. در اینجا کوشش می شود تا در حد امکان به ابعاد مسئله از دیدگاه قرآن پرداخته شود.
در آموزه های قرآن بر حفظ حریم خصوصی افراد تأکید شده است. مهمترین عنصر در مسئله حریم خصوصی و اصلی ترین مؤلفه مسئله، آبروی اشخاص است. در آموزه های نبوی آنچنان بر مسئله آبرومندی تأکید شده که دستور داده شده که فرد باید آبروی خود را حرمت دارد و در حفظ آن کوشش کند. از پیامبر گرامی(ص) نقل شده که فرمود: ان اعراضکم علیکم حرام کحرمه یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا؛ آبروی شما بر شما حرمت دارد؛ همان گونه که عید قربان در ماه ذی الحجه و در سرزمین مکه حرمت دارد. (ابن کثیر ج ۴ ص ۲۲۹) و امیرمؤمنان می فرماید: آبروی خود را هدف تیرهای سخنان مردم قرار ندهید. (نهج البلاغه ص ۶۸۳ نامه ۶۹)
راهکارهای قرآن برای حفظ حریم خصوصی
قرآن برای حفظ حریم خصوصی و آبروی اشخاص به برخی از مسایل به صورت مصداقی توجه می دهد. به عنوان نمونه از کسانی یاد می کند که دست نیاز به سوی دیگران دراز نمی کنند و آبروداری می کنند. (بقره آیه ۲۷۳) به این معنا که انسان به طور فطری از اینکه دست نیاز به انسان های دیگر دراز کند ناخشنود و ناراضی است، از این رو کسانی که عفت را پیشه خود می کنند و آبروداری می کنند مورد تشویق قرار گرفته اند. در مقابل، به توانگران دستور می دهد که به وظیفه خود عمل کنند و دستگیر نیازمندان باشند تا حریم خصوصی افراد حفظ شود و آبروی نیازمند به جهت فقر اقتصادی مورد تعرض قرار نگیرد و ارزش و شرافت و کرامت آدمی پایمال نشود از این رو صدقه پنهانی (بقره آیه ۲۷۱) و منت نگذاشتن در هنگام صدقه دادن (بقره آیات ۲۶۲ و نیز ۲۶۴) مورد تشویق قرار گرفته است.
بی گمان هتک آبروی اشخاص و اتهام و نسبت دادن امور زشت و ناپسند به دیگران یکی از زشت ترین رفتارهای انسانی است و مردم به طور فطری آن را ناپسند می دارند. قرآن از نسبت دادن فحشا به اشخاص برحذر می دارد. از آن جایی که هتک حرمت و بی آبرو کردن اشخاص، از متهم کردن آنان به امور زشت و فحشا، شدیدتر و پیامدهای ناگوارتری در زندگی خانوادگی و اجتماعی آنان در پی دارد، حفظ آبرو به شکل قانون درآمده و برای متهم کردن دیگران، مجازات سختی در دنیا و آخرت پیش بینی شده است که هشتاد تازیانه برای اهل قذف از نمونه های این احکام تشدیدی است. (نور آیه ۴ و ۲۳؛ احزاب آیه ۵۸)
در آیه ۱۴۸ سوره نساء از بیان بدی های دیگران بازداشته است تا ضمن حفظ حرمت و کرامت و شرافت آدمی از دامن زدن به فحشا و منکر جلوگیری کند. در آیه۱۱ و ۱۲ سوره حجرات نیز از تمسخر، عیب جویی و یادکرد به لقب های زشت و زننده نهی کرده و غیبت را عاملی برای ریختن آبروی اشخاص دانسته است. همچنین از تجسس در اسرار دیگران که می تواند موجبات بی آبرویی و کشف اسرار ایشان باشد برحذر داشته و از هرگونه گمان بد در حق دیگری بازداشته است. بهتان زدن و نسبت کار زشت خود به دیگری نیز از مصادیق هتک حرمت اشخاص و بی آبرو کردن شمرده شده و از آن نهی گردیده است. (نساء آیه۱۱۲)
برای حفظ شرافت آدمی و کرامت انسانی، اعاده حیثیت را جایز می شمارد و در بیان داستان یوسف از تلاش وی در زندان برای اعاده حیثیت یاد می کند و اینکه آن حضرت چنان برای آبروی خویش ارزش قایل بوده است که حاضر نمی شود عفو و بخشش شاه را بپذیرد و پیش از اعاده حیثیت از زندان بیرون آید، از این رو شاه، مجلسی ترتیب می دهد و پس از اعاده حیثیت و بازگشت آبروی از دست رفته، آن حضرت حاضر می شود تا از زندان بیرون آید. (یوسف آیات۵۰ و ۵۱)
از مجموعه آیات قرآن این معنا بدست می آید که حفظ حرمت آبروی اشخاص نه تنها وظیفه خود شخص بلکه جامعه و نیز دولت است. بنابراین هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی و یا نهادهای دولتی نمی توانند متعرض حریم خصوصی افراد شوند و به جان و مال و آبروی اشخاص آسیب برسانند. دولت به عنوان نهاد حافظ منافع اشخاص و جامعه می بایست در این حوزه نه تنها خود وارد نشود و به تجسس و یا کاوش نپردازد بلکه با تشدید قوانین و مجازات بر افزایش ضریب امنیتی حوزه خصوصی و حریم شخصی بیفزاید. باتوجه به تغییرات در روش ها و بکارگیری فنون و فن آوری های نوین در عرصه های مختلف، اماکن تعرض به حریم خصوصی افزایش یافته است از این رو می بایست با یافتن راهکارهای نوین امکان هرگونه تعرض و هتک حرمت حریم خصوصی از اشخاص حقیقی و حقوقی سلب شود.
موارد جواز تعرض به حریم خصوصی
با همه اهتمامی که قرآن به حفظ آبرو و حریم خصوصی اشخاص دارد با این همه در مواردی جایز و بلکه لازم است که این حریم شکسته شود و به حریم خصوصی اشخاص وارد شد. در قرآن شماری از موارد جواز بیان شده است. این موارد ازنظر کمی بسیار اندک هستند ولی از نظر کیفی بسیار خطرساز برای جامعه و ارزش های انسانی است، از این رو با تأکید و نیز سخت گیری های بی شماری همراه است. یکی از موارد جواز، زنای آشکار است که چهار شاهد عادل همزمان با تمام جزئیات، مسأله را بدون کم و کاست بیان و گواهی می دهند. این مسأله از دو نظر اهمیت دارد؛ یکی از جهت تحکیم بنیادهای خانه و خانواده و حفظ حریم خانواده و ارزش های انسانی و اسلامی و از سوی دیگر به جهت حفظ حرمت اشخاص حتی در بدترین شرایط. از این رو هم در اثبات جرم سخت گیری می شود و هم در اجرای حکم نسبت به قانون شکنان و متعرضان به حریم خصوصی و خانوادگی اشخاص. قرآن در آیه۲ و ۴ و ۵ سوره نور به این مسأله توجه می دهد.
درباره تجاوز مالی به حریم خصوصی اشخاص و اثبات سرقت و قطع دست دزدان نیز این مسأله به روشنی بیان می شود تا حرمت انسانی و نیز حریم خصوصی حفظ شود. (مائده آیه۳۸) از این رو در اجرای حدود که مستلزم بی آبرویی اشخاص است واجب شده که دقت بسیاری در مسأله و عوامل اصلاح جامعه مدنظر قرار گیرد.
همچنین در مواقعی که امنیت و حاکمیت حکومت اسلامی و مصالح کلان جامعه اسلامی در معرض تهدید و خطر و توطئه از سوی افراد و تشکیلات حقیقی و حقوقی قرار گیرد، حفظ اصل نظام اسلامی در برابر خطرات بر هرگونه حریم شخصی و عمومی رجحان می یابد و باید برای خنثی شدن این تهدیدها از هر اقدام بازدارنده ای فروگذار نکرد.