جریان نفوذ از نظر قرآن

نفوذ به معنای رخنه است. در روان شناسی اجتماعی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و نظامی، این واژه یکی از کاربردی ترین اصطلاحات است. نفوذ اجتماعی، فرصتی است که هر کسی بر آن است تا آن را به نحوی برای خود به دست آورد؛ زیرا در این صورت دایره بده و بستان هایش افزایش می یابد و از درصد بیش تری از منافع برخوردار شده بی آن که هزینه بسیاری را بپردازد.

در حوزه نظامی، هماره تلاش بر آن است تا از نفوذ دشمن جلوگیری شود. خداوند در آیه ۹۷ سوره کهف از نفوذ نظامی سخن به میان آورده و گفته است: فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ یَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا . در حقیقت دشمن هماره تلاش دارد تا در مواضع دوستان خلل به وجود آورد و راه برای سلطه خویش باز کند. این گونه است که تلاش می کند در مواضع دفاعی راهی پیدا کند تا به این هدف خویش برسد.

از نظر قرآن، در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، خطر نفوذ بیش تر و آسیب آن نیز فزون تر است؛ زیرا در نفوذ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، افکار و عقاید و نیز قلوب مردمان هدف تهاجم قرار می گیرد و دشمن با استفاده از خواص دارای نفوذ اجتماعی تلاش می کند تا اهداف خودش را تحقق بخشد. دشمن با استفاده از مردم شناسی و روان شناسی اجتماعی و دیگر علوم و دانش ها تلاش می کند تا نخبگان و خواص جامعه را با خود همراه کند و با کم ترین هزینه بیش ترین بهره برداری را داشته باشد. در آیات و روایات است که فرعون قبطی، با استفاده از بلعم باعورا از خواص دانشمند امت موسی و قوم سبطی تلاش کرد تا اهداف خود را تحقق بخشد. مهم ترین ابزار دشمن برای بهره گیری از خواص وعده های مادی و دنیوی است که موجب جذب نخبگان و خواص به صف دشمن می شود. این مطلب را می توان از آیاتی از جمله آیات ۱۶۵ تا ۱۶۷ سوره اعراف به دست آورد.

دشمن با استفاده از نفوذ می تواند بی آن که دوستان متوجه شوند، با استفاده از نیروهای به ظاهر خودی مقاصد خود را برآورده سازد. جریان فرهنگی که دشمن با استفاده از عناصر نفوذی در جامعه راه می اندازد هماره به نفع دشمن است. به عنوان نمونه جریان نفوذ با استفاده از نظام معماری، با تغییر سنت معماری ایرانی به غربی، اجازه می دهد تا بی حجابی و بی عفتی ناخواسته وارد جامعه شود و روابط آزاد میان خانواده و مهمانان یا همسایگان پدید آید.

جریان نفوذ اقتصادی، نظام ربوی را در کل جامعه از طریق نظام بانکی غربی گسترش می دهد به طوری که شخص یا باید از گرفتن وام و قرض بشوید یا تن به نزولخواری و رباخواری دهد.

جریان نفوذ در آموزش و پرورش بر آن است تا فرهنگ غربی و سبک زندگی آن را نهادینه سازد. البته جریان نفوذ هماره حساسیت های دوستان را می شناسد و به یک باره در صدد تغییر بر نمی آید، بلکه در فرآیندی تغییرات مطلوب خود را اعمال می کند بی آن که دوستان متوجه تغییر فکری و رفتاری خود نشوند. از این روست کتاب های درسی با تغییر اندکی مواجه می شود تا میزان حساسیت برآورد شود و در نهایت کتب درسی چنان نگارش می شود که اهداف دشمن فرهنگی برآورد می شود. عدم حساسیت مردم و مسئولان نظام اسلامی در برابر این تغییرات اندک، خود عامل تشدید عملیات نفوذ فرهنگی و فکری دشمن در نهادهای اساسی جامعه اسلامی است. در همین راستا جریان نفوذ با حذف خاطرات انقلاب اسلامی از کتب درسی تلاش می کند تا آینده سازان کشور از اصول و ریشه های نظام جدا شوند و هیچ درک درستی از علل ایجادی و پیدایی انقلاب اسلامی و اهداف ضد استکباری آن نداشته باشند. حذف خاطراتی از جمله اشغال لانه جاسوسی و ۱۶ آذر از کتب درسی ابعاد ضد استکباری انقلاب اسلامی و نظام اسلامی را به دست فراموشی می سپارد و انقلاب اسلامی را در دایره شاه ستیزی و تغییر نظام سیاسی محدود می سازد؛ در حالی که هر یک از خاطرات انقلاب اسلامی گواهی روشن از ابعاد متعدد و متنوع انقلاب و انقلابیونی است که برای پریایی جامعه جهانی عادل و ستم سوز و استکبار ستیز تلاش کردند و در این راه خون دادند و به شهادت رسیدند.

جریان نفوذ فرهنگی همانند تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی خطرناک تر از نفوذ نظامی و اقتصادی است. در این نفوذ فرهنگی تغییر سبک زندگی و فلسفه زندگی مد نظر است و دشمن بر آن است تا با تسخیر قلوب و اذهان، افکار و عقاید را تغییر دهد و راه را برای نفوذ و سلطه خویش باز کند و گفتمان اسلامی را که تنها گفتمان رقیب در برابر گفتمان سلطه گر و استکباری غربی است نابود ساخته و از درون فروپاشاند.