جامعه قرآنی با بهشتیان بی کینه

samamosجامعه اسلامی مبتنی بر چیزی است که از آن به سبک زندگی قرآنی یاد می شود و معصومان(ع) کوشیده اند تا به عنوان اسوه های حسنه برای زندگی بشر آن را به نمایش عمومی بگذارند و قابلیت تطبیق آموزه های نظری قرآن را در صحنه زندگی فردی و اجتماعی نشان دهند.

آموزه های قرآنی گاه با تبیین موضوع و آثار و پیامدهای مثبت و منفی آن در دنیا و آخرت و گاه دیگر با بیان زندگی برتر در آخرت و ویژگی های مومنان در دنیا و آخرت و گاه با امر و نهی و بیان فلسفه احکام و علل و اهداف این امر و نهی بر آن است مردم با معرفت و انگیزه علمی و علاقه قلبی،‌ این سبک را اختیار کنند و آن را به عنوان بهترین و برترین سبک زیست بشناسند.

با نگاهی به این آموزه های قرآنی، این معنا به دست می آید که حتی اگر انسانی بخواهد زندگی مادی دنیوی خویش را در بهترین شکل داشته باشد و از مواهب دنیوی و مادی بهره مند شود،‌ سبک زندگی اسلامی همان مطلوب هر انسان و جامعه ای است.

جامعه برتر که اوج آن در بهشت خودنمایی می کند، دارای خصوصیات و شاخصه هایی است که از آن جمله، فقدان اموری چون حسادت،‌ کینه و دشمنی در قلب های مومنان و لهو،‌ لغو