ثمودیان ، عبرت مستکبران

samamosثمود نام قبیله ای در شهر حجر میان حجار و شام است که خداوند از آنان به اصحاب حجر نیز یاد کرده است. آنان از بقایای عادیان و از نژاد سامی و عرب بودند. قرآن درباره این قوم گزارش های چندی را آورده است؛ زیرا نشانه ای از گذشته بشری است که به سنت الهی گرفتار آمده اند. هدف قرآن از گزارش داستان زندگی ایشان ، تحلیل و تبیین علل و عوامل رشد و شکوفایی تمدنی و در نهایت سقوط و هلاکت و نابودی آنان و هم چنین توصیه به آیندگان برای پند و اندرز گیری از آنان است؛ زیرا قوانین و سنت های الهی هماره در حال تکرار است و ضروری است تا نسل های دیگر هوشیار شوند و از مسیری که آنان در نابودی طی کرده اند پرهیز کنند.

با توجه به آیات قرآنی و تحلیل آن می توان به این نکته دست یافت که ثمودیان مردمانی مستکبر بودند و همین صفت و برخی دیگر از عوامل جنبی موجب شد تا در نهایت از اوج عزت و حضیض ذلت فرو افتند و نابود شوند تا عبرت آیندگان گردند. نویسنده این مطلب برای پاسخ گویی به پرسش علل و عوامل نابودی ثمودیان به سراغ قرآن رفته و کوشیده است تا تحلیل خداوند را از این مساله به دست دهد. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.