تغییر اوضاع جهان

«بوی تغییر ز اوضاع جهان می شنوم»

نغمه شادی ز نغمات شبان می شنوم

گر تو را ظلمت شب کرد ز انوار جدا

مُطرِب فجر ز انفاس جهان می شنوم

هم میان ظلم و بیداد به شبستان جهان

دولت صالح از آن هاتف جان می شنوم

می رسد مژده ز انفاس خوش باد صبا

چون که فریاد ز اقطار جهان می شنوم

بنگر خلق شدند عاصی ز بیداد جهان

هر زمان شورش و فریاد به جهان می شنوم

این همه نقش سیاه و ظلمت جان به جهان

هم نوای خوش شادی به جهان می شنوم

تو مخوان نغمه وسواس چو شیطان به گوش

مرگ شیطان به جهان، هم به جان می شنوم

بعد از این دست زنان دامن آن سرو بلندش آویز

چون بسی نغمه و شادی ز جهان می شنوم

مشو نومید ز آشگفتی اوضاع جهان ای ناصر

چون ز اسرار جهان، نغمه به جان می شنوم