تحلیل قرآن از نظام سلطه

samamosنظام سلطه استکباری، نظامی است که در طول تاریخ در برابر جریان عدالت خواه پیامبران قرار گرفته است. این جریان شیطانی همان خوی استکباری ابلیس را با خود همراه دارد، زیرا انسان هایی که در این جریان تاریخی قرار گرفته اند همواره از موالی و دوستان ابلیس بود و در چارچوب ولایت او قرار داشته وعمل می کردند.

نظام سلطه استکباری به عنوان نظام رقیب در برابر نظام ولایی الهی با تحریف حقایق خود را ساخته و زنده نگه می دارد. این نظام در بسیاری از موارد از دین به عنوان پوشش مناسب سود می جوید. در این میان تحریف گران یهودی سرآمد یاران شیطان هستند و او را در ایجاد نظام سلطه باطل استکباری یاری می رسانند. در برخی از روایات آمده است که یاران و ابزارهای نظام سلطه استکباری شیطانی، یهودیان منحرف و تحریف گر، زنان بی حیایی که استحیاء شده و عفت از ایشان سلب شده ، و اعرابی یعنی بیابانگردان بی فرهنگ و بی تمدن هستند که در دین تفقه نمی کنند و خود را متخلق به آداب دینی نکرده و در فرهنگ بدوی به سر می برند.

در روایات هم چنین این معنا مورد تاکید قرار گرفته است که نظام سلطه استکباری در آخر زمان فتنه ای بزرگ و جهانی را برای بشریت رقم می زنند که کم تر کسی از آن رهایی می یابد. در این فتنه که با رهبری انسانی متضاد و متناقض به نام مسیح دجال صورت می گیرد، مردمان گرفتار تضادی سخت تفکیک ناپذیر قرار می گیرند؛ زیرا در پیوند دروغین شخصی میان منجی بشریت و سلطه استکباری جمع می کند؛ چرا که مسیح انسان منجی بشریت است تا آدمی را به سوی حق و عدالت رهنمون کند و جهان را از ظلم و جور و بی عدالتی رهایی بخشد، در حالی که این موجود خود سلطه گری جهانی است و به عنوان یک پدیده همه زمین را پوشانیده است؛ زیرا دجال، به فردی گفته می شود که همه سطح چیزی را بپوشاند. از این روست که دجله را دجله نامیده اند که سطح وسیعی از زمین را با آب خود می پوشاند و همه زمین را دربر می گیرد. دجل به معنای فراگیری آب در همه زمین است. براین اساس، دجال نظام سلطه استکباری است که همه سطح زمین را می پوشاند و در بر می گیرد.

با نگاهی به نظام کنونی رسانه و جهانی شدن به سادگی می توان مفهوم دجال را دریافت که چگونه همه سطح زمین را پوشانیده است و با اخبار و اطلاعات دروغین مردم را در مسیر استضعاف خود پیش می برد تا به نظام سلطه استکباری خویش شکل تثبیت شده بخشد.

تضاد اجتماعی نظام های سلطه و ضد سلطه

بر این اساس نظام سلطه همواره در گیر با نظام ضد سلطه است. نظام ضد سلطه با هم اندک توانایی خویش می بایست در برابر نظام سلطه ای قرار گیرد که از همه امکانات و منابع مادی و انسانی برخوردار می باشد؛ زیرا چنان که قرآن تبیین کرده است بیشتری مردم به سوی نظام باطل گرایش می یابند و کم تر کسی است که در مسیر سخت و سنگلاخی اسلام و عدالت و حقیقت گام بردارد و این گونه شکرگزار نعمت های الهی باشد.

خداوند در آیات قرآنی همواره استکبار را در برابر استضعاف نهاده است. این بدان معناست که حیات استکبار به وجود استضعاف است و هر جایی که استکباری است استضعافی نیز وجود دارد. انسان ها متکبر و مغرور ، به سبب تکبری که خلق و خوی ایشان است در عمل اجتماعی به آن چه دارند بسنده نمی کنند و با تضییع حقوق دیگران می کوشند تا منابع بیش تری را در اختیار گیرند و شهوات و خواسته نفسانی خویش را برآورده سازند.

نظام سلطه استکباری برای دست یابی به هدف خویش نیازمند آن است که حقوق مردمان را در همه حوزه ها تضییع و تباه سازد و در اختیار گیرد. این گونه است که سلطه خود را در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و حتی دینی گسترش می دهد و افرادی را از هر حوزه در اختیار اهداف خود می گیرد. بر این اساس است که همواره نظام سلطه همراهانی از ملا و اشراف و قدرتمندان ظالم ، ثروتمندان و مرفهان بی درد ، نظامیان و سربازان مطیع ، جادوگران و ساحران فسونگر، روحانیون و احبار و عالمان دینی تحریف گر را در اختیار دارند.(قصص ، آیات ۶ و ۸ و ۳۸ و ۳۹ و نیز غافر ، ایات ۲۴ و ۳۶ و نیز اعراف ، آیات ۱۰۹ و ۱۲۷ و ۱۷۶ و نیز نساء ، آیه ۴۶ و مائده ، آیات ۱۳ و ۴۱)

خداوند با گزارشی از نظام سلطه استکباری که با مدیریت فرعون شکل گرفته است به این سلطه همه جانبه و همراهی افراد شاخص از هر جریان و طبقه اجتماعی اشاره می کند. این گونه است که هامان سیاست مدار از طبقه ملا و اشراف، در کنار قارون از طبقه ثروتمندان و مرفهان بی درد، همراه با ساحران فسونگر، با بهره گیری از بلعم باعورا از طبقه روحانیون دین فروش و جنود قبطیان و خودفروشان یهود، در خدمت فرعون می باشند و موسی (ع) در برابر این نظام سلطه در تنهایی و غربت قرار می گیرد و سالیانی سال نمی تواند با همه معجزات کاری از پیش برد و توده های مردم خودش را نیز همراه کند.

ویژگی های نظام سلطه

نظام سلطه استکباری دارای ویژگی های چندی است که از همه مهم تر بهره گیری از همه فرصت های درست و نادرست برای رسیدن به اهداف است. این گونه است که هدف وسیله را برای او توجیه می کند و از هیچ ظلم و ستمی باز نمی ایستد. بر این اساس می کوشد تا با تحریف گری و شبهه سازی باطل نظام سلطه خویش را زیبا جلوه دهد و در قالب دین داری و حفاظت از آیین ها و سنت های مردمی ، توده های مردم را مسحور و همراه خویش گرداند؛ چنان که فرعون به صراحت در مقابله با حضرت موسی(ع) آن حضرت را متهم به سلب آرامش و آسایش و دینداری مردم می کند و می گوید که تمامی تلاش نظام فرعونی برای حفاظت از آیین های نیاکان و دینداری مردمان صورت می گیرد.(غافر ، آیه ۲۶)

نظام سلطه در تحریف گری از بهترین استادان در این حوزه بهره می گیرد. این گونه است که از یهودیان این استادان تحریف در دین سود می برد تا باطل را حقیقت بنمایاند و حقایق را زشت جلوه دهند. این گونه است که ارزش به ضد ارزش و امر نابهنجار به هنجار تبدیل می شود.( نساء ، آیه ۴۶ و مائده ، آیات ۱۳ و ۴۱)

از دیگر ویژگی های نظام سلطه آن است که از رسانه های دجالی که فراگیر و مردم پسند است بهره گیرند تا چشمان را مسحور و دل ها را با خود همراه سازند. این گونه است که ساحران در هر عصر و زمانه را به کار می گیرند تا مردم را به اموری دروغین سرگرم کنند و آنان را به امور باطل مشغول دارند. (اعراف ، آیات ۱۱۶ و ۱۱۷)

ایجاد جنگ و کشتن کودکان و مردان از دیگر ویژگی های نظام سلطه استکباری است. در این راه با شیعه شیعه کردن مردم و جدا نمودن طبقات اجتماعی از یک دیگر، یا ایجاد تفرقه در ملت ها و قبایل با عناوین دروغین ، آنان را به جنگ هم می اندازند و با شکار مستضعفان به بهره کشی و استغلال می پردازند.(قصص ، ایه ۴) ایجاد مذاهب دروغین زیبا و فریبنده چون بهائیت و وهابیت ، احمدیه و قادیانه و پروتستانیزم و کاتولیک و ارتدوکس و جنگ هفتاد و دو ملت ، کاری می کنند تا زنان زنده بمانند و از آنان برای مقاصد جنسی و شهوانی خویش و تحکیم سلطه جهانی استکباری سود برند. این که خداوند رفتار فرعون را نسبت به زنان استحیاء می داند از آن روست که زنان را زنده نگه می داشت و حیاء و عفت را از ایشان سلب می کرد و به کارهای جنسی می گماشت تا توده های مستعضف سرگرم مسایل شهوانی شوند و از تفکر و تفقه در مسایل هستی بازمانند.(بقره ، آیه ۴۹ و نیز اعراف ،آیه ۱۴۱ و هم چنین ابراهیم ،آیه ۶)

نظام سلطه برای دست یابی به این مقاصد، از رسانه ها و شهوت جنسی در سطح جهانی سود می برد تا مردم به لهو و لعب مشغول شوند. این گونه است که دجال رسانه همه زمین را پوشش می دهد و به نام مسیح ، نجات را در شهوت و سرگرمی تعریف و تبیین می کند.

جهانی شدن سلطه استکباری

از روایات به دست می آید که سلطه استکباری جهانی شدن را در برنامه خود دارد. از این روست که جهانی سازی به عنوان یک برنامه و پروژه برای نظام سلطه تعریف شده است ؛ چنان که نظام رقیب برای خود جهانی سازی را در نظر دارد و می کوشد تا عدالت را جهانی کند و نظام سلطه را از میان بردارد.

این که دجال را دجال گفته اند برای این است که برنامه جهانی سازی نظام سلطه را در برنامه خویش دارد تا همه زمین را پوشش دهد. در این راه کلیسا به عنوان ابزاری در دست نظام سلطه استکباری قرار گرفته است که به نام یهود فعالیت می کند. براین اساس که پیوندی میان کلیسا و کنیسه ایجاد می شود و کلیسای انجیلی توراتی شکل می گیرد. این کلیسا نه وفادار به آیین مسیح است و نه معتقد به باورهای یهودی تورات می باشد؛ بلکه تنها هم و غم خود را سلطه بر جهان قرار داده است تا مردمان را مسحور خود سازد.

از آن جایی که طبیعت آدمی به سوی عدالت، معنویت ، آزادگی و مانند آن است، ساحران دجال رسانه در جهان منادی این امور می شوند و مردمان را با این اشکال زیبا مسحور می کنند و به استضغاف می کشند. حضرت علی (ع) در پاسخ به سوال یکی از یارانشان درباره ی دجال، می فرمایند: « … تحته حمار أقمر، خطوه حماره میل … ؛ در زیر پای او (دجال)، الاغی است خاکستری یا نقره ای رنگ (سفید مایل به تیره)، هر گام الاغ او یک میل راه باشد … »

همچنین در روایات دیگر، الاغ دجال چنین توصیف شده است: از هر موی الاغ دجال نغمه ای به گوش می رسد و آن باعث جذب افراد منافق و کفار می شود … »

شاید بتوان گفت که منظور از « الاغ دجال » در روایات فوق، وسایل ارتباط جمعی است که در سراسر جهان به فعالیت در جهت اهداف آمریکا و اسرائیل می پردازند و با پخش انواع موسیقی ها و شوهای مبتذل، افراد منافق و کفار را به دور خود جمع می کنند. این رسانه ها همانند الاغی که در خدمت ارباب خود است، همواره در جهت خدمت به اربابان خود (آمریکا، اسراییل و بقیه ی کشور های ماسونی) گام بر می دارند.

نکته ی مهمی که می توان به آن اشاره کرد، این است که امواج الکترومغناطیسی که به رادیو ها و تلویزیون ها می رسند و باعث پخش موسیقی می شوند، امواج بسیار ریزی هستند که همانند مو از فرستنده ی خود به جهات مختلف پخش می شوند. این امواج علاوه بر حرکت در راستای یک خط به عنوان ذره، در اطراف آن خط نوسان نیز می کنند و به صورت یک موج طی مسیر می نمایند (تئوری موج – ذره ای لویی دوبروی). امواج مذکور دارای طول موج چندین کیلومتری می باشند و در حین انتشار در فضا، با پیمودن هر طول موج (گام)، چند کیلومتر را در فضا طی می کنند. در واقع این امواج با گام های (طول موج های) چند کیلومتری در فضا طی مسیر می کنند و دقیقاً مترادف عبارت (هر گام الاغ او یک میل راه باشد)، رفتار می نمایند.

بدین ترتیب ملاحظه فرمودید که انطباق بسیار زیادی بین خصوصیات « الاغ دجال » در روایات اسلامی و « رسانه ها ی صوتی و تصویری » غربی وجود دارد؛ تا جایی که حتی نحوه ی انتشار امواج « رادیویی – تلویزیونی »، مشابه گام های بلند « الاغ دجال » در روایات اسلامی است.

این فتنه آخرالزمانی آن چنان بر حضرت محمد (ص) سخت و دشوار آمده است که به خداوند پناه می برد و می فرماید: اللهم إنی أعوذ بک من فتنه النار وعذاب النار، و فتنه القبر، وعذاب القبر، وشر فتنه الغنى، وشر فتنه الفقر، اللهم إنی أعوذ بک من شر فتنه المسیح الدجال. (بحار الأنوار علامه مجلسی (۱۱۱۱ هـ) ج ۲۱ ، ص ۲۹۴ و نیز بحار الأنوار ، ج۵۱ ، ص۷۰)

راهکارهای مبارزه با نظام سلطه استکباری

در آیات قرآنی یکی از برنامه مهم مومنان مبارزه با نظام سلطه استکباری است و خداوند وعده داده است که در نهایت این نظام ضد سلطه و عدالت محور است که بر جهان حاکمیت می یابد و جامعه جهانی را مدیریت می کند و به عنوان وارثان صالح زمین حکومت جهانی را ایجاد می کند.(قصص ، ایه ۵)

ولی دست یابی به این مهم زمانی شدنی است که بندگانی مومن که جز خداوند بر هیچ کس و هیچ چیزی بنده نیستند، به میان ایند. اینان به سبب خود سازی به مقام بندگی الهی رسیده اند و متصف به عبادنا شده اند. در مقام عمل چنان به هدف خویش باور دارند که از هیچ سختی و تلاشی کوتاه نمی آیند و بسیاری استوار و ثابت قدم در حوزه های گوناگونی علمی و فرهنگی و نظامی گام بر می دارند و برای دست یابی به هدف خویش به یکایک خانه ها و آبادیی ها وارد می شوند و کار فرهنگی و نظامی می کنند و نیروهای نظام سلطه را کنار می زنند و از آن جا بیرون می رانند.(اسراء ، آیه ۵)

البته از آن جایی که نظام سلطه همواره در قالب دین توراتی و در شکل یهودی خود را نشان می دهد می بایست همواره مومنان به این مهم توجه یابند و در هر اجتماع عبادی به آنان یاد آور شوند که یهودی نمایی و یهودسازی جهان دربرنامه نظام سلطه است تا این گونه به نام یهودیت بر جهان سلطه یابند و از نام دین برای باطل خویش سود برند.

گروه دومی که نظام سلطه در میان مومنان می فرستد و آنان را به کار می گیرد منافقین هستند. از این روست که در نمازجمعه که همایش هفتگی عبادی سیاسی است مستحب موکد است تا سوره های جمعه و منافقون خوانده شود تا مومنان با دو دشمن اصلی خود یعنی یهودنمایان و منافقان آشنا شوند.

نظام ضد سلطه استکباری هم چنین می بایست برای مبارزه با نظام سلطه استکباری افزون بر مبارزه فرهنگی، مبارزه نظامی را در دستور کار خویش قرار دهد؛ زیرا نظام سلطه اجازه نمی دهد تا نظام فرهنگی عدالت محور بر جامعه مسلط شود و به عنوان گفتمان غالب و چیره رفتار هنجاری مردم را تبیین نماید. از این روست که خداوند در آیه ۷۵ سوره نساء از مومنان خواسته است تا شهادت طلبی را به عنوان یک راهکار مبارزه مورد توجه قرار دهند و مقاتله و کشتن و کشته شدن را در این راه بپذیرند تا این گونه مستضعفان از زیر سلطه نظام استکباری بیرون آید.