تجارت جهادی، سرمایه‌گذاری تضمینی

اصطلاح جهاد در آموزه‌های قرآنی اختصاص به جهاد نظامی ندارد، بلکه به مفهوم هر گونه تلاش مقدس در راه خدا اطلاق می‌شود. از همین رو در قرآن از جهاد نفس برای تزکیه نفس و جهاد مال در مقام انفاق های مالی و مانند آنها سخن به میان آمده است.
از نظر قرآن، هرگونه جهاد مقدس، هر چند که با سرمایه الهی انجام می‌شود، اما سرمایه و سود آن به خود جهادگر بازمی‌گردد؛ یعنی با اینکه سرمایه جانی و مالی را خدا داده است (نور، آیه ۲۴‌)، اما خدا نه تنها درصدی از سود تجارت، بلکه همه سرمایه و سود را به جهادگر بازمی‌گرداند. این گونه است که جهادگران دارنده هم سود و هم سرمایه می‌شوند؛ اما اگر انسان سرمایه‌های جانی و مالی خویش را در راه خدا سرمایه‌گذاری نکند، گرفتار زیان می‌شود؛ زیرا نه سرمایه جانی و مالی به او منتقل می‌شود و نه سود سرمایه؛ چرا که دیگر نه سودی مانده و نه سرمایه‌ای.
از نظر قرآن کریم، تجارت جهادی با خدا، سرمایه‌گذاری تضمینی است؛ زیرا خدا به تجارت‌کننده جهادی وعده داده خودش آن سرمایه‌گذاری را بخرد و با سود و اصل سرمایه بازگرداند.(توبه، آیه ۱۱۱) این نوع تجارت‌ جهادی، همچنین انسان را از هرگونه عذاب و رنج دنیوی و اخروی نجات می‌دهد و تجارت‌کنندگان جهادی از فضل الهی در دنیا و بویژه در آخرت بهره‌مند می‌شوند؛ چون خدا بی‌نیاز و غنی است و با این فضل به تجارت‌کنندگان جهادی‌، چیزی از وجودش کم نمی‌شود. (عنکبوت، آیات ۶ و۷)
خدا در قرآن کریم می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک رهایی می‌بخشد؟! به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید؛ این برای شما (از هر چیز) بهتر است اگر بدانید!  (صف، آیات ۱۰و۱۱)
امروز در جنگ زیستی و بیولوژیک، همه کسانی که به میدان جهاد آمده‌اند و با جان و مال خویش جهاد می‌کنند بویژه پزشکان و پرستاران از جمله این تجارت‌کنندگان جهادی هستند.