برترین عمل هنگام مرگ

خلیل منصوری

 

 

برترین عمل انسان در زندگی جنبه اجتماعی دارد و به مسایل اقتصادی توجه می دهد. خداوند در آیه ۱۰ سوره منافقون با تبیین وضعیت محتضر معلوم می دارد که مساله انفاق و صدقه دادن در زندگی تا چه اندازه در رسیدن به بهشت و مقام صالحان نقش دارد.