اهداف و شیوه های جنگی مستکبران

بسم الله الرحمن الرحیم

شیاطین استکباری برای ایجاد یا گسترش سلطه خویش از همه ابزارها و امکانات باطل بهره می گیرند. جنگ و کشتارهای بی گناهان از مهم ترین شیوه هایی است که می تواند سلطه آنان را ایجاد یا گسترش دهد. با نگاهی به تاریخ پر شررات ایالات متحده آمریکا، این شیطان بزرگ استکباری می توان گفت که این دولت شیطانی به تنهایی به اندازه همه طول تاریخ بشریت، جنایت آفریده است؛ زیرا بدون جنایت علیه بشریت نمی تواند به حیات شیطانی خود ادامه دهد و بقای خویش را تضمین کند.

آثار زیانبار جنگ های آمریکا

دولت استکباری و شیطانی ایالات متحده آمریکا، هم چون ابلیس با شعارهای عوام پسندانه وحق طلبانه به جنگ علیه بشریت اقدام می کند. بسیاری از اقدامات آن، در چارچوب شعارهای حتی دینی ساماندهی شده است که از جمله آن ها ایجاد بستری برای ظهور یا بازگشت مسیح به عنوان «منجی بشریت» است. سربازان آمریکایی، هر کسی را که در برابر «شعارهای آمریکایی» و «فلسفه و سبک زندگی آمریکایی» قرار می گیرند، به عنوان متجاوز به حقوق و اهداف الهی به مسلخ می برند و به عنوان «فرشتگان غضب الهی» توده های مردم را در سرتاسر جهان را به عنوان «اشرار شیطانی» می کشند. نسل کشی و حتی کشتن بی گناهان از زن و کودک برای آنان، برای حفظ «بهشت موعود آمریکایی» و اصول فلسفه زندگی آمریکایی، به آنان این شهامت می دهد تا هر جنایتی را توجیه کنند و شب ها با رضایت تمام از رضایت الهی سر به بالین گذارند.

اما حقیقت چیزی دیگر است؛ زیرا در پس این ظاهر الهی اقدامات آمریکایی که رسانه های شیطانی آن را بزک کرده است؛ چهره خبیث و پلید ابلیس را می توان یافت که برای نابودی بشر به دست بشر آستین را بالا زده است؛ زیرا با نگاهی به آثار اقدامات جنایتکاران آمریکایی در سرتاسر کره خاکی می توان دریافت که ابلیس «ظن» خویش را به واقعیت تبدیل کرده و توانسته است تا طریق «تغییر در خلقت انسان های آمریکایی» آنان را به مزدوران بی جیره و مواجب خویش تبدیل کند و با سلطه و همینه بر «اذهان و قلوب آمریکایی» بشریت را به دست آنان به تباهی بکشاند؛ زیرا اقدامات آمریکایی هیچ آثار مثبت و سازنده ای در جوامع بشری به جا نگذاشته است، بلکه هر جایی که پایی آمریکایی ها بدان بازشده است، جز آثار مخرب و زیانبار جنگ های خانمان سوز و نسل کشی چیزی بر جا نمانده است. از جمله این آثار زیانبار می توان به موارد زیر اشاره کرد که خود گواه و شاهدی روشن بر اقدامات شیطانی مستکبران آمریکایی علیه بشریت و جنایت علیه بشریت است. در آیات قرآنی، به آثار زیانبار فعالیت های جنگی مستکبران اشاره شده است که با نگاهی به اقدامات مستکبران آمریکایی می توان به آسانی و سادگی نشان داد که نمی توان به شعارهای آمریکایی و حقوق بشری آنان کم ترین توجهی مبذول داشت؛ زیرا آن چه می گویند و نشان می دهند خود گواهی روشن بر روحیه شیطانی و رویه استکباری آنان است. از جمله این آثار زیانبار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. اشغالگری: سربازان جنایتکار آمریکایی در همه جا به عنوان «اشغالگر» حضور دارند؛ زیرا مردم یا دولت ها آنان را به کشور خویش فرانخوانده اند؛ حضور آمریکایی ها در ژاپن تا کره از شرق دور تا سوریه، عراق و افغانستان در غرب آسیا تا حضور در آلمان و آمریکای لاتین از مصادیق بارز اشغالگری است. از همین روست که این اشغالگران به سادگی به خانه و کاشانه مردم یورش می برند و هر اقدام ستمکارانه و ظالمانه ای را علیه صاحب خانه ها انجام می دهند.(نمل، آیه ۳۴)
 2. آواره سازی: حضور اشغالگران آمریکایی با تجهیزات جنگی در کشورهای مختلف جهان، موجب آواره سازی بسیاری از مردم این کشورها شده است. آنان برای تامین امنیت خویش بسیاری از مناطق را از مردم بومی تخلیه می کنند و خانه و کاشانه های آنان را مصادره یا تخریب می کنند. این مختص به کره یا ژاپن یا غرب آسیا نیست، بلکه حضور آنان در همه مناطق جنگی جهان این گونه است؛ زیرا خوی استکباری و شیطانی آنان موجب می شود تا به هیچ کسی جز آمریکایی ها بهایی ندهند و برای حقوق بشر دیگران ارزشی قایل نباشند.(بقره، آیه ۸۵؛ حشر، آیات ۲ و۳)
 3. اسارت: هر کسی در برابر اقدامات جنگی مستکبران شیطانی آمریکایی قرار گیرد، اگر کشته نشود، به اسارت گرفته می شود و به زندان های مخوف و شکنجه گاهی قرون وسطایی در گوانتانامو و ابوغریب و مانند آن ها حتی در کشورهای اروپایی چون آلمان و لهستان برده می شوند تا بدون هیچ گونه امکانات ابتدایی زندگی و حقوق بشر سالها بدون نام و نشان شکنجه شوند یا بمیرند. (بقره، آیه ۸۵؛ انفال، آیات ۶۷ و ۷۰؛ توبه، آیه ۵؛ احزاب، آیه ۲۶)
 4. جراحت های سنگین: جنگ های آمریکایی، جنگ های بسیار مخرب و کشتار جمعی است؛ به طوری نسل کشی در این جنگ ها امری طبیعی است. در جنگ های آمریکایی هزاران بلکه صدها بلکه میلیون ها نفر جان خودشان را از دست می دهند. مردم کشورهای اشغالی مانند عراق و افغانستان و سوریه یا کشته می شوند یا اسیر می گردند یا آن که با معلولیت های بزرگ تمام عمر خویش را در عذاب جسمی و روحی دایمی به سر می برند.(آل عمران، آیات ۱۴۰ و۱۷۲)
 5. خرابی: سربازان آمریکایی هر جا وارد می شوند، خرابی به بار می آورند و زیرساخت های کشور و سرزمین را نابود می کنند. آنان سرزمین های سوخته به جا می گذارند به طوری که کشور اشغالی دیگر نمی تواند به سادگی بر سر پای خود بیایستد، بلکه هماره این اشغالگران هستند که می بایست آنان را یاری رسانند تا بر سرپا قرار گیرند. همین شیوه در جنگ جهانی دوم علیه دولت های اشغالی آلمان و ژاپن به کار گرفته شده است به طوری که حتی امروز پس از دهه ها این کشورها از آثار مخرب اشغالگری آمریکایی در رنج به سر می برند.(حج، آیه ۴۰؛ نمل، آیه ۳۴)
 6. خسارت جانی: حضور اشغالگران آمریکایی در هر سرزمینی موجب انواع خسارت از جمله خسارت جانی می شود. جان های بسیاری به سبب اشغالگری از دست می رود و میلیون ها نفر با جان خویش را از دست می دهند.(بقره، آیات ۸۵ و ۱۵۵؛ آل عمران، آیات ۱۵۶ و ۱۸۶)
 7. خسارت مالی: با نگاهی به اشغالگری های مستکبران جهانی و آمارها به خوبی روشن می شود که حجم سنگینی از خسارت مالی بر ملت های اشغالی تحمیل می شود به طوری که می توان گفت که سالیان سال از عهده مخارج سنگین آن بر نمی آیند.( آل عمران، آیات ۱۵۶ و ۱۸۶)
 8. نابودی کشاورزی و دامداری: حضور اشغالگران آمریکایی موجب نابودی کشاورزی و دامداری و ایجاد انواع کمبودهای غذایی می شود؛ چنان که وضعیت امروز کشورهای عراق و سوریه و افغانستان خود گواهی روشن بر این مدعا است.(بقره، آیه ۱۵۵)
 9. قحطی و گرسنگی: سرزمین های اشغالی توسط مستکبران آمریکایی با قحطی و گرسنگی مواجه هستند. پیامدی شوم که آثار آن نیز نسل کشی از طریق قحطی است.(همان)
 10. فساد محیطی: محیط زیست با اشغالگری آمریکایی از دست می رود و انواع ضرر و زیان های زیست محیطی بر سرزمین و جامعه اشغالی تحمیل می شود.(بقره، آیه ۲۰۵)
 11. ذلت و خواری: سربازان آمریکایی خود را عزیز و مردم کشورهای اشغالی را خوار و ذلیل می خواهند. از همین روست که همه گونه رفتارهای خفت آور و ذلت آور را نسبت به این مردم دارند و هیچ گونه عزتی برای مردم نمی خواهند.(نمل، آیه ۳۴)
 12. رنج آوری: از پیامدهای حضور اشغالگران آمریکایی، ایجاد رنج و سختی برای مردم کشورهای اشغالی است.(بقره، آیات ۲۱۴ و ۲۴۹ و ۲۵۰؛ ال عمران، آیه ۱۶۶؛ نساء، آیات ۷۲ و ۱۴۲)

اهداف استکباری جنگ طلبان

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، مستکبران جنگ را برای اهداف شوم و پلیدی ایجاد می کنند که مهم ترین آن ها عبارتند از:

 1. حمایت از طاغوت: از نظر آموزه های وحیانی قرآن، دولت ها یا الهی یا طاغوتی هستند. بنابراین، اگر دولتی از دولت های الهی نیست، به طور طبیعی طاغوتی خواهد بود. حکومت های مستکبران، حکومت طاغوتی است که علیه دولت اولیای الهی قرار می گیرد. از نظر قرآن، حکومت های طاغوتی جنگ را برای این ایجاد می کنند تا از طاغوت یعنی شیطان و اهداف آن حمایت کنند. دولت استکباری وشیطانی آمریکا، جنگ ها را به هدف حمایت از شیطان و طاغوت و اهداف آن انجام می دهد.(نساء، آیه ۷۶)
 2. مبارزه علیه اسلام: بی گمان اسلام و شرایع آن تنها راه الهی است که می بایست بشریت برای دست یابی به سعادت دین و دنیای خویش از ان اطاعت و پیروی کند؛ از آن جایی که ابلیس و طاغوت شیطانی علیه اسلام و دشمن آن است، به طور طبیعی مستکبران جهانی از آمریکای جهانخوار و دیگران در خدمت اهداف طاغوتی شیطان علیه اسلام قرار می گیرند. از همین روست که مبارزه علیه اسلام هماره در دستور فعالیت ها و اقدامات ارتش استکباری و شیطانی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است و سربازان آمریکایی تلاش می کنند تا اسلام و آثار آن را از میان بردارند و مسلمانان را بکشنند.(بقره، آیه ۲۱۷؛ ممتحنه، آیه ۹)

شیوه های استکباری آمریکایی ها در جنگ

مستکبران شیطانی برای این که بتوانند به اهداف خویش علیه اسلام و مبارزه با ولایت الله دست یابند و دولت طاغوتی و شیطانی خویش را تقویت کنند، از انواع ابزارها و شیوه های شیطانی بهره می برند که برخی از آن ها عبارتند از:

 1. اخبار دروغ: رسانه های شیطانی استبکار جهانی از اخبار دروغ برای تحقق اهداف جنگی خویش بهره می برد.(حجرات، آیه ۶) اصولا کار رسانه های استکباری پیروزی از طریق اخبار دروغین و ایجاد جو روانی علیه مسلمانان و مومنان تحت ولایت الله است. هنر رسانه ای مستکبران بر پایه دروغ نهاده شده است و آنان با ابزارهای باطل خویش به گونه ای عمل می کنند که توهم شکست در مومنان ایجاد شود و این گونه روحیه خود را از دست دهند و علیه سربازان آمریکایی اقدامات ایذایی انجام ندهند. بنابراین، لازم است تا نسبت به اخبار دروغ دستگاه شیطانی و استکباری هوشیاری خود را حفظ کرده و وا نزنیم.
 2. ایجاد اختلاف اجتماعی: از شیوه های استکباری شیطانی آمریکایی ها، بهره گیری از شرایط و بسترهای اختلاف اجتماعی است. دمیدن در آتش اختلاف اجتماعی و فرهنگی و قومی می تواند این فرصت را به مستکبران بدهد تا به دور از اتحاد و وحدت مردم بتوانند بر مردم سوار شوند و اجازه ندهند تا مردم با وحدت و اتحاد خویش علیه مواضع آنان وارد عمل شوند و ایشان را از کشور اخراج کنند. امروز در عراق و افغانستان و سوریه با بهره گیری از اختلافات اجتماعی، آمریکایی ها سوار بر موج اعتراضات به اشغالگری خویش تداوم و استمرار می بخشند. دامن زدن به اختلافات قومی و فرهنگی و سوء استفاده از آن بهترین شیوه برای موفقیت در جنگ و بقای اشغالگری است.(آل عمران، آیه ۱۰۳)
 3. اختلافات مذهبی و دینی: بهره گیری از هر گونه بستر اختلاف از سوی اشغالگران آمریکایی در دستور کار قرار دارد. از همین روست که در کشورهای غرب آسیا هماره بر عناصر تفرقه افکن تاکید می شود و رسانه های آمریکایی برای بقای اشغالگری تمام تلاش خویش را می کنند تا هماره اختلافات مذهبی شعله ور باشد و امکان اتحاد و وحدت در میان اقشار گوناگون مذهبی ودینی مردم فراهم نیاید.(انعام، آیه ۶۵؛ بقره، آیه ۲۵۳؛ حج، آیات ۳۹ و ۴۰)
 4. تشویق به دنیاگرایی: دنیاگرایی موجب انواع شهوت ها و خواسته های بیهوده از سوی مردم می شود. ا زهمین روست که اشغالگران مردم را به مادیگرایی و دنیایگرایی تشویق و ترغیب می کنند تا انگیزه مبارزه و مقاومت علیه اشغالگران از دست برود و مردم برای حفظ مسایل مادی و دنیوی تن به هر ذلت و خواری بدهند.(نساء، آیه ۹۴)
 5. شایعه سازی: از دیگر شیوه های مستکبران آمریکایی ، شایعه سازی و سوار شدن بر موج دروغین شایعات به ویژه شایعات تفرقه افکنی است که روحیه مقاومت را از میان می برد و مردم را در برابر اشغالگری وا داده می سازد. رسان های استکباری و شیطانی آمریکایی عموم استاد شایعه سازی و جنگ روانی هستند؛ زیرا آنان با بهره گیری از دانش ها و علوم شیطانی از روان شناسی و جامعه شناسی و مانند آن ها بهره می گیرند تا سلطه بی چون و چرای خویش را تقویت کنند.(نساء، ایه ۹۳؛ احزاب، ایه ۶۰)
 6. بهره گیری از خائنان: از مهم ترین شیوه هایی که دولت استکباری آمریکا با شیطنت بر آن است تا حکومت و سلطه خویش را حفظ و گسترش دهد، بهره گیری از خیانت های خائنان دین فروش و کشور فروش است. خائنان با جاسوسی و دیگر فعالیت های مخرب در خدمت اهداف آمریکایی و شیطانی قرار می گیرند؛ چنان که امروز در کشورهای منطقه چنین چیزی به یک امر عادی تبدیل شده است و خائنان به طور رسمی در خدمت اشغالگران آمریکایی قرار دارند.(انفال، ایه ۲۷؛ توبه، آیات ۴۵ و ۴۷)
 7. تهدید به جنگ و کشتار:از شیوه های شیطانی مستکبران آمریکایی تهدید ملت ها به جنگ و کشتار است تا مردم از ترس جنگ تن به خواری و ذلت سلطه آمریکایی بدهند. امروز آمریکایی ها بارها از این شیوه برای عقب نشینی و تغییر در رویه مردم ایران بهره گرفته اند که البته با هوشیاری رهبری و امت تاکنون ناکام مانده اند، ولی در برخی از کشورها و مردم منطقه این تهدیدها تاثیرگذار بوده است و موجب عقب نشینی و تداوم و استمرار سلطه استکباری آمریکایی ها در منطقه شده است.(آل عمران، آیه ۷۳؛ نمل، آیات ۳۶ و ۳۷)

آن چه بیان شد تنها گوشه ای از شیوه ها و اهداف شیطانی مستکبران آمریکایی در ایجاد جنگ و بهره گیری از آن برای اهداف شوم و پلید ایشان است. با نگاهی به آموزه های وحیانی قرآن و تطبیق آن با عملکرد جنگی آمریکایی ها می توان دریافت که مستکبران آمریکایی چگونه عمل می کنند و چگونه می توان به مقابله با شیوه های آنان پرداخت.