اصولی اصلاحی

اصول گرایی اصلاح طلبی

از نظر آموزه‌های قرآنی هر گونه تغییری باید در چارچوب اصول بنیادی ارزشی مطابق عقل و فطرت سالم بشر انجام شود تا به دور از فساد و تباهی باشد.
بر همین اساس اصولی چون توحید و عدالت و نبوت و امامت و معاد به عنوان اصول بنیادین اسلام مطرح شده است تا هر گونه حرکت در چارچوب آن انجام شود و از انحراف و کژی به دور بماند.
بنابراین هر حرکتی باید در راستای تثبیت اصول و تقویت آن باشد یا مانع جدی در سر تغییرات منفی ایجاد کند یا تغییرات منفی را اصلاح کند. پس اصلاح طلبی بی اصول ثابت ارزشی معنا و مفهومی ندارد.