اربعین؛ آغاز تحلیل و تحویل

samamosبه نظر می رسد که اکنون که کاروان غم و اندوه جامه سیه از تن بر می کند و به ساحل آرامش می رسد ، دیگر وظیفه و مسئولیت ما به پایان رسیده است. اما اگر خوب بنگریم و با کاروان عاشورایی همراه و هم سفر شویم باید از طف تفتیده کربلا تا کوفه مکاران و تا شام غریبان و اسیران، رنج ها بر دوش کشیم و ناله ها سودا راه خود کنیم؛ چه آن که فریاد " کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا " بیدار باش ماست.

بیاییم با کاروان شاهدان همیشه شاهد حسینی از شام به سوی دشت نینوا بازگردیم تا در اربعین حسینی به بازخوانی آن چه رخداد بنشینم و علل و انگیزه های قیام را وارسیم و نتایج و اهداف آن را بررسیم .

همواره انسان در هنگامه رخدادها تنها به نظاره می نشیند . هر چه رخداد بزرگ تر و شگفت تر باشد ، واکنش ها دیرتر و احساسی تر است. آدمی در آن هنگامه گاه از هر گونه کنش و واکنشی باز می ایستد و دچار نوعی بهت و حیرت می گردد . از این روست که نه تنها از درک آن چه اتفاق می افتد عاجز و ناتوان است بلکه نمی تواند عظمت و بزرگی و آثار و پیامدهای آن را تحلیل کند. از این روست که پس از آن که هنگامه ها می گذرد و غبار و گرد زمانه بر آن می نشیند و گذر زمان حرارت و سوز آتشین رخداد را به سردگی می گرایند، آن زمانه است که آدمی تازه متوجه عمق فاجعه می شود و ناله چه کنم بر می آورد.

اکنون کاروان عاشورایی با پیامی جاودانه از شام غریبان و ماتمکده ظلمت شامات بازگشته است و رو به کربلا دارد تا به بازخوانی و تحلیل آن چه رخداد داده است بپردازد و حقیقت را از پس گرد و غبار های اسبان سرکش یزیدیان بنمایاند و پیام واقعی کربلا را در این آرامش خفته از چکاچک شمشیران برملا سازد.

اکنون کاروان عاشورایی در پس همهمه ها و هیاهوها فرو خفته ، باز آمده است تا با آرمان های شهیدان عاشورایی پیمان وفا و تعهد و مسئولیت ببندد. در تک تک واژگان خون چکان این پیمان نامه ، جایگاه و مقام سالار و سرور شهیدان باز خوانی می شود و اهداف قیام و وظایف قیام باوران شناسانده می گردد. در زیارت عاشورا کلمات تحلیل و تحویل فرد و جامعه را به عهده گرفته اند تا نقش : و علمه البیان ؛ نشان داده شود. اکنون زمان تحلیل رخدادها و تبیین علل و عوامل است و زمانه آن است که پس از تواصوا بالحق و سفارش به حقانیت ، تواصوا بالصبر را در قیام و مبارزه توصیه کند و شکیبایی و پایداری در راه آرمان ها و اهداف قرآنی قیام عاشورایی را بیاموزاند.

کاروان عاشورایی در اربعین در کنار کشته شدگان ، اثبات حقانیت خط محمدی و بطلان خس و خاشاک یزیدی را نمایان می سازد و رود خروشان راه علوی – محمدی (ص) کاخ ستم پیشه گان یزیدی را از جا بر می کند. اکنون کاروان عاشورایی با همراهی صحابه بزرگواری چون جابر بن عبدالله انصاری، پیمان نامه حسینی را بازی خوانی کرده تا گذشته و سنت نبوی را با آینده و حال پیوندی جاودانه دهد و درخت بریده حقانیت را به آب کلمات بپروراند و جوانه های برخاسته از خاک تفتیده کربلا را پاسداری نماید.

آن چه از اربعین و پیمان اربعین به گوش می رسد، آغاز تحلیل آن چه گذشت و بیانگر آن چه که باید انجام شود، می باشد. اربعین به ما می آموزد که بار سنگین مسئولیت را بر دوش گرفته ایم و باید با تحویل خود و جامعه به سوی آرمان های عاشورایی همواره هوشیار و پاسدار اندیشه ها ، آرمان ها و اهداف قیام عاشورایی باشیم. بنابراین اربعین عاشورا زمانه بلوغ فکری و روحی جامعه ای است که با خون حسینی پرورانده شده است . اکنون هنگامه آن است تا با کندن جامه سیاه عزا، تن پوش پیکار با بیداد و ستم جهانی را بپوشیم و با تحلیل روش و شیوه ها و تبیین راهکارها و توصیه دستورها و برنامه ها جهان را به حرکت حسینی به تحول وادار سازیم. اربعین همانند هر زمان بلوغ دیگری، زمانه تحلیل علمی و بیرون آمدن از سرگیجه رخداد است . باید راه را چنان که او تا بدان جا پیموده است آغاز کنیم و مسئولیت دوچندان خود و جامعه را بر دوش نهیم.