احکام و آداب مشورت و مشاوره

بسم الله الرحمن الرحیم

انسان در زندگی نمی تواند بسیاری از مسائل و مشکلات خود را حل و فصل نماید. از این روست که مشورت با دیگران به عنوان بهره مندی از عقول دیگران یک حکم عقلانی و عقلایی است و انسان خردمند کسی است که افزون بر خرد خویش از خرد دیگران بهره مند می شود در حالی که سفیه و سبک مغز کسی است که نه خود می اندیشد و نه از خرد دیگران و راهنمایی آنان بهره مند می شود بلکه متکبرانه و مستکبرانه عمل کرد با با استبداد در رای خود را هماره در خطر می افکند و پشیمانی برآیند طبیعی رفتار اوست. البته بسیاری از مردم می دانند که مشورت خوب و مشاوره گرفتن حیاتی و ضروری است؛ اما احکام و آداب آن را نمی شناسند و نمی دانند چگونه و از چه کسانی مشاوره بگیرند؟ نویسنده در این مطلب با مراجعه به آموزه های وحیانی اسلام بر آن است تا به این پرسش ها پاسخ دهد. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

چرایی نیاز به مشورت و مشاوره

عقل آدمی حکم می کند که برای حل هر مساله ای باید تعقل کرد و خردورزی نمود و بدون تعقل و تفکر کاری نکرد؛ زیرا هر گونه اقدامی بدون تعقل و تفکر به معنای خطرپذیری بیش تر، مشکل فزون تر، عدم موفقیت و پشیمانی است؛ چرا که احتمال آن که مساله حل نشود و