آثار ریا و ریاکاری

samamosبسم الله الرحمن الرحیم

ریا ضد اخلاص، نوعی شرک و نفاق است. ریاکار با ریا می کوشد تا مردم از اعمال نیک او آگاه شوند و در باره او گمان خیر و نیک برند. بنابراین، همواره یا کارهایش را به نیت خوشنامی می کند یا این که افزون بر رضایت خدا، خوشنامی را نیز در کارش شرکت می دهد.

نویسنده در این مطلب بر آن است تا این گونه رفتار انسانی را بر اساس آموزه های اسلامی تبیین و آثار آن را بیان نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

مفهوم شناسی ریا

واژه ریا در زبان عربی از ماده «روی» یا «رای» به معنای تظاهر و ظاهرسازی است.( معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، انشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴ش، ج۲، ص۱۷۰۰) صاحب مجمع البیان نیز ریا را مشتق از رویت دانسته است.( ابی علی الفضل بن الحسن الطبرسی؛ مجمع البیان، بیروت، ۱۴۰۸ ه.ق، چاپ دوم، ج۲، ص۶۵۰) ریا ورزیدن یا ریا کردن عملی را برای چشم دید مردم انجام دادن است. حافظ می سراید:

گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود.

ریاورزی، به معنای این است که شخص کاری را به انگیزۀ جلب توجه مردم انجام دهد.(معجم مقاییس اللغه، ج۲، ص۴۷۳) و نیز به معنای تظاهر و نشان دادن به غیر است.( قاموس قرآن، قم، ج ۳، ص۳۰)

و در اصطلاح به معنای این است که انسان کار خوبی انجام دهد و قصدش تظاهر و نشان دادن آن به مردم باشد نه برای خدا، خواه این کار عبادی محض باشد مانند نماز و خواه غیر آن باشد مانند انفاق.

فیومی در مصباح در بیان معنای اصطلاحی آن می نویسد که ریا به معناى آشکار کردن عمل در نزد مردم تا آن را ببینند و به او گمان خیر پیدا کنند.( المصباح، ج ۱ – ۲، ص ۲۴۷، «روى»)

برخی ریا را به معنای آن دانسته اند که کسی انسان بخواهد با ارائه کارهای نیک خود، مقام و منزلتی در دل مردم پیدا کند. البته باید توجه داشت که این شیوه اگرچه در تمامی کارهای خوب امکان دارد، ولی نام ریا در اصطلاح شرعی، مخصوص است به اینکه آدمی در انجام عبادات، چنین قصدی داشته باشد.( فهری، احمد؛ بحثی پیرامون ریا و عجب، تهران، انتشارات نهضت زنان مسلمان، ۱۳۵۹، چاپ چهارم، ص۶)

البته از بیان برخی علمای اخلاق استفاده می­شود که ریا اختصاص به اعمال عبادی نداشته و شامل سایر افعال غیر عبادی انسان نیز می شود.

امام خمینی(ره) در این باره می فرمایند: «ریا عبارت است از نشان دادن چیزی از اعمال حسنه یا خصال پسندیده و یا اعمال حقه به مردم، برای منزلت پیدا کردن در قلوب آن ها و اشتهار پیدا کردن نزد آن ها به خوبی و صحت و امانت و دیانت بدون قصد صحیح الهی».( موسوی خمینی، روح‌الله؛ شرح چهل حدیث، تهران،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۸۵، ص۳۵)

برخی دیگر، ریا را طلب منزلت و مقام در قلب‏هاى مردم به وسیله عبادات و طاعات خداوند متعال دانسته اند. این گونه ریا که در مقابل اخلاص در نیت مطرح می شود، به لحاظ شرعی شرک در عبادت و حرام است و سبب باطل شدن عبادت نیز مى‏شود . شخص ریاکار نزد مردم چنین نشان مى‏دهد که مخلص و مطیع واقعى خداوند است در صورتى که در حقیقت چنین نیست.

ریا با شرایطی خاص تحقق می یابد: ۱. این که قصد و نیت ریا داشته باشد ؛ ۲. کار با در نظر گرفتن اغراض دنیوى نظیر کسب محبوبیت نزد مردم یا از طریق محبوبیت کسب ثروت و ریاست انجام شود؛ ۳. کار و عمل در امور عبادی ؛ ۴. به ویژه امور عبادی مستحب باشد.

بنابراین هر تظاهر و نشان دادنی ریا نیست؛ زیرا خداوند واجب دانسته تا برخی از اعمال به شکل تظاهر و آشکار انجام گیرد که از آن جمله انجام نمازهای واجب به شکل جماعت است.

ریاورز دارای ظاهری زیباست ولی باطنی زشت دارد. امام امیرالمؤمنین (ع) می فرماید: المرائی ظاهره جمیل و باطنه علیل ؛ ریا کار ظاهر عملش زیبا و باطنش زشت و بیمار است! » (غرر الحکم ، ج ۱، ص ۶۰، شماره ۱۶۱۴) آن حضرت(ع) هم چنین فرمود: ما اقبح بالانسان باطنا علیلا و ظاهرا جمیلا؛ چه زشت است که باطن انسان خراب و بیمار و ظاهرش زیبا باشد» ! (غرر الحکم، ج ۲، ص ۷۴۹، شماره ۲۰۹)

به نظر می رسد که در آخر زمان نقش بازی کردن و تظاهر و ریاورزی بیش تر خواهد شد. از این روست که امام صادق (ع) از پیامبر(ص) نقل می کند که ایشان فرمود: سیاتی علی الناس زمان تخبث فیه سرائرهم و تحسن فیه علانیتهم، طمعا فی الدنیا لایریدون ما به عند ربهم یکون دینهم ریاء، لایخالطهم خوف یعمهم الله بعقاب فیدعونه دعاء الغریق فلایستجیب لهم؛ زمانی بر مردم فرا می رسد که باطن آنها آلوده و ظاهرشان زیبا است، و این به خاطر طمع در دنیا می باشد، هرگز آنچه را نزد پروردگارشان است اراده نمی کنند، دین آنها ریا است، و خوف خدا در قلبشان نیست، خداوند مجازاتی فراگیر بر آنها می فرستد و آنها همچون فرد غریق او را می خوانند ولی دعای آنان را اجابت نمی کند! (کافی، ج ۲، ص ۲۹۶)

واژۀ «ریا» در قرآن پنج مرتبه تکرار شده است که سه مرتبه به صورت مصدر و دو بار به صورت فعلی است. کاربرد واژه در تمامی این موارد، همان معنای اصطلاحی آن است. از جمله این آیات، آیه ۶ سوره ماعون است که خداوند در آن می فرماید: الذینَ هُم یَرَاءُون؛ همان کسانی که ریا می‌کنند.

اقسام و انواع ریا

هر چند که به نظر می رسد ریا تنها در حوزه عمل باشد، ولی محدود به آن نیست؛ زیرا می تواند ریا در عقیده نیز شکل بگیرد؛ ریا در عقیده همان نفاق است که در این صورت از ریای اصطلاحی خارج است.

اما ریا در عمل می تواند در اعمال واجب و مستحب باشد؛ چنان که می تواند به شکل گفتاری، هیات رفتاری و مانند آن انجام گیرد.( نراقی؛ احمد؛ معراج السعاده، قم، انتشارات طوبای محبت،۱۳۸۵، چاپ اول، ص ۵۱۵؛ مجلسی، محمد باقر؛ بحارالانوار، تهران، دراالکتب الاسلامیه ، ۱۳۹۷ه.ق، چاپ دوم، ج ۷۲، ص ۲۶۷ تا ۲۶۸)

خداوند در قرآن از ریا در عبادت به عنوان شرک یاد کرده است.(کهف، آیه ۱۱۰) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده، این شرک که در این آیه گفته شده همان شرک در ریا است. (البرهان، ج ۳، ص ۶۸۹ ، ح ۳؛ تفسیر قمى، ج ۲، ص ۴۵) به این معنا که انسان در اعمال عبادی به جای این که اخلاص را مراعات کند، با تظاهر دیگران را شریک اعمال عبادی خود می کند و این گونه نه تنها اعمال را احباط می کند بلکه خود را در معرض تهدید یا عذاب الهی قرار می دهد؛ چرا که خداوند بهترین شریک در هستی است و هر چیزی که بوی شراکت از آن برخیزد، از سهم خود می گذرد و همه را به شریک می بخشد؛ زیرا تنها اعمال خالص را می پذیرد.(انعام، آیه ۱۳۶)

حضرت پیامبر(ص) می فرماید: یقول الله سبحانه انی اغنی الشرکاء فمن عمل عملا ثم اشرک فیه غیری فانا منه بری ء و هو للذی اشرک به دونی؛ خداوند سبحان می فرماید: من بی نیازترین شریکانم، هرکس عملی بجا آورد و غیر مرا در آن شریک کند من از او بیزارم، و این عمل از آن کسی است که شریک قرار داده نه از آن من! (میزان الحکمه، ج ۲، ص ۱۰۱۷، چاپ جدید)

از نظر خداوند ریا در جهاد(انفال، ایه ۴۷)، نماز(نساء، ایه ۱۴۲؛ ماعون، آیات ۱ تا ۶) و انفاق های مالی (بقره، ایه ۲۶۴) و مانند آن کاری بس ناپسند، حرام و ممنوع است و انسان می بایست در همه کارها حتی این اعمال عبادی به ویژه از هر گونه شرک و ریا ورزی پرهیز کند.

عوامل و موانع ریا

مهم ترین عامل در ریا اصطلاحی و غیر اصطلاحی را می بایست در همان جهالت انسان، عدم شناخت و کفر به خدا دانست. از این روست که خداوند در آیه ۲۶۴ سوره بقره و ۳۸ سوره نساء، رفتار ریای انسان را به همان کفر او نسبت می دهد.

البته برخی از انسان ها با آن که کافر به خدا نیستند، ولی نسبت به قیامت و رستاخیز کفر می ورزند و اعتقادی به معاد ندارند. همین مساله موجب می شود که در عقاید و اعمال ریا ورزند و از دایره اخلاص خارج شوند.(بقره، ایه ۲۶۴؛ نساء، آیه ۳۸)

سومین عاملی که خداوند به عنوان عامل ریاورزی انسان بیان می کند، وسوسه های شیطانی است. خداوند در آیه ۳۸ سوره نساء، شیطان را، موجب روى آورى انسان، به ریاکارى در انفاق معرفی می کند.

پس می توان گفت که مهم ترین موانع در برابر ریاکاری انسان، همان شناخت واقعی به خداوند، ایمان به او و نیز ایمان به علم و آگاهی او نسبت به اعمال و نیات خفی و اخفای انسان (انفال، ایه ۴۷؛ نساء، آیات ۳۸ و ۳۹) و هم چنین اعتقاد به معاد و رستاخیز حتی در حد و اندازه گمان و امید و احتمال (همان آیات ؛ کهف، آیه ۱۱۰ به دلیل آن که امام صادق علیه السلام شرک در آیه را به معنای ریاورزی دانسته است، تفسیر قمى، ج ۲، ص ۴۵) و در نهایت تقوای پیشگی و اجتناب از وسوسه های شیطانی است.(نساء، آیات ۳۸ و ۳۹)

حکم و آثار ریا در قرآن

خداوند هرگاه از ریا سخن به میان آورده، آن را عملی زشت، کاری ممنوع و حرام دانسته است.(بقره، آیه ۲۶۴؛ نساء، آیات ۳۶ تا ۳۸؛ انفال، ایه ۴۷؛ کهف، ایه ۱۱۰؛ ماعون، آیات ۱ تا ۶)

از مهم ترین آثاری که خداوند برای عملی ریایی بیان می کند اموری چون حبط عمل و از میان رفتن طاعات و نتایج اعمال نیک انسان است.(بقره، ایات ۲۶۴ تا ۲۶۸)

حضرت محمد (ص) فرمودند : لایقبل الله عملا فیه مقدار ذره من ریاء؛ خداوند عملی را که ذره ای از ریا در آن باشد قبول نمی کند!(معراج السعاده ص ۴۷۳ ؛ محجه البیضاء، ج ۶ ، ص ۱۴۱)

آن حضرت (ص) در سخنی دیگر فرمودند : در روز قیامت ریا کار را به چهار نام زشت می خوانند: ۱. ای کافر ۲. ای فاجر ۳. ای زیانکار ۴. ای خیانتکار ، عمل تو فاسد و اجر تو باطل شده و تو را امروز در پیش ما نصیبی نیست ، برو امروز مزد خود را از آن بگیر که عمل و کارت را از برای او می کردی. (معراج السعاده ص ۴۷۳)

هم چنین عذاب الهی در قیامت(نساء، ایات ۳۶ تا ۳۸؛ ماعون، آیات ۴ و ۶)، محرومیت از محبت خدا(نساء، ایات ۳۶ تا ۳۸)، محرومیت از هدایت الهی(همان ؛ بقره، ایه ۲۶۴) و همدمی با شیطان در دنیا و آخرت (نساء، ایه ۳۸) از دیگر آثار ریاورزی است که در آیات قرآنی بیان شده است.

بی گمان اگر مسلمانی ریا ورزد با این کار خودش اگر نگوییم نفاق باطنی خود را نشان داده است پس در جرگه منافقان خواهد بود، دست کم آن است که سست ایمانی خود را اظهار کرده است و نشان داده که اهل توحید نیست و گرفتار شرک خفی است. از همین روست که پیامبر(ص) بر امت خویش از ریا می هراسید و می فرمود: اخوف ما اخاف علیکم الریا والشهوه الخفیه؛ خطرناکترین چیزی که از آن بر شما می ترسم ریاکاری و شهوت پنهانی است!( محجه البیضاء، ج۶، ص ۱۴۱)

یکی از اصحاب می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله را گریان دیدم، عرض کردم: چرا گریه می کنید؟ فرمود: «انی تخوفت علی امتی الشرک، اما انهم لایعبدون صنما و لا شمسا و لا قمرا و لا حجرا، و لکنهم یرائون باعمالهم؛ من بر امتم از شرک و چند گانه پرستی بیمناکم! بدانید آنها بت نخواهند پرستید و نه خورشید و ماه و قطعات سنگ را، ولی در اعمالشان ریا می کنند و از این طریق وارد وادی شرک می شوند.(همان پیشین)

آن حضرت(ص) هم چنین می فرمود: ادنی الریاء شرک؛ کمترین ریا شرک به خداست.( محجه البیضاء، ج ۶ ، ص ۱۴۱)

از امام صادق (علیه السلام ) روایت شده که ایشان فرمود: کُلُّ رئاءٍ شِرْکٌ إنَّه مَنْ عَمِلَ لِلنّاسِ کان ثَوابُهُ عَلَی النّاسِ و من عَمِلَ للهِ کان ثوابُهُ عَلَی اللهِ؛ هرگونه ریایی شرک است، هر کس برای مردم کار کند پاداشش به عهدۀ مردم است و هر کس برای خدا کار کند ثوابش بر خداست.( تفسیر نمونه، ج۲۷، ص۳۶۵) منظور از شرک، شرک خفی است که با ایمان منافات ندارد بلکه با کمالِ ایمان منافی است.

رسول اکرم(ص) ریاء را شرک اصغر دانستند. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «بی تردید مخوف ترین چیزی که از آن برای شما بیمناکم شرک اصغر است. پرسیدند: شرک اصغر کدام است؟ حضرت فرمودند: ریا. خداوند در روز قیامت، هنگامی که جزای بندگانش را می دهد به ریاکاران می گوید بروید نزد آنان که برای آنان عبادت کردید و ببینید آیا پاداش اعمال خود را نزد آنان می یابید یا نه».( محمدی ری‌شهری، محمد؛ میزان الحکمه، ترجمه حمیدرضا شفیعی، قم، دارالحدیث، ۱۳۷۹، دوم،، ج۴، ص۲۸)

از دیگر آثار ریا آن است که ریاکار وارد بهشت نمی شود و بهشت ورود ریاورز بر خود حرام دانسته است.( زین الدین الجبل العاملی؛ التنبیهات العلیه علی وظایف الصلاه القلبیه، مشهد، انتشارات مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ص ۱۴۸) چرا که شرط ورود به بهشت اخلاص است که ریاورز آن را ندارد.

حضرت پیامبر(ص) نقل شده است که فرمود: ان الملک لیصعد بعمل العبد مبتهجا به فاذا صعد بحسناته یقول الله عزوجل اجعلوها فی سجین انه لیس ایای اراد بها؛ فرشته عمل بنده ای را با شادی به آسمان می برد هنگامی که حسنات او را به بالا می برد خداوند عزوجل می فرماید آن را در جهنم قرار دهید، او عمل خود را به نیت من انجام نداده است! (کافی، ج۲، ص۲۹۵ )

راه درمان ریا

در بخش علل و موانع به برخی از راه های اصلی که در قرآن برای جلوگیری و درمان ریا آمده، اشاره شده است. برخی از نویسندگان با بهره گیری از منابع روایی و قرآنی ، راه هایی را برای درمان این رفتار ناپسند و زشت بیان کرده اند که در این جا به آن اشاره می شود.

بی گمان راه مبارزه با پدیده زشت ریا همان کسب اخلاص در نیت و عمل است که خود از دشوارترین گردنه های راه ایمان است. کوتاهترین راه عقلى براى رسیدن به اخلاص و ریشه‏کن کردن «ریا» تقویت توحید در اندیشه و باور است. منظور از توحید در این مقام، توحید افعالى است؛ یعنى، انسان باور کند که فاعل و مؤثرى در عالم جز خداوند نیست و به این باور برسد که « لا مؤثر فى الوجود الا اللَّه». اگر براى ما روشن شود که هیچ‏کس به غیر از خدا منشأ اثرى نیست و بفهمیم که رزق، عطا، منع، غنا، فقر، مرض، سلامتى، ذلت، عزت، زندگى، مردن و. همه در دست خداوند است و هر آنچه در جهان هست مقهور امر حاکم بى‏شریک مى‏باشد، دیگر دل به دیگران نمى‏بندیم و خودنمایى در مقابل دیگران برایمان لذتى نخواهد داشت. زیرا ریشه «ریا» یا طمع در مال و منافع دیگر انسان‏ها است، و یا محبت و دوست داشتن مدح و ستایش انسان‏ها، و یا خوش نداشتن و کراهت از مذمت و ملامت مردم است.

اگر ریاکار این سه مشکل را حل نماید، دیگر دلیلى براى خودنمایى در مقابل انسان‏ها وجود نخواهد داشت. انسان عاقل رغبت به کارى که براى او نفعى ندارد پیدا نمى‏کند و به امرى که به حال وى ضرر رساند بى‏میل مى‏باشد. ریا همان ضرر و نبود نفع است زیرا دل بستن به تعریف یا دل‏گیر شدن از نکوهش مردم نفعى به حال انسان ندارد بلکه ریا موجب بطلان عبادت و مضرّ مى‏باشد. علاوه این که نظر مردم به اندک چیزى متغیر مى‏شود.

رضا و خشنودى آدمیان زودگذر و ناپایدار است و شخص ریاکار مضطرب، دل‏نگران، متزلزل و مشوش است. در مقابل، اخلاص و چشم نداشتن به مخلوقات، اطمینان و آرامش دل را افزون مى‏کند.

براى رسیدن به اخلاص و درک توحید افعالى، راه‏هاى زیر توصیه مى‏شود: ۱. مطالعه و تفکر راجع به یگانگى مطلق خداوند.

۲. توجه به عجز و ناتوانى مخلوقات. ۳. تلقین این مطلب که مؤثرى در جهان غیر از خداوند نیست ۴. تفویض و توکل به خداوند در کارها و تمرین در جهت تقویت آن. ۵. توجه به بی اعتباری و آفات امور دنیوی از قبیل مال و جاه و بیرون نمودن محبت دنیا و متعلقات آن از دل؛ ۶. مبارزه با حبّ نفس؛ زیرا ما خود را دوست داریم و همیشه مى‏خواهیم خواسته‏هایمان برآورده شود و مورد تکریم و ستایش دیگران واقع شویم؛ ۷. توجه به اینکه ریا عمل و عبادت انسان را بی اثر می نماید و بلکه اثر سوء پدید می آورد و صفت زشت نفاق را در دل مى‏پرورد.

علماى علم اخلاق نیز در این زمینه‏ها توصیه‏هایى نموده‏اند: ۱ – تقویت مبانى توحیدى در ابعاد مختلف و درک این حقیقت که مؤثر اصلى تنها خداست و مبدء و مرجع اوست و همه فقیر درگاه اویند و او غنى بالذات است. یا أَیُّهَا اَلنَّاسُ أَنْتُمُ اَلْفُقَراءُ إِلَى اَللَّهِ وَ اَللَّهُ هُوَ اَلْغَنِیُ‏؛ ۲- قطع طمع از مردم و توجه به فقر و نیازمندى همه آنان به درگاه خداوند. ۳- پناه بردن به خداوند از شر شیطان و نفس اماره. ۴- اخفاى عمل در حد ممکن به خصوص در مستحبات. لازم به ذکر است واجبات بهتر است به صورت علنى انجام گردد، زیرا این کار خود موجب تزویج عمل خیر است. ۵- تلاوت قرآن و توجه به معانى آن به خصوص آیات توحیدى. ۶- توجه دائمى به الگوهاى اخلاص و سعى در تشابه آنها. این کار با مطالعه زندگى اولیاى الهى میسر است.